Resolució del rector de 14 de juny del 2016

De conformitat amb l'acord del Consell de Govern de data 10 de desembre del 2014, les unitats de coordinació acadèmica (UCA) són unitats per coordinar els centres i els departaments en aquelles funcions que requereixen una estratègia conjunta i sense perjudici de les que ja tenen assignades d'acord amb els Estatuts de la UPF.

En data 7 d'abril del 2015, el rector va designar el director del Departament de Comunicació com a responsable de l'UCA de Comunicació, que n'ha proposat l'estructura.

És per això, que en ús de les competències que m'atorga l'acord del Consell de Govern de data 10 de desembre del 2014, ja citat, i l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Primer. Constituir la Unitat de Coordinació Acadèmica de Comunicació amb les funcions següents:

a) Coordinar els ensenyaments que imparteix en el seu àmbit i vetllar per la coherència de l'oferta formativa de grau, de màster i de doctorat.

b) Coordinar la política de personal amb la política docent.

c) Coordinar la recerca i la docència.

d) Elaborar un nou projecte innovador en matèries com ara la internacionalització, la captació de nous alumnes, la promoció, l'avaluació, la qualitat i totes aquelles polítiques transversals que requereixen una visió global del respectiu àmbit acadèmic i científic o d'abast de la Universitat.

e) Coordinar la direcció funcional del personal administratiu dels centres i departaments de manera conjunta.

f) Promoure el caràcter interdisciplinari dels ensenyaments que ofereix i la cooperació amb altres disciplines científiques.

Segon. Per portar a terme aquestes funcions, l'UCA de Comunicació s'organitza en els àmbits següents:

- Grau i qualitat: comprèn la coordinació dels ensenyaments de grau, la qualitat i la innovació docent.

- Màster i doctorat: comprèn la coordinació del màster universitari i del doctorat.

- Recerca i transferència: comprèn la política de recerca i  transferència de coneixement.

- Professorat: comprèn la coordinació de la política de personal amb la política docent.

- Planificació i projecció: comprèn la promoció i les relacions institucionals, la internacionalització i les polítiques transversals, com ara la responsabilitat social.

Correspon a tots els àmbits promoure el caràcter interdisciplinari dels ensenyaments i la cooperació amb altres disciplines científiques.

Tercer. L'equip de coordinació de l'UCA de Comunicació està compost per:

- El responsable de l'UCA de Comunicació, el director o directora del Departament de Comunicació, que exerceix les funcions de responsable de l'àmbit de professorat i la coordinació general de tots els àmbits de l'UCA.

- El degà o degana de la Facultat de Comunicació, responsable de l'àmbit de grau i qualitat.

- El sotsdirector o sotsdirectora del Departament de Comunicació, responsable de l'àmbit de màster i doctorat.

- El sotsdirector o sotsdirectora del Departament de Comunicació, responsable de l'àmbit de recerca i transferència.

- El secretari o secretària del Departament de Comunicació,  responsable de l'àmbit de planificació i projecció.

- El cap de secretaria del Departament de Comunicació.

- El cap de secretaria de la Facultat de Comunicació.

El responsable de l'UCA pot encarregar a altres professors de la Facultat de Comunicació o del Departament de Comunicació tasques concretes de l'UCA, sense que se'n puguin derivar complements retributius. El responsable de l'UCA pot convidar-los a assistir a les reunions de l'equip de coordinació.

Disposició addicional

En el moment en què es procedeixi a la integració de les secretaries de la Facultat de Comunicació i del Departament de Comunicació per a crear la unitat de gestió i administració de l'UCA, la persona titular de la unitat serà membre de l'equip de coordinació.

 

 

Jaume Casals Pons

Rector

 

Barcelona, 14 de juny del 2016