La normativa de protecció de dades garanteix a les persones interessades el dret a conèixer quines de les seves dades personals estan sent tractades per la Universitat, el dret a demanar-ne la modificació, la supressió, o la portabilitat, el dret a sol·licitar la limitació d’un tractament, el dret a manifestar la seva oposició o el dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

Aquesta resolució actualitza la Resolució de 17 de gener del 2012 per la qual es regula el procediment per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO) a les dades personals i adapta el procediment esmentat al que disposen el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Un dels trets característics del nou marc legal en matèria de protecció de dades és l’ampliació dels drets per als titulars de dades de caràcter personal. Aquest drets es troben regulats en el capítol III de l’RGPD i en el capítol II del títol III de la LOPDGDD.

La Resolució del rector de 4 de desembre del 2018 de mesures organitzatives en l’àmbit de la protecció de dades de caràcter personal a la UPF, com ja preveia la normativa anterior, reconeix al gerent com a òrgan únic davant el qual les persones interessades poden exercir aquests drets.

D'altra banda, la Instrucció 1/2009, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància, que manté la seva vigència, estableix un procediment específic per a l'exercici de drets quan les dades han estat captades per aquest sistema.

És per això, que en ús de les competències que m'atorga l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

Article primer.- Aprovar el procediment per a l’exercici dels drets sobre les dades personals tractades per la Universitat Pompeu Fabra, que consta a l’annex d’aquesta resolució.

Article segon.- Autoritzar al gerent perquè adopti les mesures oportunes per desplegar i executar aquesta resolució.

 

Disposició addicional única

Es modifica l’apartat 1 de l’article 1 de la Resolució de 4 de desembre del 2018 de mesures organitzatives en l’àmbit de la protecció de dades de caràcter personal a la UPF, que queda redactat de la manera següent:

“1. El gerent és l’òrgan responsable en matèria de protecció de dades personals en relació amb els tractaments que realitza la Universitat tant en qualitat de responsable del tractament com d’encarregada del tractament.”

Disposició transitòria primera

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquest procediment, les unitats administratives, els serveis i els investigadors principals encarregats de gestionar els tractaments de dades modificaran la informació de protecció de dades que faciliten en el moment de la recollida de les dades personals, per tal d’adaptar-la a les vies de presentació de les sol·licituds d’exercici d’aquests drets que s’indiquen en aquesta resolució.

Disposició transitòria segona

Mentre no estigui disponible a la Plataforma d'administració electrònica de la UPF un tràmit específic per a l’exercici dels drets sobre les dades personals, aquests drets es podran exercir mitjançant la presentació d'una instància general a la Seu electrònica de la Universitat.

Disposició derogatòria única

Es deroga la Resolució de 17 de gener del 2012 per la qual es regula el procediment per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO) a les dades personals.

Disposició final única

Aquesta resolució entra en vigor a partir del dia 19 d’abril de 2021.

 

 

Jaume Casals Pons Rector

Barcelona, 13 d’abril de 2021

 

ANNEX

PROCEDIMENT PER A L’EXERCICI DELS DRETS SOBRE LES DADES PERSONALS TRACTADES PER LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

 

Capítol I. Drets dels interessats

Article 1. Dret d’accés

 1. Les persones interessades tenen dret a obtenir de la UPF la confirmació de si aquesta tracta o no dades personals que les afectin i, en cas afirmatiu tenen dret a accedir a aquestes dades i, com a mínim, a la informació següent:
  1. Les finalitats del tractament.
  2. Les categories de dades personals que s’estan tractant.
  3. En el cas que s’hagin realitzat o estigui previst realitzar comunicacions de dades, els destinataris o categories de destinataris, especialment si estan localitzats a tercers països, amb indicació, si escau, de les garanties adequades adoptades.
  4. El termini previst de conservació de les dades o els criteris emprats per determinar-lo.
  5. La possibilitat d’exercir la resta de drets que la normativa de protecció de dades preveu.
  6. El dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 2. En el moment de realitzar la sol·licitud, l'interessat pot optar pels sistemes de consulta següents, sempre que els sistemes d’informació ho permetin:
  1. Visualització en pantalla als locals de la Universitat.
  2. Escrit, còpia o fotocòpia tramesa per correu, certificat i amb acusament de rebuda.
  3. Comunicació electrònica.
  4. Accés remot directe i segur per part de l’interessat o del seu representat mitjançant sistemes telemàtics a través del lloc web amb usuari i contrasenya propis.
 3. En cas de manca d’elecció del sistema de consulta, la UPF escollirà aquell que més s’ajusti a la naturalesa del tractament. Quan la sol·licitud es presenti per mitjans electrònics, sense perjudici que l’interessat sol·liciti que es faci d’una altra forma, la informació es facilitarà en un format electrònic d’ús comú.
 4. Quan l’afectat triï un mitjà diferent al que se li ofereix que suposi un cost desproporcionat haurà d’assumir l’excés de costos que la seva tria comporti.
 5. En el supòsit que la UPF no tracti dades de l’interessat, li ho comunicarà de forma expressa en el termini màxim d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud.
 1. La UPF facilitarà les dades personals objecte del tractament sempre i quan no afecti negativament els drets i les llibertats de terceres persones, inclosos els secrets comercials o la propietat intel·lectual.
 2. Si la UPF tracta una gran quantitat de dades de l’interessat i aquest exerceix el seu dret d’accés sense especificar si es refereix a totes o només a una part de les seves dades, la UPF podrà demanar-li, abans de facilitar la informació, que especifiqui les dades o tractaments sol·licitats.
 3. En cas que la persona interessada sol·liciti còpies addicionals, la UPF té el dret d’exigir un cànon basat en el seu cost administratiu.
 4. Es podrà denegar el dret d'accés a les dades de caràcter personal quan ja s'hagi exercit en els 6 mesos anteriors a la sol·licitud, llevat que s'acrediti una causa legítima a aquest efecte. També es pot denegar l'accés en els supòsits en què ho prevegi una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament o quan aquesta llei o norma impedeixi revelar als afectats el tractament de les dades a què es refereixi l'accés.
 5. S'haurà de deixar sempre constància de l'exercici del dret d'accés per part de l'interessat.

 

Article 2. Dret de rectificació

 1. Les persones interessades tenen dret a obtenir de la UPF la rectificació de les dades personals inexactes que les afectin, sense dilació indeguda. També tenen dret a que es completin aquelles dades personals que siguin incompletes.
 2. L’interessat haurà d’identificar en la seva sol·licitud les dades incompletes o inexactes i aportar a la UPF la documentació acreditativa de la rectificació que reclami.
 3. En la resolució de la sol·licitud, la UPF indicarà la relació de dades rectificades o completades.
 4. Si les dades s’haguessin cedit o comunicat a tercers, la UPF els ho comunicarà als efectes que també rectifiquin les dades inexactes o incompletes en qüestió, excepte quan sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. La UPF informarà a l’interessat sobre aquests destinataris si així ho demana.
 5. La UPF procedirà al bloqueig de les dades rectificades d’acord amb allò establert a l’article 13.

 

Article 3. Dret de supressió o “dret a l’oblit”

 1. Les persones interessades tenen dret a obtenir de la UPF la supressió de les dades personals que les afectin.
 1. La UPF les suprimirà, sense dilació indeguda, quan concorri alguna de les circumstàncies següents:
  1. Les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades.
  2. L’interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament, i aquest no es sustenti en un altre fonament jurídic.
  3. L’interessat s’oposi, per motius relacionats amb la seva situació particular, a un tractament basat en el compliment d’una missió d’interès públic, en l’exercici de poders públics o en interessos legítims. La UPF només podrà seguir tractant les dades personals si acredita motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
  4. L’interessat s’oposi al tractament perquè aquest té per objecte el màrqueting directe. La UPF podrà conservar les dades identificatives necessàries per impedir tractaments futurs amb finalitats de màrqueting directe.
  5. Les dades personals s’hagin tractat il·lícitament.
  6. Les dades personals s’hagin de suprimir per donar compliment a una obligació legal establerta en la normativa estatal, autonòmica o en el dret comunitari.
  7. Les dades personals s’hagin obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació a menors de 14 anys.
 2. Si les dades personals s’haguessin comunicat a tercers i en virtut d’aquest article la UPF estigués obligada a suprimir-les, ho haurà de comunicar a aquests tercers, tret que la tasca sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. La UPF informarà a l’interessat sobre aquests destinataris si així ho demana. En cas de publicació de les dades, la UPF adoptarà mesures raonables, tenint en compte la tecnologia disponible i el seu cost, per informar als responsables que estiguin tractant aquestes dades de la sol·licitud de l’interessat de supressió dels enllaços a aquestes dades o de qualsevol còpia existent.
 3. La UPF no estarà obligada a suprimir les dades personals ni a informar de la supressió d’aquestes dades a tercers responsables d’un tractament a qui s’hagin comunicat les dades quan el tractament en qüestió sigui necessari:
  1. Per exercir el dret a la llibertat d'expressió i d’informació.
  2. Per complir una obligació legal establerta en la normativa estatal, autonòmica o en el dret comunitari a la qual la UPF estigui subjecta i que requereixi el tractament de les dades en qüestió, o per donar compliment a una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits a la UPF.
  3. Per raons d'interès públic en l'àmbit de la salut pública, de conformitat amb l'article 9, apartat 2, lletres h) i i), i apartat 3 de l’RGPD.
  4. Per finalitats d’arxiu en interès públic, finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques, d’acord amb l’article 89, apartat 1 de l’RGPD, en la mesura que la supressió de les dades pugui fer impossible o obstaculitzar greument l’assoliment dels objectius d’aquest tractament.
  5. Per formular, exercir o defensar reclamacions.
 1. La UPF procedirà al bloqueig de les dades suprimides d’acord amb allò establert a l’article 13.

 

Article 4. Dret a la limitació del tractament

 1. Les persones interessades tenen dret a obtenir de la UPF la limitació del tractament de les dades si es dona algun d’aquests supòsits:
  1. Que l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant el termini que permeti a la UPF verificar-ne l’exactitud.
  2. Que el tractament sigui il·lícit, la persona interessada s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en canvi la seva limitació.
  3. Que la UPF ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat les necessiti per formular, exercir o defensar reclamacions.
  4. Que l’interessat s’oposi, per motius relacionats amb la seva situació particular, a un tractament basat en el compliment d’una missió d’interès públic, en l’exercici de poders públics o en interessos legítims, segons l’article 6, apartat 1, lletres e) i f) de l’RGPD, mentre es verifiqui si els motius legítims de la UPF han de prevaldre sobre els de la persona interessada.
 2. Quan el tractament de dades personals s'hagi limitat, amb excepció de la seva conservació, les dades només es podran tractar amb el consentiment de l'interessat o per formular, exercir o defensar reclamacions, o per tal de protegir els drets d'una altra persona física o jurídica, o per raons d'interès públic important de la Unió o d'un Estat membre.
 3. La limitació del tractament es podrà dur a terme mitjançant algun dels mètodes següents:
  1. El trasllat temporal de les dades afectades a un altre sistema de tractament.
  2. L’impediment de l’accés d’usuaris a les dades afectades.
  3. La retirada temporal de les dades publicades.
 4. El fet que el tractament de les dades estigui limitat ha de constar clarament en els sistemes d’informació de la UPF.
 5. Si les dades personals s’haguessin comunicat a tercers i en virtut d’aquest article la UPF estigués obligada a limitar el seu tractament, ho haurà de comunicar a aquests tercers, tret que la tasca sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. La UPF informarà a l’interessat sobre aquests destinataris si així ho demana.
 1. La persona interessada que hagi obtingut la limitació de les seves dades haurà de ser informada per la UPF de l’aixecament de la limitació amb anterioritat a que aquest es produeixi.

 

Article 5. Dret a la portabilitat

 1. Les persones interessades tenen dret a rebre, en format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, les dades personals que les afectin i que hagin facilitat a la UPF. Aquest dret no inclou les dades que les afectin però que hagin estat generades per la Universitat o facilitades a aquesta per tercers. Igualment, les persones interessades tenen dret a sol·licitar la transmissió d’aquestes dades a un altre responsable.
 2. El dret a la portabilitat de les dades es pot exercir sempre que concorrin les circumstàncies següents:
  1. El tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte en el qual la persona interessada sigui part, i
  2. El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.
 3. La UPF cercarà els formats de codificació i protocols de comunicació que permetin una portabilitat segura i efectiva de les dades.
 4. Les persones interessades tenen dret a que les dades siguin transmeses directament de la UPF a una altra entitat que passi a ser responsable del tractament de les dades, sempre que sigui tècnicament possible.
 5. El dret a la portabilitat no és aplicable quan la UPF tracti dades de caràcter personal en compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics, o quan el tractament sigui necessari per complir una obligació legal exigible a la UPF.
 6. El dret a la portabilitat no pot afectar negativament els drets i les llibertats de terceres persones i no inclou el dret a obtenir les seves dades, ni tan sols quan la persona interessada les hagi facilitades.
 7. El dret a la portabilitat d’acord amb l’RGPD és independent d’altres drets a la portabilitat de dades que es puguin reconèixer en altres disposicions legals sectorials.
 8. L’exercici del dret a la portabilitat no comporta la supressió automàtica de les dades a la UPF ni afecta el seu període de conservació establert i vinculat a la legitimitat i finalitat per la qual van ser recollides i tractades a la Universitat.
 9. El dret a la portabilitat es podrà exercir sense perjudici del dret de supressió de les dades, a la limitació del tractament o de qualsevol altre dret reconegut per l’RGPD.
 10. En cas que la UPF sigui receptora de dades personals degut a l’exercici d’un dret a la portabilitat de la persona interessada davant d’un tercer, la Universitat només haurà de tractar aquelles dades que siguin necessàries per al tractament per al qual es realitza la portabilitat i no estarà obligada a acceptar ni tractar les dades que no siguin pertinents. En cas de rebre dades no pertinents, les eliminarà immediatament.

 

Article 6. Dret d’oposició

 1. Les persones interessades tenen dret a oposar-se, per motius relacionats amb la seva situació particular, a que les seves dades siguin objecte d’un tractament, inclosa l’elaboració de perfils, basat en el compliment d’una missió d’interès públic, en l’exercici de poders públics o en la satisfacció d’un interès legítim. La UPF haurà de fer efectiu aquest dret, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament de les dades que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de les persones interessades, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. Com a màxim en el moment de la primera comunicació a la persona interessada, aquest dret s’ha d’esmentar explícitament i s’ha de presentar clarament i al marge de qualsevol altra informació.
 2. Les persones interessades tenen dret a oposar-se, per motius relacionats amb la seva situació particular, a que les seves dades siguin objecte d’un tractament amb finalitats de recerca científica o històrica o amb finalitats estadístiques, tret que sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic.
 3. En la seva sol·licitud d’oposició, l’interessat haurà d’indicar les dades a què fa referència, els tractaments a què s’oposa i les circumstàncies personals que ho justifiquen.
 4. Les persones interessades tenen dret a oposar-se en tot moment a que les seves dades siguin objecte d’un tractament que tingui per objecte el màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils quan estigui relacionat amb el màrqueting esmentat. Les dades s’hauran de deixar de tractar per aquesta finalitat. Com a màxim en el moment de la primera comunicació amb la persona interessada, aquest dret haurà d’ esmentar-se explícitament i presentar-se clarament i al marge de qualsevol altra informació.

 

Article 7. Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades

 1. Les persones interessades tenen dret a no ser objecte per part de la UPF d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en elles o les afecti significativament de manera similar, tret que la decisió es basi en una de les legitimacions següents:
  1. Sigui necessària per formalitzar o executar un contracte entre l’interessat i la UPF.
  2. Estigui autoritzada pel dret de la Unió o pel dret espanyol que s’apliqui a la UPF i que estableixi mesures adequades per protegir els drets i les llibertats i els interessos legítims de l’interessat.
  3. Es basi en el consentiment explícit de l’interessat.
 1. En els casos corresponents a les lletres a) i c), la UPF haurà d’adoptar garanties adequades per protegir els drets i les llibertats i els interessos legítims de l'interessat.
 2. En el cas de les categories especials de dades personals, les persones interessades només podran ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals si consta el seu consentiment explícit, o si el tractament és necessari per raons d’un interès públic essencial d’acord amb l’article 9, apartat 2, lletra g) de l’RGPD, i sempre que s’estableixin mesures adequades per protegir els drets i les llibertats i els interessos legítims de les persones interessades.
 3. En els casos indicats en l’apartat 1, lletres a) i c), i apartat 3 d’aquest article, la persona interessada podrà:
  1. sol·licitar la intervenció humana per part de la UPF per a la presa de la decisió que l’afecti.
  2. expressar el seu punt de vista.
  3. sol·licitar una explicació sobre la decisió presa un cop valorades les seves aportacions.
  4. impugnar la decisió.
 4. En la seva sol·licitud, la persona interessada indicarà la decisió automatitzada a la qual faci referència.

 

Capítol II. Procediment per a l’exercici dels drets

Article 8. Exercici dels drets

 1. Els drets recollits en el capítol I són personalíssims, per la qual cosa només els pot exercir la persona afectada o el seu representant legal quan l'afectat es trobi en situació d'incapacitat o sigui menor de 14 anys que l’impossibiliti l'exercici personal d'aquests drets. També es podran exercir mitjançant representant voluntari expressament designat per a l'exercici del dret. La representació es podrà acreditar per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència d’acord amb allò establert a l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 2. L’exercici dels drets es pot realitzar en qualsevol moment.
 3. L’exercici dels drets és gratuït.
 4. Si les sol·licituds són manifestament infundades o excessives, especialment a causa del seu caràcter repetitiu, la Universitat podrà:
  1. Cobrar un cànon raonable d’acord amb els costos administratius que s’han afrontat per facilitar la informació o la comunicació o per dur a terme l'actuació sol·licitada.
  2. Negar-se a actuar respecte de la sol·licitud.
 1. La Universitat haurà de poder demostrar el caràcter manifestament infundat o excessiu de la sol·licitud.
 2. Les comunicacions entre la Universitat i l'interessat es faran mitjançant notificació administrativa.


Article 9. Lloc d’exercici dels drets

Els drets recollits en el capítol I s’exerceixen davant el gerent de la UPF.

Article 10. Sol·licituds

 1. Les sol·licituds es formalitzaran per escrit a través de la seu electrònica de la UPF, presencialment davant el Registre General de la Universitat o per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
 2. Les sol·licituds hauran d'incloure les dades següents:
  1. Nom i cognoms de la persona interessada.
  2. Document o instrument electrònic acreditatiu de la representació, si és el cas.
  3. Nom o breu descripció del tractament de dades personals si es coneix.
  4. Petició en què es concreta la sol·licitud. Cal indicar de forma clara i detallada allò que es demana i, si escau, s'hi han de fer constar els motius fonamentats i legítims.
  5. Adreça, data i signatura del sol·licitant o del seu representant.
  6. Documents acreditatius de la petició que es formula, si escau.
 3. En cas que el sistema utilitzat per a la presentació de la sol·licitud no permeti acreditar la identitat de la persona interessada, caldrà adjuntar-hi una còpia d’un document identificatiu (DNI, passaport o document equivalent). Quan la persona interessada sigui membre de la comunitat universitària de la UPF, aquesta no podrà exigir-li una còpia del DNI o document identificatiu equivalent si ja disposa d’una còpia d’acord amb l’article 28.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
 4. En cas de l’exercici dels drets recollits en el capítol I sobre dades obtingudes per sistemes de videovigilància o per altres sistemes que incloguin gravació d’imatges, caldrà indicar a la sol·licitud, addicionalment, el lloc, la data i l'hora aproximada, en franges no superiors a dues hores, en què la seva imatge va poder ser captada. La sol·licitud s'haurà d'acompanyar d'una imatge de la persona sol·licitant que correspongui al període en què es va captar, de manera que permeti identificar-la. En els sistemes que enregistrin la veu, el dret d'accés es podrà exercir aportant una gravació de la veu de la persona afectada.
 5. En les sol·licituds de rectificació cal indicar la dada que és inexacta o incompleta i la correcció que s' ha de fer, i s'ha d’aportar la documentació justificativa de la rectificació sol·licitada.
 1. La Universitat posarà a disposició dels interessats un model de sol·licitud per a l’exercici dels drets.
 2. Es rebutjarà la sol·licitud en els casos següents:
  1. Quan manqui l’acreditació de la identitat de la persona interessada o l’acreditació de la representació.
  2. Quan la sol·licitud sigui presentada per una persona jurídica.
  3. Quan el sol·licitant sigui una persona diferent de l’interessat o del seu representant.
  4. Quan no s’adjunti la documentació acreditativa de la rectificació sol·licitada en les sol·licituds de rectificació.
  5. Quan es tracti de sol·licituds genèriques, o que no incloguin les dades estipulades a l'apartat 2 d’aquest article.
  6. Quan la UPF ja no conservi dades identificatives de la persona interessada que li permetin exercir aquests drets.
 3. En el cas de les lletres b) i c) es denegarà la sol·licitud. En el cas de la lletra f) s’informarà a la persona interessada i se li permetrà aportar informació addicional que permeti la seva identificació. En la resta de casos s'atorgarà a l'interessat el període d'esmenes previst a l'apartat 2 de l'article 11.


Article 11. Terminis

 1. La Universitat haurà de resoldre la sol·licitud en el termini d’un mes a partir de la seva recepció. Aquest termini es podrà prorrogar dos mesos més, en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. La UPF informarà a la persona interessada de qualsevol d’aquestes pròrrogues en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els motius de la dilació.
 2. En cas que la sol·licitud presenti defectes o no inclogui la documentació necessària, la Universitat haurà de notificar la situació a l’interessat en un termini màxim de deu (10) dies, el qual disposarà d’un termini també de deu (10) dies per esmenar els defectes o adjuntar la informació addicional necessària.
 3. Transcorregut el termini previst sense que s’hagi emès resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud.
 4. En cas que la persona interessada es dirigeixi al delegat de Protecció de Dades de la UPF amb caràcter previ a la presentació d’una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, aquest haurà de comunicar-li la decisió que s’ha adoptat en un termini de dos (2) mesos a comptar des de la recepció de la reclamació.


Article 12. Òrgan competent per resoldre i règim de reclamacions

 1. L’òrgan competent per resoldre és el gerent de la UPF.
 1. S’informarà a l’interessat del seu dret a demanar tutela a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 2. Les persones interessades, amb caràcter previ a la presentació d’aquesta reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, es podran dirigir al delegat de Protecció de Dades de la UPF.


Article 13. Bloqueig de les dades

 1. La UPF haurà de bloquejar les dades quan procedeixi a la seva rectificació o supressió.
 2. El bloqueig de les dades consistirà en la seva identificació i reserva, tot adoptant mesures tècniques i organitzatives per impedir el seu tractament, inclosa la seva visualització, excepte per a la posada a disposició de les dades als jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents, en particular, les autoritats de protecció de dades, per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i només durant el termini de prescripció d’aquestes. Un cop transcorregut aquest termini, els caps de les unitats administratives o serveis o els investigadors principals encarregats de gestionar els tractaments asseguraran la seva destrucció.
 3. Les dades bloquejades no podran ser tractades per a cap altra finalitat de la indicada a l’apartat anterior.
 4. Quan per al compliment d’aquesta obligació, la configuració dels sistemes d’informació no permeti el bloqueig de les dades o es requereixin esforços desproporcionats, es realitzarà una còpia segura de la informació en qualsevol format que permeti acreditar la seva autenticitat, la data del bloqueig i la no manipulació de les dades durant aquest període.
 5. No es procedirà al bloqueig de les dades quan així ho estableixi l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Article 14. Tractaments que no requereixen identificació

La UPF no estarà obligada a conservar dades amb l’única finalitat de poder atendre l’exercici d’aquests drets per part de les persones interessades.