Per tal de donar compliment al capítol IV de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, desenvolupat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de Serveis de Prevenció, es va crear l’actual Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals, anomenada inicialment Unitat de Prevenció de Riscos Laborals per resolució del rector de 10 de desembre del 1998. Al mateix temps, la resolució del gerent de 23 de desembre del 1999 especificava les funcions d’aquesta unitat.

D’altra banda el Pla Estratègic de la Universitat Pompeu Fabra 2016-2025 identifica els elements clau de transformació de la Universitat als quals es vol donar una consideració especial tenint en compte el seu desenvolupament en els propers anys. Un d’aquests eixos és el fet d’esdevenir una universitat socialment responsable i sostenible, apostant per un model integral i transformador de la responsabilitat social que incorpori tots els àmbits estratègics de la Universitat i que aspiri a l’excel·lència, i entre aquests està la prevenció dels danys i la promoció de la salut.

Entre les previsions del Pla destaca també l’estratègia per tal de consolidar una comunitat plural i connectada, que implica la creació d’espais de treball flexibles, saludables i polivalents que contribueixin a la prevenció dels riscos laborals i l’oferta de més activitats que fomentin els hàbits de vida saludables i que desenvolupin el benestar de les persones.

Aquest nou paradigma requereix un canvi de les funcions que l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals té assignades actualment, i que s’han de centrar en la prevenció dels riscos laborals i en la promoció de la salut.

És per això que, de conformitat amb l’article 180.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, a proposta del gerent,  i en ús de les atribucions que m’atorga el mateix article,

 

HE RESOLT:

Primer.- Modificar el nom de l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals que passa a dir-se Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut.

Segon.- Assignar a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut la funció de gestionar i coordinar els plans i programes d’actuació en matèria de promoció de la salut de la comunitat universitària.

Tercer.- Modificar les funcions que l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut té assignades i que es detallen en el segon punt de la resolució de 10 de desembre del 1998, desplegada per resolució de 23 de desembre de 1999, que queda redactat de la següent manera:

“Les funcions de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut són les següents:

  • Gestionar i coordinar els plans i programes d’actuació en matèria de prevenció de riscos laborals dels empleats públics, llevat de la gestió i coordinació dels plans de seguretat-autoprotecció i la coordinació de l'activitat preventiva de les empreses concurrents d'obres i serveis, funcions assignades al Servei d'Infraestructures i Patrimoni.
  • Gestionar la vigilància de la salut dels treballadors en relació als riscos derivats del treball.
  • Avaluar els factors de risc que poden afectar la seguretat i la salut dels treballadors d’acord amb la normativa d’aplicació.
  • Gestionar la informació i programar la formació dels treballadors en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals i de la promoció de la salut.
  • Gestionar i coordinar els plans i programes d’actuació en matèria de promoció de la salut de la comunitat universitària.

 

Disposició derogatòria. Queda sense efecte la resolució del gerent del 23 de desembre del 1999.

 

Disposicions finals

Primera. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la signatura.

Segona. S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

 

 

El Rector

Jaume Casals Pons

 

Barcelona, 14 de febrer del 2020