La creació del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK), per acord del Consell de Govern de 17 de febrer de 2016, que concentra les funcions de transformació del model d'aprenentatge per mitjà de la innovació, amb una atenció especial al multilingüisme i les llengües, a la formació del professorat, a l'assessorament pedagògic i al pla d'acció tutorial, entre altres, fa necessària l'articulació d'una nova unitat especialitzada que, dins  l'Àrea de Docència, asseguri la coordinació de tots els processos vinculats a l'àmbit de la programació de titulacions i la planificació acadèmica i garanteixi la interlocució amb les autoritats educatives i les agències d'avaluació de la qualitat, entre altres organismes que hi intervenen, i que fins ara feia el CQUID.

És per això que, a proposta del gerent, i en ús de les competències que m'atorga l'article 52 dels Estatuts,

 

HE RESOLT:

Article 1.

Crear l'Oficina de Programació i Planificació d'Estudis, adscrita a l'Àrea de Docència.

 

Article 2.

L'Oficina de Programació i Planificació d'Estudis té per funcions:

  • Coordinar i executar de les polítiques de planificació de titulacions i assessorar els òrgans de govern, les unitats acadèmiques i els centres adscrits en els processos relacionats amb la programació i la planificació acadèmiques dels ensenyaments oficials i propis de la UPF.
  • Coordinar els processos vinculats a la verificació, modificació i extinció dels plans d'estudis o programes de formació acadèmica i la tramitació que se'n derivi.
  • Formular propostes de normativa acadèmica en els àmbits d'actuació que li són propis.
  • Donar suport en el disseny i l'execució de les iniciatives docents de millora de les titulacions de la UPF.
  • Elaborar manuals i assessorar en la preparació de convenis de titulacions interuniversitàries.
  • Donar suport a la tramitació de l'oficialització dels títols universitaris.
  • Aquelles altres que se li encarreguin o que li atribueixin les normes pròpies de la Universitat.

 

Article 3.

L'article 6 de la Resolució del rector de 4 de maig de 2009 queda redactat com segueix:

"Article 6 .- Àrea de Docència

L'Àrea de Docència, dirigida per un o una vicegerent, dirigeix, coordina, impulsa i avalua les tasques vinculades a l'ordenació i la gestió acadèmiques, la innovació docent i les activitats de formació acadèmica complementària dels estudiant. Dirigeix i coordina el Servei de Gestió Acadèmica, l'Oficina de Programació i Planificació d'Estudis i l'Oficina de Postgrau i Doctorat. També garanteix la coordinació administrativa i la coordinació del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK) amb la Gerència."

 

Disposicions finals

Primera. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva signatura.

Segona. S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

 

Jaume Casals Pons

Rector

Barcelona, 20 de maig del 2016