Resolució del rector de 15 de gener del 2016

De conformitat amb l'Acord del Consell de Govern de data 10 de desembre del 2014, les Unitats de Coordinació Acadèmica (UCA) són unitats per a la coordinació dels centres i departaments en aquelles funcions que requereixen una estratègia conjunta i sense perjudici de les seves respectives funcions d'acord amb els Estatuts de la UPF.

En data 7 d'abril del 2015, el rector va designar el Director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Ciències de la Salut i de la Vida, que ha proposat una estructura de la UCA,

És per això, que en ús de les competències que m'atorga l'acord del Consell de Govern de data 10 de desembre del 2014, ja citat, i l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Primer. Es constitueix la Unitat de Coordinació Acadèmica de Ciències de la Salut i de la Vida amb les funcions següents:

a) Coordinar els ensenyaments que imparteix en el seu àmbit i vetllar per la coherència de l'oferta formativa de grau, màster i doctorat.

b) Coordinar la recerca i la docència.

c) Coordinar la política de personal amb les polítiques de recerca i docent.

d) Elaborar un nou projecte innovador en matèries com ara la internacionalització, la captació de nous estudiants, la promoció, l'avaluació, la qualitat i totes aquelles polítiques transversals que requereixen d'una visió global del respectiu àmbit acadèmic i científic o d'abast de la Universitat.

e) Promoure el caràcter interdisciplinari dels ensenyaments que ofereix i la cooperació amb altres disciplines científiques.

f) Coordinar la direcció funcional del personal administratiu dels centres i departaments de forma conjunta.

Segon. Per a portar a terme questes funcions, la UCA s'organitza en els àmbits següents:

- Docència: comprèn la coordinació dels ensenyaments de grau i màster universitari, així com els ensenyaments de doctorat.

- Recerca i transferència: comprèn la coordinació dels programes científics i de l'oficina de recerca i transferència.

- Promoció i qualitat: comprèn l'externalització, la internacionalització, la qualitat, la promoció i la comunicació; i les polítiques transversals, com ara la responsabilitat social.

- Infraestructures de recerca i de docència: comprèn la coordinació dels serveis científico-tècnics, dels laboratoris i de l'oficina de coordinació i avaluació acadèmica, de la innovació tecnològica i docent i dels títols propis.

- Professorat: comprèn la coordinació de la política de personal docent i investigador de la UCA, en coherència amb les polítiques de recerca i docent.

Correspon a tots els àmbits promoure el caràcter interdisciplinari de la recerca i els ensenyaments i la cooperació amb altres disciplines científiques.

Tercer. L'equip de coordinació de la UCA Ciències de la Salut i de la Vida està compost per:

- El responsable de la UCA, el director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, que exerceix les funcions de coordinació general i direcció dels àmbits de la UCA de docència, recerca i transferència, promoció i qualitat i infraestructures de recerca i docència, i dirigeix la coordinació del professorat.

- El degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, que exerceix la coordinació de l'àmbit de docència.

- La secretària del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut responsable de l'àmbit de recerca i transferència.

- El sotsdirector del Departament de Ciències Experimentals responsable de l'àmbit de promoció i qualitat.

- El sotsdirector del Departament de Ciències Experimentals responsable de l'àmbit d'infraestructures de recerca i de docència.

- La directora del Campus Mar.

- La cap de secretaria del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut.

- El cap de la secció d'economia del Campus del Mar.

El responsable de la UCA pot encarregar a altres professors de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida o del Departament Ciències Experimentals i de la Salut tasques concretes de la UCA, sense que se'n puguin derivar complements retributius. El responsable de la UCA podrà convidar-los a assistir a les reunions de l'equip de coordinació.

Quart.

Per a una millor coordinació de la Facultat i del Departament i per donar suport a l'equip de coordinació de la UCA ambdues unitats acadèmiques crearan comissions amb aquesta finalitat.

Disposició addicional.

En el moment en que es procedeixi a la integració de les secretaries de la Facultat  i del Departament per a crear la unitat de gestió de la UCA, la persona titular de la unitat serà membre de l'equip de coordinació, a més dels responsables del campus del Mar establerts a l'article tercer d'aquesta resolució.

 

Jaume Casals

Rector

 

Barcelona, 15 de gener del 2016