Resolució del rector de 19 de setembre del 2016

De conformitat amb l'Acord del Consell de Govern de data 10 de desembre del 2014,les Unitats de Coordinació Acadèmica (UCA) són unitats per a la coordinació dels centres i departaments en aquelles funcions que requereixen una estratègia conjunta i sense perjudici de les seves respectives funcions d'acord amb els Estatuts de la UPF,

En data 3 de desembre del 2015 el rector va designar l'actual director del Departament d'Economia i Empresa responsable de la UCA d'Economia i Empresa, que ha proposat una estructura de la UCA,

És per això, que en ús de les competències que m'atorga l'acord del Consell de Govern de data 10 de desembre del 2014, ja citat, i l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Primer. Es constitueix la Unitat de Coordinació Acadèmica d'Economia i Empresa amb les funcions següents:

a) Coordinar els ensenyaments que imparteix en el seu àmbit i vetllar per la coherència de l'oferta formativa de grau, màster i doctorat.

b) Coordinar la política de personal amb la política docent.

c) Coordinar la recerca i la docència.

d) Elaborar un nou projecte innovador en matèries com ara la internacionalització, la captació de nous alumnes, la promoció, l'avaluació, la qualitat i totes aquelles polítiques transversals que requereixen una visió global del respectiu àmbit acadèmic i científic o d'abast de la Universitat.

e) Coordinar la direcció funcional del personal administratiu dels centres i departaments de forma conjunta.

f) Promoure el caràcter interdisciplinari dels ensenyaments que ofereix i la cooperació amb altres disciplines científiques.

Segon. Per a portar a terme questes funcions, la UCA d'Economia i Empresa s'organitza en els àmbits següents:

- Docència: compren la coordinació dels ensenyaments de grau.

- Recerca: compren la coordinació del màster universitari i del doctorat i la política de recerca i  transferència de coneixement.

- Professorat: comprèn la coordinació de la política de personal docent i investigador, així com la planificació i l'assignació docent.

- Informació i Comunicació: compren la qualitat i la innovació docent i les polítiques transversals, com ara la responsabilitat social.

- Institucional: compren la promoció i les relacions institucionals, la internacionalització i la coordinació econòmica.

Correspon a tots els àmbits promoure el caràcter interdisciplinari dels ensenyaments i la cooperació amb altres disciplines científiques.

Tercer. L'equip de coordinació de la UCA d'Economia i Empresa està compost per:

- El responsable de la UCA d'Economia i Empresa, el director o directora del Departament d'Economia i Empresa, que exerceix les funció de responsable de l'àmbit de Professorat i de l'àmbit Institucional i coordinador general de tots els àmbits de la UCA.

  El degà o degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, responsable de l'àmbit de Docència.

- El sotsdirector o sostdirectora del Departament d'Economia i Empresa, responsable de l'àmbit de Recerca.

- El secretari o secretària del Departament d'Economia i Empresa,  responsable de l'àmbit d' Informació i Comunicació.

- El cap de secretaria del Departament d'Economia i Empresa.

- La cap de secretaria de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

El responsable de la UCA pot encarregar a altres professors de la Facultat de de Ciències Econòmiques i Empresarials o del Departament d'Economia i Empresa tasques concretes de la UCA, sense que se'n puguin derivar complements retributius. El responsable de la UCA podrà convidar-los a assistir a les reunions de l'equip de coordinació.

Disposició addicional

En el moment en que es procedeixi a la integració de les secretaries de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i del Departament d'Economia i Empresa per a crear la unitat de gestió i administració de la UCA, la persona titular de la unitat serà membre de l'equip de coordinació.

 

Jaume Casals Pons

Rector

 

Barcelona, 19 de setembre del 2016