Atès que l'Escola de l'Escola de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra  té per objecte l'organització del doctorat  i dels processos que hi estan vinculats, es considera convenient delegar en el director o directora de l'Escola determinades competències,

En ús de les competències que m'atorga l'article 55.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

Article 1.

El director o directora de l'Escola de Doctorat exerceix, per delegació del rector, les competències següents:

- Autoritzar l'accés dels estudiants amb títol estranger sense homologar al doctorat.

- La formalització en nom de la UPF dels contractes d'edició amb els autors de tesis doctorals per a la seva publicació en el repositori TDX (tesis doctorals en xarxa).

 

Article 2.

Les resolucions administratives que s'adoptin en virtut d'aquesta delegació es consideraran dictades pel rector i, per tant, exhauriran la via administrativa. Les atribucions que es deleguen inclouen l'emissió del certificat acreditatiu del silenci i la resolució d'aquells recursos interposats contra els actes dictats per delegació. Els actes dictats hauran de portar en la signatura les paraules "per delegació", abreujades "P.D.", seguides del rang i de la data d'aquesta resolució.

Les facultats delegades per aquesta resolució podran ser avocades pel rector per al seu coneixement i per a la resolució d'aquells assumptes que consideri oportuns, d'acord amb allò establert en l'article 9 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim del sector públic.

 

Disposició derogatòria. Es deroga la resolució del rector de 3 de desembre del 2015 de delegació de competències en el director o la directora de l'Escola de Doctorat.

 

 

 

Jaume Casals Pons

Rector

Barcelona, 24 de maig del 2017