Acord del Consell de Govern d'1 de juliol del 2015 (Aquest Reglament entrarà en vigor el dia 1 de setembre del 2015) modificat per acord de Consell de Govern de 28 d'abril del 2021

Article 1.  Objecte  

1.1 Aquest Reglament té per objecte l'establiment de les condicions en què la Universitat Pompeu Fabra facilitarà  l'ús temporal dels seus equipaments.

1.2 A efectes d'aquest Reglament, s'entendrà per equipaments els béns mobles en possessió de la Universitat per qualsevol títol vàlid en dret, gestionats per la Biblioteca/CRAI i susceptibles d'utilització per part dels usuaris autoritzats amb finalitats docents, d'aprenentatge o de recerca.

1.3 El servei de préstec estarà limitat per la disponibilitat d'equipaments que hi hagi en cada moment.

Article 2. Usuaris

2.1 Amb caràcter general seran usuaris del servei de préstec d'equipaments els usuaris de la Biblioteca/CRAI. El Consell de Govern podrà determinar criteris específics per a determinades tipologies d'equipaments, els quals seran incorporats en annex d'aquest reglament.

2.2 També podran ser usuàries les persones expressament autoritzades pels caps de la Biblioteca/CRAI.

2.3  L'usuari a qui es fa el préstec es fa responsable de l'equipament i de la seva custòdia durant el temps en què hagi estat autoritzat per al seu ús.

Article 3. Condicions d'ús dels equipaments

3.1 Correspondrà a la Vicegerència de l'Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació determinar les característiques de la prestació del servei i en concret:

a) Els usos i els espais permesos mentre dura el préstec.

b) La durada del préstec i els horaris i les seus de la Biblioteca/CRAI on s'ofereix el préstec.

3.2 Aquestes característiques seran objecte de l'oportuna difusió mitjançant la pàgina web de la Biblioteca/CRAI.

Article 4. Penalitzacions  

4.1 En cas d'incompliment de les condicions establertes, s'aplicaran les penalitzacions següents:

4.1.1 Per retornar l'equipament amb retard: suspensió del servei de préstec de la tipologia de l'equipament retornat amb retard d’un dia per cada dia de retard, llevat que s'especifiquin altres terminis en les condicions particulars de les tipologies d'equipament a les quals es refereix l'article 2.1.

4.1.2 Per fer un ús de l'equipament diferent al previst per a cada tipologia o per treure l'equipament dels espais previstos per a cada tipologia: suspensió del servei de préstec de la mateixa tipologia de l'equipament objecte de penalització durant tres mesos.

4.1.3 Per ocasionar avaries o desperfectes en l'equipament: assumir el 50% del cost de la reparació o el 100% de la reposició de l'equipament quan sigui irreparable, en el termini de dos mesos a partir dels fets, i suspensió del servei de préstec de la mateixa tipologia d'equipament fins a la realització del pagament

4.1.4 Per no retornar l'equipament: assumir el 100% del cost de reposició de l'equipament no retornat, en el termini de dos mesos a partir de la data del préstec, i suspensió del servei de préstec de la mateixa tipologia d'equipament fins a la realització del pagament.

4.2 Correspon als caps de la Biblioteca/CRAI aplicar les penalitzacions anteriors.

4.3 Els usuaris de la Biblioteca/CRAI tenen l'obligació de complir amb les penalitzacions establertes i rescabalar els danys causats abans de desvincular-se temporalment o permanentment de la UPF o de la entitat amb la qual la Universitat hagi establert conveni o acord per a la utilització del servei.

Article modificat per acord de Consell de Govern de 28 d'abril del 2021

Article 5. Aplicació del Règim disciplinari

Amb independència de les penalitzacions establertes en aquest Reglament relatives al funcionament del servei, la Universitat sancionarà, d'acord amb les normes disciplinàries d'aplicació als diferents col·lectius, aquelles conductes tipificades en les esmentades normes.

Disposició addicional única  

D'acord amb allò que disposa l'article 2.1, aquelles tipologies d'equipament que inicialment requereixen d'una regulació especial es relacionen en els annexos següents:

Annex 1. Ordinadors portàtils
 

1.1 El préstec d'ordinadors portàtils té per finalitat facilitar el treball, ja sigui individual o col·lectiu, amb les aplicacions informàtiques i els recursos electrònics que la UPF posa a disposició dels usuaris per a la realització de les seves activitats acadèmiques i d'estudi.

1.2 Podran ser usuaris del servei de préstec d'ordinadors portàtils:

1.2.1 Els estudiants d'ensenyaments oficials de grau i de postgrau que imparteix la UPF en els seus centres integrats.

1.2.2 Les persones que pertanyin a entitats amb les quals la Universitat hagi establert conveni o acord per a la utilització d'aquest servei. Les autoritzacions estaran subjectes a la vigència del conveni o de l'acord corresponent.

1.2.3 Les persones expressament autoritzades pels caps de la Biblioteca/CRAI.

1.3 La penalització per retornar l'ordinador portàtil amb retard serà la suspensió del servei de préstec d'ordinadors portàtils i alhora del servei de préstec de documents d’un dia per cada hora o fracció de retard. No inclou el retard nocturn ni i el produït en dissabtes i festius. 

Annex modificat per acord de Consell de Govern de 28 d'abril del 2021

Annex 2. Equipament audiovisual i informàtic per a la docència

2.1 Per fer possible la realització de les activitats docents d'algunes assignatures d'alguns ensenyaments oficials és necessària la utilització de material audiovisual i/o informàtic específic i adquirit ad hoc. Aquest equipament es prestarà preferentment per a usos i finalitats acadèmiques relacionades amb activitats docents. De manera excepcional, i prèvia autorització dels centres que imparteixen aquests ensenyaments i de la Biblioteca/CRAI, es podrà ampliar l’ús d’aquest equipament a altres activitats no estrictament docents.

2.2  Podran ser usuaris del servei de préstec d'equipament audiovisual i informàtic:

2.2.1 Els estudiants matriculats en aquelles assignatures d'ensenyaments oficials de grau i de postgrau que imparteix la UPF en els seus centre integrats que requereixin fer ús d'aquest equipament de suport a la docència. 

2.2.2 El personal docent i investigador que imparteix aquestes assignatures.

2.2.3 Les persones que pertanyin a entitats amb les quals la Universitat hagi establert conveni o acord per a la utilització d'aquest servei. Les autoritzacions estaran subjectes a la vigència del conveni o de l'acord corresponent.

2.2.4 Les persones expressament autoritzades pels caps de la Biblioteca/CRAI

2.3 Els usuaris referits en els punts 2.2.1 i 2.2.2 tindran prioritat pel que fa a la disponibilitat dels equipaments en préstec.

2.4 La penalització per retornar l'equipament audiovisual i informàtic per a la docència amb retard serà la suspensió del servei de préstec d'equipament audiovisual d'un dia per cada hora o fracció de retard. No inclou el retard nocturn ni i el produït en dissabtes i festius.  

Annex modificat per acord de Consell de Govern de 28 d'abril del 2021

Annex 3. Models anatòmics

3.1 Els models anatòmics es prestaran únicament per a usos i finalitats acadèmiques relacionades amb activitats docents.

3.2  Podran ser usuaris del servei de préstec de models anatòmics:

3.2.1 Els estudiants matriculats en aquelles assignatures d'ensenyaments oficials de grau i de postgrau que imparteix la UPF en els seus centres integrats que requereixin fer ús d'aquest equipament de suport a la docència. La llista d'aquestes assignatures es publica i actualitza a la web Biblioteca i TIC, en l'apartat del servei de préstec de models anatòmics.

3.2.2 El personal docent i investigador que imparteix aquestes assignatures.

3.2.3 Les persones que pertanyin a entitats amb les quals la Universitat hagi establert conveni o acord per a la utilització d'aquest servei. Les autoritzacions estaran subjectes a la vigència del conveni o de l'acord corresponent.

3.2.4 Les persones expressament autoritzades pels caps de la Biblioteca/CRAI.

3.3 La penalització per retornar els models anatòmics amb retard serà la suspensió del servei de préstec de models anatòmics d’un dia per cada hora o fracció de retard. No inclou el retard nocturn ni el produït en dissabtes i festius.

Annex modificat per acord de Consell de Govern de 28 d'abril del 2021