Vista la resolució de 10 de març del 2023 sobre l’estructura dels vicerectorats, Secretaria General i altres càrrecs amb funcions d’àmbit general;

Vista la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic;

En ús de les competències que m'atorga l'article 55.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

RESOLC:

Article 1. Delegació de competències en el Comissionat o Comissionada de Política Lingüística

El comissionat o comissionada de Política Lingüística exerceix, per delegació de la rectora, les competències següents:

  • Presidir la Comissió de Política Lingüística
  • Convocar les beques del Programa d’Aprenentatge d’Idiomes i presidir la Comissió que les atorga
  • La signatura dels convenis institucionals amb altres organismes i entitats públiques i privades en l'àmbit de les seves competències, llevat que la rectora se’n reservi la signatura.
  • La sol·licitud d'ajuts o subvencions en nom de la Universitat davant organismes públics o privats en l'àmbit de les seves competències, i d'aquells documents que se'n derivin.

Article 2. Requisits de les resolucions dictades per delegació

Les resolucions administratives que s'adoptin en virtut d'aquesta delegació s’han de considerar dictades per la rectora i, per tant, exhaureixen la via administrativa. Les atribucions que es deleguen inclouen l'emissió del certificat acreditatiu del silenci i la resolució d'aquells recursos interposats contra els actes dictats per delegació. Els actes dictats han de portar en la signatura les paraules "per delegació", abreujades "P. D.", seguides del rang i de la data d'aquesta resolució.

Les facultats delegades per aquesta resolució poden ser avocades per la rectora per al seu coneixement i per a la resolució d'aquells assumptes que consideri oportuns, d'acord amb allò establert en l'article 9 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 10 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.

Disposició addicional única.

En el cas de referències a delegacions en els vicerectorats incloses en la normativa de la UPF en les competències aquí delegades s'estarà a aquesta resolució.

Disposició derogatòria única.

Es deroga la Resolució del rector de 22 de setembre del 2021 de delegació de competències en la Comissionada de Política Lingüística

 

Laia de Nadal Clanchet

Rectora

Barcelona, 10 de març del 2023