El Pla Estratègic 2016-2025 estableix que la docència de qualitat que caracteritza la UPF s’ha de basar en l’aposta per la innovació docent mitjançant la formació contínua del professorat, la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació a la docència i la renovació pedagògica contínua.

En aquesta línia, el Pla d'Actuacions 2018-2020 estableix la fita de revisar l’actual sistema de producció de materials digitals per adequar-lo a les necessitats i objectius del nou model educatiu així com renovar la plataforma d’aprenentatge virtual donant resposta a les noves necessitats derivades del nou model educatiu.

D’altra banda, el nou model educatiu que adopti la universitat requereix donar resposta a noves necessitats en l’elaboració del materials docents. Per tal d’assolir aquests reptes, i dins del marc de les funcions assignades a la Biblioteca a l’article 25 de la Resolució de 4 de maig del 2009, modificada per la Resolució de 17 d’octubre del 2011 de reestructuració administrativa (article 4), cal una modificació de l’organització per reforçar la prestació de servei que la Biblioteca dona als seus usuaris, especialment en el suport per a l’elaboració del materials docents, en l’ús de la plataforma d’ensenyament virtual i en la producció de materials multimedia. A més, d’acord amb la línia estratègica d’implementar polítiques de promoció, és necessària la coordinació de serveis d’atenció a l’usuari en el disseny i l’elaboració de les webs que generen les unitats acadèmiques i administratives, el personal docent i investigador, els grups de recerca, etc.

Per dur a terme el conjunt d’aquestes funcions, és necessari crear una nova unitat dins l’estructura de la Biblioteca.

És per això que, a proposta del gerent, i en ús de les atribucions que m'atorga l'article 180.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Article 1.

Crear, dins l’estructura de la Biblioteca, la unitat de La Factoria.

Article 2.

Establir l’estructura organitzativa de la Biblioteca en les unitats següents, al capdavant de cadascuna de les quals hi ha un cap:

- Subdirecció

- Unitat de Gestió de Recursos

- Unitat de Logística

- Unitat de Serveis d'Informació

- La Factoria

- Unitat  de Serveis Bibliotecaris de la Ciutadella

- Unitat de Serveis Bibliotecaris del Poblenou

- Unitat de Serveis Bibliotecaris del Mar

Article 3.

La Biblioteca es desplega territorialment en els tres campus de la Universitat i porta a terme la seva activitat en tres seus:

Biblioteca/CRAI de la Ciutadella
Biblioteca/CRAI del Poblenou
Biblioteca del Mar

Article 4.

4.1. La Subdirecció té com a funcions donar les directrius i establir els procediments relacionats amb els serveis de suport a la recerca que s’ofereixen des de la Biblioteca i amb el processament tècnic dels recursos d'informació i la seva difusió; vetllar per la implementació i pel manteniment del sistema de gestió de biblioteca i d'altres programaris necessaris per a una prestació eficient de serveis; donar les directrius i establir els procediments del Portal de Producció Científica i serveis derivats i el repositori institucional, i coordinar  la participació en tots els altres repositoris digitals en què participi la Universitat; supervisar el servei d'assessorament sobre propietat intel·lectual dels serveis que ofereix la Biblioteca, estudiar i proposar nous serveis i noves eines tecnològiques relacionades amb el suport a la recerca; dur a terme les funcions de representació de la direcció de la Biblioteca en cas d’absència; i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

4.2. La Unitat de Gestió de Recursos té com a funcions fer la proposta, el seguiment i l’execució del pressupost assignat a la Biblioteca; coordinar i fer el seguiment de la contractació de recursos bibliogràfics i de serveis bibliotecaris; gestionar els ajuts per obtenir recursos externs; portar a terme l’adquisició de tots els recursos d'informació de la Universitat, ja siguin amb suports tangibles o d'accés remot, d'acord amb les assignacions pressupostàries; coordinar els processos vinculats amb la vida laboral del PAS adscrit a la Biblioteca, segons els criteris de l’Àrea de Recursos Humans i Organització; coordinar la recollida i el tractament de la informació estadística per a la presa de decisions i per a la transparència; i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

4.3. La Unitat de Logística té com a funcions establir els procediments i coordinar les accions de la Biblioteca en matèria de donacions i cessions; marcar les directrius per gestionar el fons bibliogràfic i coordinar-ne les accions que se'n deriven; establir els procediments, coordinar les accions i fer el seguiment respecte a les instal·lacions, el mobiliari i els equipaments de la Biblioteca; establir els procediments i coordinar la prestació del servei de préstec i de circulació i gestionar els processos d'obtenció de documents d'altres biblioteques; i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

4.4. La Unitat de Serveis d'Informació té com a funcions donar les directrius i establir els procediments per prestar el servei del Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE) de la Universitat; prestar el servei d'atenció telefònica (SAT) de la Universitat; establir els criteris per assegurar la coherència i l’eficàcia de les accions de comunicació de la Biblioteca amb els usuaris; establir els criteris per a les webs i les intranets de Biblioteca i Informàtica o altres de semblants i coordinar-ne les accions; planificar i coordinar l'elaboració de materials de difusió, d'informació i de màrqueting dels serveis que ofereix la Biblioteca; i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

4.5. La Unitat de La Factoria té com a funcions establir procediments per a gestionar la plataforma d'ensenyament virtual; donar suport, assessorar i formar els usuaris en la utilització de la plataforma d’ensenyament virtual i resoldre les seves incidències; portar a terme la creació de pàgines web UPF per a la docència, la recerca i la gestió; donar suport, assessorar i formar els usuaris en la gestió i en el manteniment de les webs; produir i gestionar materials multimèdia per a la docència, la recerca i la gestió de la Universitat; així com coordinar administrativament el Centre per a la Innovació en Aprenentatge i en Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK) i totes aquelles altres funcions que li siguin encomanades.

4.6 La Unitat de Serveis Bibliotecaris de la Ciutadella, la Unitat de Serveis Bibliotecaris del Poblenou i la Unitat de Serveis Bibliotecaris del Mar són unitats que presten els seus serveis als usuaris en els campus respectius. Tenen com a funcions seleccionar  recursos d’informació relacionats amb els àmbits de coneixement del seu campus i fer-ne el tractament tècnic per posar-los a disposició dels usuaris; programar, gestionar i prestar serveis de suport a les activitats de docència, aprenentatge, recerca i gestió de la Universitat; oferir atenció, assistència, assessorament i formació als usuaris en la utilització dels recursos d’informació i dels serveis que s’ofereixen; i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

Disposició derogatòria

Única.

Queda sense efecte l'article 6 de la Resolució del rector de 17 d'octubre del 2011 per la qual s'estableix l'estructura del Servei de Gestió Acadèmica, de la Unitat d'Informació i Projecció Institucionals, del Servei de Recerca, de la Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle, del Servei d'Informàtica i de la Biblioteca, modificada per resolució de 22 d'octubre del 2012 i de 12 de febrer del 2014.

Disposicions finals

Primera.

Aquesta resolució entrarà en vigor l’endemà de la data de la seva signatura.

Segona.

S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

 

 

El rector

Jaume Casals Pons

Barcelona, 15 de maig del 2019