En virtut de les competències que m’atorguen els articles 55.2 i 56 f) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i als efectes d’estructurar els vicerectorats, la Secretaria General i altres càrrecs amb funcions d’àmbit general i assignar-los funcions,

RESOLC:

Article 1. Estructura general dels vicerectorats, la Secretaria General i d’altres càrrecs amb funcions d’àmbit general.

L’estructura dels vicerectorats, la Secretaria General i d’altres càrrecs amb funcions d’àmbit general és la següent:

 • Vicerector o vicerectora de Personal Docent i Investigador
 • Vicerector o vicerectora de Planificació Acadèmica i d’Estudiants
 • Vicerector o vicerectora de Recerca
 • Vicerector o vicerectora de Transferència del Coneixement
 • Vicerector o vicerectora d’Internacionalització
 • Vicerector o vicerectora de Cultura i Comunicació
 • Vicerector o vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat
 • Secretari o secretària general
 • Comissionat o comissionada de Política Lingüística
 • Comissionat o comissionada de Política Científica
 • Comissionat o comissionada del Grup UPF
 • Comissionat o comissionada del Projecte de Benestar Planetari

Article 2. Vicerectorat de Personal Docent i Investigador

El vicerector o vicerectora de Personal Docent i Investigador coordina i supervisa, sota la direcció de la rectora, les matèries següents:

 • La política de captació i de retenció de talent
 • La política d’accés, d’estabilització i de promoció del professorat
 • Els programes d’incorporació de personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, ICREA i similars)
 • La plantilla del professorat i el seu règim jurídic: dedicació, permisos i llicències
 • El nomenament de catedràtics emèrits, el programa de concessió d’anys sabàtics i el programa de talent sènior UPF

Article 3. Vicerectorat de Planificació Acadèmica i d’Estudiants

El vicerector o vicerectora de Planificació Acadèmica coordina i supervisa, sota la direcció de la rectora, les matèries següents:

 • Els ensenyaments oficials de grau i de màster universitari
 • Els títols propis i el seu règim
 • L’organització docent
 • L’ordenació i la planificació acadèmiques
 • El foment dels ensenyaments oficials de grau i de màster
 • Els programes transversals
 • El projecte educatiu de la Universitat i la supervisió dels processos de transformació educativa i qualitat docent
 • Les polítiques relacionades amb l’estudiantat
 • La dinamització i seguiment de la participació dels col·lectius i associacions d'estudiants a la vida universitària, incloent-hi les activitats d’esports
 • La interlocució amb el Consell d'Estudiants de la UPF, els representants d’estudiants als òrgans de govern, els delegats i delegades i, en general, el conjunt de representants d'estudiants
 • La coordinació de les convocatòries de beques i ajuts destinats a fomentar la participació d'estudiants, inclosa la seva resolució
 • La política i els projectes d’acompanyament i de participació d’alumni

Article 4. Vicerectorat de Recerca

El vicerector o vicerectora de Recerca coordina i supervisa, sota la direcció de la rectora, les matèries següents:

 • L’estratègia científica, els programes i els ajuts de recerca interns i externs
 • L’organització (figures de recerca) i les infraestructures de recerca
 • Els serveis científico-tècnics i equipaments de recerca
 • La producció científica, la seva avaluació i l’estratègia de Ciència Oberta
 • El doctorat, sense perjudici de les competències del director o directora de l’Escola de Doctorat

Article 5. Vicerectorat de Transferència del Coneixement

El vicerector o vicerectora de Transferència del Coneixement coordina i supervisa, sota la direcció de la rectora, les matèries següents:

 • La política de transferència del coneixement
 • Els programes d’emprenedoria i innovació
 • La col·laboració público-privada, les càtedres d’empresa i altres fórmules anàlogues de captació de recursos públics i privats
 • Les relacions institucionals amb l’ecosistema d’actors globals i locals en els àmbits esmentats

Article 6. Vicerectorat d’Internacionalització

El vicerector o vicerectora d’Internacionalització coordina i supervisa, sota la direcció de la rectora, les matèries següents:

 • L’estratègia d’internacionalització de la Universitat
 • La participació en consorcis internacionals, i molt especialment, en EUTOPIA i els projectes generats al voltant del mateix
 • La participació en xarxes internacionals, particularment en The Guild
 • Els programes d’intercanvi i cooperació educativa i mobilitat amb universitats i institucions

Article 7. Vicerectorat de Cultura i Comunicació

El vicerector o vicerectora de Cultura i Comunicació coordina i supervisa, sota la direcció de la rectora, les matèries següents:

 • L’impuls d’estratègies de comunicació que afavoreixen la coordinació de les diferents unitats i serveis de la universitat
 • L’impuls d’estratègies de comunicació que projectin el model i les activitats de la UPF a la societat i al món
 • El desenvolupament del patrimoni artístic i el programa cultural i la relació amb les institucions d’aquest àmbit
 • La promoció de la participació de la comunitat universitària en tot tipus d’actuacions on la cultura sigui element central

Article 8. Vicerectorat de Compromís Social i Sostenibilitat

El vicerector o vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat coordina i supervisa, sota la direcció de la rectora, les matèries següents:

 • La cooperació per al desenvolupament, les accions solidàries i el voluntariat
 • Les polítiques d’inclusió i igualtat
 • La promoció de la salut
 • L’estratègia de sostenibilitat mediambiental, les accions vinculades als ODS i l’Agenda 2030

Article 9. Secretaria General

El secretari o secretària general, a més de les competències que li atorga l’article 56 dels Estatuts de la UPF, coordina i supervisa, sota la direcció de la rectora, les matèries següents:

 • El desplegament estatutari i normatiu, inclosa l’elaboració dels nous estatuts
 • Acompanyament en la planificació institucional i l’organització administrativa de la Universitat
 • Acompanyament en la política sobre recursos materials, sistemes d’informació i administració electrònica
 • La integritat institucional, la transparència i el dret d’accés a la informació
 • Les relacions ordinàries amb el Síndic de Greuges de la UPF
 • Les relacions dels òrgans acadèmics i dels serveis administratius amb el Consell Social, llevat de les que corresponen a la rectora. També se n’exclouen les relacions referents al personal i al pressupost del Consell Social, que corresponen al gerent
 • La coordinació dels processos de creació i de modificació de l’estructura acadèmica i d’adscripció de centres

Article 10. Comissionat o Comissionada de Política Lingüística

El comissionat o comissionada de Política Lingüística coordina i supervisa, sota la direcció de la rectora, les matèries següents:

 • La definició dels criteris lingüístics d'ús general a la Universitat
 • La determinació de l'ús de la llengua catalana en un entorn plurilingüe
 • L’assessorament en el disseny i la implementació de la política dels usos lingüístics a la UPF
 • La definició de la formació en llengües de PDI i estudiants
 • El seguiment i dinamització de les actuacions relacionades amb la cultura, la tradició i altres aspectes socioculturals catalans

Article 11. Comissionat o Comissionada de Política Científica

El comissionat o comissionada de Política Científica coordina i supervisa, sota la direcció de la rectora, les matèries següents:

 • L’estratègia i polítiques científiques
 • La relació amb els centres CERCA i altres institucions científiques
 • Les infraestructures de recerca
 • La representació de la UPF en els patronats i altres òrgans executius de les institucions de recerca en què participa la Universitat

Article 12. Comissionat o Comissionada del Grup UPF

El comissionat o comissionada del Grup UPF coordina i supervisa, sota la direcció de la rectora, les matèries següents:

 • La col·laboració entre la UPF i el conjunt de centres adscrits
 • L’assessorament per a l’estratègia del Grup UPF
 • L’anàlisi de les polítiques d’adscripció, especialment dels centres d’ensenyament superior

Article 13. Comissionat o Comissionada del Projecte de Benestar Planetari

El comissionat o comissionada del Projecte de Benestar Planetari coordina i supervisa, sota la direcció de la rectora, les matèries següents:

 • La promoció del projecte de Benestar Planetari a la docència i la recerca
 • L'encaix de Benestar Planetari en les polítiques institucionals de sostenibilitat
 • L’assessorament en la definició de la participació de la UPF en la iniciativa del Mercat del Peix

Disposició addicional 

Les referències als vicerectorats incloses en la normativa de la UPF s’entenen referides al vicerectorat competent en la matèria, d’acord amb aquesta resolució.

Disposició derogatòria primera

Es deroga la Resolució del rector de 28 de maig del 2021 de creació dels vicerectorats i d’atribució de funcions als vicerectorats i a la Secretaria General i les seves modificacions posteriors i també qualsevol altra resolució anterior, el contingut de la qual contradigui aquesta. 

Disposició derogatòria segona

Es deroguen les següents resolucions de creació de càrrecs de comissionats:

1. Resolució del rector de 31 de maig del 2021 de creació del càrrec del comissionat de Política Científica i les seves posteriors modificacions.

2. Resolució del rector de 31 de maig del 2021 de creació del càrrec per a la Barcelona School of Management (BSM) i per a l'estratègia de la UPF

3. Resolució del rector d’1 de setembre del 2021 de creació del càrrec de comissionada de Política Lingüística

4. Resolució del rector de 31 de maig del 2021 de creació del càrrec del comissionat per al Benestar Planetari

5. Resolució del rector de 4 d’octubre del 2021 de creació del càrrec de delegat d'estudiants

6. Resolució del rector de 31 de maig del 2021 de creació del càrrec del comissionat per al Projecte Eutopia

7. Resolució del rector de 31 de maig del 2021 de creació del càrrec de comissionada per a la Recerca en Innovació Educativa

8. Resolució del rector de 31 de maig del 2021 de creació del càrrec de comissionada per al projecte EDvolució

 

Laia de Nadal Clanchet

Rectora

Barcelona, 10 de març del 2023