Acord del Consell de Govern de 18 d'octubre del 2017

El conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes preveu la contractació d'investigadors postdoctorals per desenvolupar tasques de recerca i de docència en la fase inicial de la seva carrera postdoctoral. Els requisits i les condicions específiques d'aquest personal els han de regular els òrgans de govern de cadascuna de les universitats, prèvia negociació amb els corresponents òrgans de representació del PDI laboral, dins el marc acordat en aquest conveni.

La Llei 14/2011 de la ciència, la tecnologia i la innovació preveu que el contracte de l'investigador postdoctoral sigui el contracte d'accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.

En conseqüència, la Universitat ha de regular aquest tipus de contracte, entre d'altres raons, per reconvertir els actuals contractes de professor visitant així com per oferir un primer contracte als nous doctors que veuen que la lectura de la tesi doctoral és motiu de finalització del contracte predoctoral.

Per tots aquests motius, prèvia negociació amb el Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador i per un període de dos anys, el Consell de Govern

 

ACORDA:

Primer. Que els departaments, segons les necessitats docents i la disponibilitat pressupostària, poden proposar a la Comissió de Professorat de la UPF la contractació de doctorands que llegeixin la tesi doctoral com a investigador postdoctoral des de l'endemà de la data de lectura, o de la finalització del contracte predoctoral, fins al final del curs següent. La dedicació docent d'aquest contracte serà de 100 HD, de les quals, com a màxim, 80 seran hores de docència presencial. Aquest contracte no es prorrogarà.

Segon. Que la UPF introduirà el contracte d'accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI) per incorporar investigadors postdoctorals per un període màxim de cinc anys. El contracte inclourà un complement de docència de manera que la retribució i la dedicació docents siguin equivalents a les del contracte de lector. Aquests professors s'equipararan, a tots els efectes, a lectors. En particular, podran participar en l'avaluació de la recerca.

Tercer. Que, en cap cas, l'aplicació del que es preveu en aquest acord ha de suposar una disminució de la retribució bruta anual que el professor tingui reconeguda a la UPF.

Quart. Que en el cas que el departament proposi el contracte d'investigador postdoctoral a un professor amb dedicació a temps complet amb una retribució bruta superior a la de lector, el complement de docència s'ha d'incrementar en la quantitat que correspongui, de manera que es mantingui la retribució bruta anual, inclosos els complements de docència, de recerca o de gestió, si és el cas.

Cinquè. Que en el termini de tres mesos a partir de l'aprovació d'aquest acord, els departaments han de proposar a la Comissió de Professorat la reconversió dels contractes de visitants que corresponguin. S'estudiarà cas per cas per establir la contractació més adequada: agregat interí, lector (sense que la plaça es transformi en permanent) o contracte postdoctoral.

Sisè. Que abans de finalitzar l'any 2019 el vicerector o vicerectora competent en matèria de professorat ha de presentar un informe al Consell de Govern sobre l'aplicació d'aquest acord i ha de proposar, si escau, els canvis necessaris per millorar-ne l'aplicació