Acord del Consell de Govern de 9 de novembre del 2005, modificat per acord del Consell de Govern de 14 de novembre del 2007

L'acord de 6 d'octubre de 1998 entre la Gerència i els representants del PAS proposava la creació d'un fons destinat a facilitar ajuts per a situacions personals i familiars que ocasionen càrregues econòmiques extraordinàries. Aquesta proposta va donar lloc a l'establiment i la regulació del Fons d'Acció Social, mitjançant l'acord de la Junta de Govern de 18 de gener de 1999.

El punt 5.5. de l'acord general de 18 de juny de 2004, sobre condicions de treball del PAS de la UPF, i el punt 5 de l'acord de 10 de novembre del mateix any, de desenvolupament de les condicions de treball del personal laboral del PAS d'aquesta universitat, consideren necessari incrementar la dotació actual destinada al Fons Social i modificar-ne algunes de les modalitats d'ajuts. Per tant, a fi de donar compliment als pactes esmentats, esdevé necessari procedir a fer-ne una nova regulació.

Els mateixos punts dels acords assenyalats preveuen la participació de la representació del personal d'administració i serveis en la formulació del nou sistema que ara es vol establir. Per això, aquesta regulació constitueix el resultat de l'estudi realitzat per la comissió paritària de responsables de la institució i representants del personal, creada a l'efecte.


1- Constitució del Fons d'Acció Social


Mitjançant aquesta regulació es constitueix el Fons d'Acció Social, en substitució del que es va establir mitjançant l'acord de la Junta de Govern de 18 de gener de 1999.

2- Finalitat del Fons d'Acció Social


La finalitat del FAS és ajudar econòmicament els membres del personal d'administració i serveis d'aquesta universitat, perquè puguin compensar determinades despeses extraordinàries ocasionades en les circumstàncies causants que preveu aquesta normativa.

3- Persones beneficiàries


3.1. Pot sol·licitar aquest ajut qualsevol membre del PAS de la UPF afiliat al règim general de la Seguretat Social que hagi romàs en servei actiu a la Universitat durant el període de la despesa que motivi la seva petició i que tingui una antiguitat mínima d'un any de servei a la institució.

3.2. En el cas que dos beneficiaris sol·licitin un ajut pel mateix fet causant i concepte, un dels dos restarà exclòs.

3.3. També resten excloses de la concessió d'aquests ajuts els sol·licitants que hagin obtingut un altre ajut pel mateix fet causant i concepte per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o d'altres ens administratius i per al mateix període.

4- Persones causants

L'ajut es justificarà en els fets causants que afectin directament la persona d'un membre del PAS, o dels seus fills a càrrec, fins a la majoria d'edat.

5- Fets causants


Els fets causants que motivaran la concessió d'un ajut són:

a) Per a fills del sol·licitant a càrrec, amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials reconegudes legalment, amb independència de la seva edat.
b) Despeses ocasionades per tractaments mèdics que no tenen cobertura de la Seguretat Social.
c) Despeses ocasionades per intervencions i pròtesis o òrtesis odontològiques, oculars, auditives o ortopèdiques no cobertes per la Seguretat Social.
d) Per fills a càrrec del sol·licitant, mentre romanguin escolaritzats.

6- Dotació del Fons


La dotació econòmica del FAS es fixarà anualment d'acord amb la previsió pressupostària, prèvia negociació amb els representants del PAS, la qual es podrà portar a terme en el si de la comissió paritària.

7- Càlcul i fixació de l'ajut


7.1. La comissió paritària proposarà una quantitat provisional d'euros per a cada modalitat d'ajut i per cada fet causant, que es farà pública mitjançant la convocatòria, tot avisant del seu caràcter indicatiu.

7.2. Sobre la base de les quantitats provisionals assignades, el repartiment per a la concessió dels ajuts s'iniciarà per les sol·licituds de la modalitat prevista en l'apartat a) de l'article 5, i seguirà ordenadament per les sol·licituds de les modalitats b), c) i d). En cas que es generessin romanents en alguna de les modalitats, aquests passaran a la modalitat següent, amb la finalitat que en la distribució de la modalitat d) s'exhaureixi el fons previst.

En el cas que la quantia econòmica de les sol·licituds superi la dotació existent, s'aplicarà, amb caràcter general, el percentatge corrector sobre la despesa acreditada.

7.3. La comissió paritària acordarà les quantitats definitives per a cada modalitat d'ajut de la seva proposta, tot mantenint la unicitat econòmica per a cadascun dels tipus.

8. Constitució, potestats i funcionament de la comissió paritària del FAS


8.1. La comissió paritària del FAS del PAS de la UPF es compon de dos representants de la institució, nomenats per la Gerència, i per dos representants del personal, un nomenat per la Junta de Personal del PAS i l'altre pel Comitè d'Empresa del personal laboral del PAS.

8.2. La comissió paritària té les funcions següents:

a) Informar la Gerència en relació amb la partida pressupostària anual destinada a establir el Fons d'Acció Social.
b) Promoure davant la Gerència la convocatòria anual del FAS i les bases per a la concessió dels diversos ajuts.
c) Promoure la modificació d'aquesta regulació i, en qualsevol cas, informar sobre el projecte de modificació o de derogació que promoguin els òrgans competents de la Universitat.
d) Considerar les sol·licituds d'ajut i proposar a la Gerència, de manera motivada, la seva concessió o denegació.
e) Resoldre les demandes d'informació, les consultes i les queixes que, en relació amb l'exercici de les seves funcions, li siguin adreçades.
f) Fer el seguiment de l'aplicació de la política d'ajuts del FAS, així com proposar millores de gestió i de regulació.
g) Les altres funcions que es prevegin en aquesta regulació, que li delegui el gerent o que s'estableixin en altres normatives jurídiques aplicables.

8.3. El funcionament intern de la comissió paritària es regirà per la normativa que regula legalment el funcionament dels òrgans col·legiats. En serà secretari o secretària un funcionari o treballador adscrit al Servei de Personal, que no gaudirà de la condició de membre de la Comissió Paritària ni, per tant, de dret de vot.

9- Procediment


9.1. La Gerència aprovarà cada any, a proposta de la comissió paritària, una convocatòria i les bases per a la concessió dels ajuts del FAS. Les bases de la convocatòria establiran el següent:

a) Un model de sol·licitud, d'acord les previsions establertes per aquesta regulació.
b) El termini de presentació de les sol·licituds.
c) El recordatori dels requisits per a la concessió dels ajuts i la documentació de prova que els sol·licitants hauran d'adjuntar a la sol·licitud.
d) Les quantitats provisionals destinades a cada ajut i les quantitats màximes concedibles individualment, d'acord amb les previsions de l'article 7 d'aquesta regulació.
e) Les altres previsions del procediment administratiu i de publicitat de les normes materials que siguin convenients per garantir l'aplicació del principi d'igualtat en la valoració i la concessió d'aquests ajuts.

La convocatòria es farà pública mitjançant la intranet de la Universitat.

9.2. Un cop exhaurit el termini de presentació de sol·licituds, el Servei de Personal publicarà a la intranet la llista provisional d'admesos i d'exclosos. Només es podrà excloure una sol·licitud per manca de documentació de prova exigible, per presentació fora de termini o per incompliment dels requisits de la sol·licitud. Els sol·licitants disposaran de 10 dies per esmenar els defectes o les mancances que hagin motivat la seva exclusió.

9.3. Un cop transcorregut el termini d'esmena assenyalat en el paràgraf anterior, el gerent farà pública la resolució definitiva d'admesos i exclosos. Els interessats podran recórrer la seva exclusió en el moment i de la manera previstos per recórrer la resolució definitiva d'adjudicació dels ajuts.

9.4. Un cop publicada la llista definitiva d'admesos i exclosos, i abans de tres mesos comptats des de l'endemà de la publicació de les bases de la convocatòria, la comissió paritària emetrà la seva proposta i el gerent resoldrà la concessió, i també, si escau, la denegació dels ajuts sol·licitats. La proposta de la comissió paritària especificarà les quantitats que considera que s'han de concedir i les modalitats d'ajuts que les justifiquen. Els motius que justifiquin la proposta de denegació d'ajuts es faran constar en l'acta de la sessió de la comissió paritària, la qual serà tramesa al gerent conjuntament amb la proposta.

9.5. Contra la resolució del gerent, les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant del rector.

Disposició derogatòria

Queda derogat l'Acord de la Junta de Govern de 18 de gener de 1999.