Vista la resolució de 10 de març del 2023 sobre l’estructura dels vicerectorats, Secretaria General i altres càrrecs amb funcions d’àmbit general

Vista la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic;

En ús de les competències que m'atorga l'article 55.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

RESOLC:

Article 1. Delegació de competències en el Vicerectorat de Personal Docent i Investigador

El vicerector o vicerectora de Personal Docent i Investigador exerceix, per delegació de la rectora, les competències següents:

 • Presidir la Comissió de Professorat de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Dictar tots aquells actes i resolucions de tramitació ordinària en matèria de concursos a places de cossos docents, llevat dels de convocatòria i nomenament.
 • Dictar tots aquells actes i resolucions de tramitació ordinària relatius als concursos de places de professors contractats i investigadors en formació, llevat del de convocatòria.
 • Autoritzar la cobertura de places de cossos docents interinament i formalitzar el nomenament corresponent.
 • Formalitzar el contracte dels professors contractats temporals, tant dels estudis oficials com propis, i dels investigadors contractats i investigadors en formació i declarar-ne l'extinció.
 • Autoritzar les llicències per estudis per dur a terme activitats de docència i investigació que són competència de la rectora i fixar la retribució que pot percebre el professor o professora que en gaudeix.
 • Declarar les situacions administratives, llevat de la de suspensió d'ocupació.
 • Dictar les resolucions relatives al règim d'incompatibilitats del professorat.
 • La incoació, tramitació i resolució d'expedients disciplinaris al professorat de caràcter abreujat.
 • Concedir la venia docendi al professorat.

Article 2. Delegació de competències en el Vicerectorat de Planificació Acadèmica i d’Estudiants

El vicerector o vicerectora de Planificació Acadèmica i d’Estudiants exerceix, per delegació de la rectora, les competències següents:

En matèria d'ensenyaments:

 • Presidir la Comissió d’Ordenació Acadèmica.
 • Presidir la Comissió de Postgrau i Doctorat.
 • Presidir la Comissió d'Ensenyament.
 • Presidir la Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics.
 • Presidir la Comissió de Qualitat.
 • Presidir el Jurat del Premi Extraordinari de Fi d'Estudis.
 • La convocatòria, la resolució i tots aquells assumptes relacionats amb la  concessió dels ajuts del Pla d’Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació, inclosa la seva revocació.
 • Signar les sol·licituds per a la verificació dels títols oficials presentades, així com la signatura de la resta de documents previstos en el procediment de verificació. Inclou la signatura de les sol·licituds de verificació i modificació dels títols oficials davant del Ministeri d’Universitats, o davant d’aquell amb les corresponents competències, a través del seu aplicatiu, així com la de la resta de documents previstos en el procediment de verificació i modificació.
 • Signar les sol·licituds d’acreditació institucional davant del Ministeri d’Universitats, o davant d’aquell que tingui atorgades les corresponents competències.
 • El reconeixement d'activitats acadèmiques, llevat de les que estiguin delegades en un altre vicerectorat.
 • Resoldre les sol·licituds de reconeixement de crèdits per activitats universitàries, sense perjudici d’allò que disposa la normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau.
 • Resoldre les sol·licituds en els procediments d'admissió a la Universitat i autoritzar l'accés dels estudiants amb títol estranger sense homologar als màsters universitaris.
 • Resoldre les sol·licituds relatives a la dedicació a l'estudi a temps parcial i la reversió de la situació.
 • Resoldre les sol·licituds de convocatòria extraordinària i les sol·licituds relatives a la progressió en els estudis i la permanència.
 • Establir els criteris per permetre la impartició d'assignatures amb un nombre inferior a l'autoritzat.
 • Resoldre els recursos dels procediments previstos en la normativa acadèmica, quan no siguin competència d'altres òrgans, llevat dels recursos en matèria de reconeixement de crèdits quan la resolució de reconeixement estigui atribuïda a un altre vicerector o vicerectora i llevat dels casos en què es requereixi informe de la comissió competent en matèria de postgrau i doctorat.
 • Exercir les competències atribuïdes a la rectora per les normes que regulen els estudis propis de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Autoritzar l'accés de titulats estrangers als estudis propis de la UPF.
 • Concedir, a proposta dels òrgans competents, el component per mèrits docents.

En matèria d’estudiants

 • Presidir la Comissió d'Estudiants.
 • Presidir el Jurat de selecció de beques-col·laboració
 • Presidir les comissions de les convocatòries de beques i ajuts als ensenyaments oficials, llevat dels de doctorat.
 • Les resolucions relatives a la inscripció de les associacions d'estudiants en el registre d'associacions, llevat de les relatives a l'autorització de l'ús de nom de la Universitat i del domicili social a la UPF.
 • La incoació, tramitació i resolució d'expedients disciplinaris als estudiants de caràcter abreujat.
 • Resoldre tot el que estigui relacionat amb beques i ajuts als ensenyaments oficials, llevat dels de doctorat.
 • La convocatòria, la resolució i tots aquells assumptes relacionats amb els ajuts anuals a les associacions d'estudiants, inclosa la seva revocació.

Article 3. Delegació de competències en el Vicerectorat de Recerca

El vicerector o vicerectora de Recerca, exerceix, per delegació de la rectora, les competències següents:

 • Presidir la Comissió de Recerca.
 • La convocatòria, resolució i tots aquells assumptes relacionats amb l’assignació dels ajuts del Pla de Mesures de Suport a la Recerca, inclosa la seva revocació.
 • Formalitzar la signatura de convenis/protocols amb finalitat de recerca, llevat dels convenis per als programes de doctorat industrial.
 • Formalitzar les sol·licituds d’ajuts i projectes promoguts per altres administracions i organismes en matèria de recerca i d’aquells documents que se’n derivin.
 • Formalitzar contractes per a l’accés a dades de tercers (DTA) i accés a material biològic (MTA).
 • Exercir les competències del Comissionat del Parc de Recerca UPF.
 • Resoldre les sol·licituds d’adscripció de personal docent i investigador de la UPF a entitats de recerca.
 • Resoldre els recursos dels procediments de la normativa acadèmica del doctorat, quan no siguin competència d'altres òrgans.

Article 4. Delegació de competències en el Vicerectorat de Transferència del Coneixement

El vicerector o vicerectora de Transferència del Coneixement exerceix, per delegació de la rectora, les competències següents:

 • Formalitzar la signatura de convenis/protocols amb finalitat de transferència i emprenedoria i els convenis per als programes de doctorat industrial.
 • Formalitzar contractes o acords de col·laboració en matèria d'emprenedoria.
 • Formalitzar les sol·licituds d’ajuts i projectes promoguts per altres administracions i organismes en matèria de transferència i d’emprenedoria i d’aquells documents que se’n derivin.
 • Formalitzar els contractes subscrits a l’empara de l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats que tinguin per finalitat la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, i tots aquells documents necessaris per a la seva formalització.
 • La signatura de contractes en matèria de R+D+i, així com la presentació d'ofertes en tots els procediments d'adjudicació convocats per qualsevol entitat pública o privada, i la signatura de tots els documents exigits per la legislació de contractes del sector públic, inclosa la dels contractes en el cas que la Universitat resulti adjudicatària.
 • Formalitzar contractes de llicències per a la cessió de drets de propietat intel·lectual i industrial.
 • Formalitzar acords de confidencialitat per a l’intercanvi o accés a informació confidencial.
 • Les autoritzacions i sol·licituds d'inscripció i registre de patents, prototips i altres modalitats de propietat industrial i la sol·licitud de protecció dels programaris i altres resultats de l’activitat recerca de titularitat de la Universitat per drets de propietat intel·lectual i secret empresarial.
 • La signatura de tots els actes necessaris per a la constitució d'empreses de base tecnològica en el capital de les quals participi la Universitat, en els termes previstos per la normativa vigent, els actes societaris que requereixen signatura, la representació de la Universitat a les juntes generals o als consells d'administració, llevat que aquesta darrera sigui atorgada a una altra persona de la UPF, així com la formalització d’altres acords derivats de la creació i funcionament de les empreses esmentades.
 • Els actes derivats de l’aplicació de clàusules antidilució incloses en acords parasocials (transmissió de participacions en ampliacions de capital).

Article 5. Delegació de competències en el Vicerectorat d’Internacionalització

El vicerector o vicerectora d’Internacionalització exerceix, per delegació de la rectora, les competències següents:

 • Presidir la Comissió per a la Internacionalització.
 • Atorgar les beques o ajuts als estudiants de la UPF que participen en programes d'intercanvi o en altres programes de mobilitat.
 • Certificar les credencials dels estudiants que accedeixen a una altra universitat dins d'un programa d'intercanvi.
 • Signar els convenis específics per a la realització de cursos i activitats concrets dins el Programa d'Estudis per a Estrangers (UPF Study Abroad Program).
 • Signar els documents que correspongui subscriure al representant legal de la UPF en el programa Erasmus i en altres programes d'intercanvi i mobilitat de membres de la comunitat universitària.
 • Atorgar les beques o ajuts Erasmus per a la mobilitat de personal.
 • La convocatòria i la resolució, quan no correspongui a un altre òrgan, així com tots aquells assumptes relacionats amb els ajuts i beques aprovats pels òrgans competents en matèria internacional, inclosa, si escau, la revocació de l'ajut o beca.

Article 6. Delegació de competències en el Vicerectorat de Cultura i Comunicació

El vicerector o vicerectora de Cultura i Comunicació exerceix, per delegació de la rectora, les competències següents:

 • Presidir la Comissió de Cultura.

Article 7. Delegació de competències en el Vicerectorat de Compromís Social i Sostenibilitat

El vicerector o vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat exerceix, per delegació de la rectora, les competències següents:

 • Presidir les comissions avaluadores dels ajuts destinats a compromís social i desenvolupament sostenible.
 • Presidir la Comissió d’Investigació de Conductes de Violència Psicològica.
 • La convocatòria, la resolució i tots aquells assumptes relacionats amb els ajuts d'activitats de compromís social i desenvolupament sostenible, inclosa la revocació dels ajuts.
 • La signatura dels diplomes o certificats de les activitats de les aules de la gent gran (AFOPA).
 • La resolució i tots aquells assumptes relacionats amb la concessió dels ajuts a projectes de recerca sobre el Benestar Planetari, inclosa la seva revocació.

Article 8. Delegació de competències en la Secretaria General

El secretari o secretària general exerceix, per delegació de la rectora, les competències següents:

 • Coordinar les relacions amb els representants de tots els col·lectius del Claustre universitari
 • L'autorització del nom de la UPF en la denominació de les associacions d'estudiants o altres entitats, així com de l'establiment del domicili social a la UPF.

Article 9. Delegació de competències sobre convenis i sol·licituds d'ajuts i subvencions

Tots els vicerectors i el secretari general tenen delegades les competències següents:

 • La signatura dels convenis institucionals amb altres organismes i entitats públiques i privades en l'àmbit de les seves competències, llevat que la rectora se’n reservi la signatura.
 • La sol·licitud d'ajuts o subvencions en nom de la Universitat davant organismes públics o privats en l'àmbit de les seves competències, i d'aquells documents que se'n derivin.

Article 10. Coordinació de les comissions presidides per delegació de la rectora

1. Als efectes d'establir uns mecanismes de coordinació que permetin una coherència d'acció en els diversos àmbits que corresponen a les diferents comissions existents a la Universitat Pompeu Fabra, el funcionament de les comissions la presidència de les quals s'exerceixi per delegació de la rectora se subjecta a les normes següents:

 • La configuració de l'ordre del dia de les sessions, així com la de la documentació que l'acompanya, correspon al president o presidenta de la comissió, amb la conformitat de la rectora.
 • Els presidents de les comissions informaran la rectora dels acords adoptats.
 • Els presidents de les comissions o, per indicació seva, els secretaris d'aquestes, han de fer arribar a la Secretaria General una còpia de les actes de les sessions una vegada aprovades.
 • Els acords de les comissions que requereixin la ulterior aprovació del Consell de Govern o del Consell Social, o de les seves respectives comissions delegades, han de ser tramesos amb un certificat del secretari o secretària de la comissió a la Secretaria General de la Universitat.
 • La tramesa de propostes d'acord al Consell Social correspon exclusivament al rector.

2. Els acords de les comissions que per la seva naturalesa ho requereixin han de ser publicats per la Secretaria General en els mitjans de publicació electrònics de la UPF.

Article 11. No delegació de les comunicacions oficials de la UPF

Les comunicacions oficials de la UPF adreçades a les administracions educatives o a altres administracions o autoritats, així com les trameses d'informació general, corresponen exclusivament a la rectora.

Article 12. Requisits de les resolucions dictades per delegació

Les resolucions administratives que s'adoptin en virtut d'aquesta delegació s’han de considerar dictades per la rectora i, per tant, exhaureixen la via administrativa. Les atribucions que es deleguen inclouen l'emissió del certificat acreditatiu del silenci i la resolució d'aquells recursos interposats contra els actes dictats per delegació. Els actes dictats han de portar en la signatura les paraules "per delegació", abreujades "P. D.", seguides del rang i de la data d'aquesta resolució.

Les facultats delegades per aquesta resolució poden ser avocades per la rectora per al seu coneixement i per a la resolució d'aquells assumptes que consideri oportuns, d'acord amb allò establert en l'article 9 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 10 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.

Disposició addicional única.

En el cas de referències a delegacions en els vicerectorats incloses en la normativa de la UPF s'estarà a les delegacions establertes en aquesta resolució.

Disposició derogatòria única

Es deroga la Resolució del rector de 31 de maig del 2021 de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari general, i les modificacions de 22 de setembre del 2021,  de 15 de febrer del 2022 i la de 8 de març de 2023.

 

Laia de Nadal Clanchet

Rectora

Barcelona, 10 de març del 2023