L'any 2011 es va suprimir el Servei de PAS, i es van atribuir directament les seves funcions a la Vicegerència de l'Àrea de Recursos Humans i Organització, mantenint l'estructura de seccions creada l'any 2006.

Tot i que en aquell moment es va considerar que aquest esquema permetia assolir els objectius plantejats, l'experiència adquirida i els reptes del nou pla estratègic aconsellen crear de nou el Servei de PAS, tant per millorar l'atenció a les unitats i als col·lectius usuaris, com per la coordinació que comporta un àmbit i uns serveis tan específics adreçats al personal d'administració i serveis de la nostra universitat.

És per això que, a proposta del gerent, i en ús de les atribucions que m'atorga l'article 180.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

Article 1. Crear el Servei de PAS. 

En conseqüència, l'article 15 de la Resolució de 4 de maig del 2009 de reestructuració administrativa queda redactat com segueix:

"Article 15. Servei de PAS

Són funcions del Servei de PAS elaborar el capítol I del pressupost pel que fa al PAS; planificar, ordenar i executar l'administració, selecció, contractació, promoció, mobilitat i formació del personal d'administració i serveis; dur a terme l'estudi i l'aplicació de la normativa en matèria de funció pública i laboral que afecta el PAS, i l'anàlisi, l'elaboració i la proposta en matèria de relacions sindicals, així com de la participació en la negociació col·lectiva del PAS."

Article 2. El Servei de PAS té l'estructura prevista a l'article 2.2 de la Resolució del rector de 27 de març del 2006 de reestructuració de l'Àrea de Recursos Humans i Organització.

Article 3. L'article 9 de la Resolució de 4 de maig del 2009 de reestructuració administrativa queda redactat com segueix:

"Article 9. Àrea de Recursos Humans i Organització

L'Àrea de Recursos Humans i Organització, dirigida per un vicegerent, dirigeix, coordina, impulsa i avalua els programes de gestió de persones i de salut laboral, i també els processos de modernització administrativa adreçats a la millora organitzativa. Dirigeix i coordina el Servei de PAS i el Servei de PDI. També en depèn l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals i la Unitat d'Organització i Processos."

Article 4. L'article 4.2 de la Resolució de 4 de maig del 2009 de reestructuració administrativa queda redactat com segueix:

"Article 4. Unitats administratives i serveis universitaris

...

2. Les unitats administratives i serveis universitaris són:

 • Servei d'Assessoria Jurídica
 • Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària
 • Servei de Gestió Acadèmica
 • Servei de Gestió Patrimonial i Contractació
 • Servei de PAS
 • Servei de PDI
 • Servei de Pressupostos i Finances
 • Servei de Recerca
 • Servei de Relacions Internacionals
 • Servei d'Informàtica
 • Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals
 • Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
 • Unitat d'Innovació -UPF Business Shuttle
 • Biblioteca
 • Direccions de Campus

Disposició derogatòria. Queda sense efecte l'article 1 de la Resolució de 2 de maig del 2011, modificada per Resolució de 25 de gener del 2016, per la qual es reestructura parcialment l'Àrea de Recursos Humans i Organització.

Disposicions finals

Primera. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva signatura.

Segona. S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

 

Jaume Casals Pons
Rector

Barcelona,  12 de maig del 2016