Per resolució del rector de 2 de maig del 2011 es va crear la Unitat d'Organització i Processos (UOP) amb l'objectiu, entre d'altres, d'implementar estudis de disseny organitzatiu i d'estructures; racionalitzar els processos de gestió; posar en marxa serveis telemàtics vinculats al projecte de l'administració electrònica i proposar plans i projectes de millora organitzativa orientats a models de gestió basats en la qualitat.

D'altra banda, per resolució del rector de 22 d'octubre del 2012 es van establir les funcions de la Unitat d'Estudis, Planificació i Avaluació (UEPA), amb l'objectiu d'assessorar les unitats estructurals i donar suport en la planificació estratègica; desenvolupar l'avaluació institucional i la millora i la certificació interna i externa de la qualitat de la seva activitat; i donar suport als òrgans de govern de la Universitat en els processos de caràcter transversal.

Vist que conflueixen indistintament en les unitats apuntades àmbits d'actuació coincidents.

Vist que està en elaboració una nova definició del CQUID i les tasques administratives que ha vingut exercint en relació als processos vinculats a la qualitat docent de les titulacions.

Atesa la necessitat d'avançar envers la supressió de duplicitats administratives, així com el reforçament dels mecanismes de cooperació, procurant una gestió de serveis i mitjans comuns més eficaç.

És per això que, a proposta del gerent, i en ús de les atribucions que m'atorga l'article 180.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT

Article 1.- Crear la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ), assimilada orgànicament a servei, amb dependència orgànica i funcional del gerent.

1.1. Són funcions de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat:

a) Donar suport a les polítiques de la direcció de la Universitat en l'àmbit de la planificació estratègica i assessorar en l'elaboració i seguiment dels plans directors o d'actuacions.

b) Gestionar i executar els projectes institucionals que li siguin assignats, els projectes transversals vinculats a la gestió de dades, així com assessorar als òrgans de govern de la universitat en aquests aspectes.

c) Definir i implantar els manuals d'avaluació i executar processos d'avaluació de la docència i institucionals, dotant a l'organització dels instruments per la presa de decisions estratègiques, així com elaborar estudis de vigilància competitiva.

d) Coordinar les activitats vinculades al seguiment i l'acreditació dels títols oficials.

e) Assessorar a les unitats acadèmiques i de gestió en els aspectes de qualitat de la docència i donar suport als òrgans de govern de la Universitat en tots els processos relacionats amb aquesta matèria.

f) Coordinar i fer el seguiment de les activitats relacionades amb el desplegament de l’administració electrònica, per tal de promoure l’ús de mitjans electrònics per relacionar-se amb els serveis universitaris.

 

1.2. La Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat s'organitza en els següents àmbits funcionals:

  • Dades i Projectes
  • Estudis i Anàlisi
  • Oficina Tècnica de Qualitat
  • Oficina d’Administració Electrònica

 

1.3. L'àmbit de Dades i Projectes disposa, al seu capdavant, d'un coordinador o coordinadora i té com a funcions la gestió de dades, enteses com a eina de suport als processos de decisió i de retiment de comptes; així com recollir, reportar i fer el seguiment de la informació i dades demandades pels organismes oficials i altres agents externs.

 

1.4. L'àmbit d'Estudis i Anàlisi disposa, al seu capdavant, d'un coordinador o coordinadora i té com a funcions definir i implantar els manuals d'avaluació docent; dissenyar i executar processos d'avaluació institucional i dotar a l'organització dels estudis i els instruments necessaris per la presa de decisions estratègiques; donar suport a la direcció de la Universitat en l'àmbit de planificació institucional.

 

1.5. L'Oficina Tècnica de Qualitat disposa, al seu capdavant, d'un/a cap d’Oficina i té com a funcions coordinar les activitats vinculades al seguiment i l'acreditació dels títols oficials i la tramitació que se'n derivi davant els organismes competents, així com el disseny, l'assessorament i la implementació, a nivell institucional, de tots els processos relacionats amb l'avaluació i la certificació de sistemes de garantia de qualitat, així com de l’acreditació institucional de centres.

 

1.6. L’Oficina d’Administració Electrònica disposa, al seu capdavant, d'un/a cap d’Oficina i té com a funcions coordinar i fer el seguiment de les activitats vinculades al desplegament del projecte de l’administració electrònica de manera continuada i promoure la col·laboració entre les unitats implicades en el projecte.

Article 2.- Se suprimeix la Unitat d'Estudis, Planificació i Avaluació, adscrita al Gabinet del Rectorat.

2.1. L'article 23 de la Resolució de 4 de maig del 2009, de reestructuració administrativa, que conté les funcions assignades fins ara a aquest servei, se substitueix per les de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat, d'acord amb la següent redacció:

"La Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat, assimilada orgànicament a servei, té per funcions gestionar i executar projectes transversals vinculats a la gestió de dades i assessorar als òrgans de govern de la universitat en aquest aspecte; definir i implantar els manuals d'avaluació i executar processos d'avaluació de la docència i institucionals; coordinar les activitats vinculades al seguiment i l'acreditació dels títols oficials; assessorar a les unitats acadèmiques i de gestió en els aspectes de qualitat i donar suport a les polítiques de la direcció de la Universitat en l'àmbit de la planificació estratègica i en projectes de millora organitzativa."

 

Article 3.- Es modifiquen les funcions de la Unitat d'Organització i Processos (UOP) previstes a l'article 3 de la Resolució de 2 de maig del 2011, per la qual es reestructura parcialment l'Àrea de Recursos Humans i Organització, de la manera següent:

"La Unitat d'Organització i Processos (UOP) té al seu càrrec les funcions següents:

- Fer i implementar estudis de disseny organitzatiu i d'estructures per tal d'afavorir-ne l'optimització i la racionalització, el funcionament i els recursos de les àrees, unitats administratives i serveis universitaris.

- Racionalitzar els processos de gestió, incloent la normalització dels formularis i la simplificació administrativa.

- Analitzar i definir les dotacions de les unitats: descripció, valoració i classificació dels llocs de treball, i anàlisi de les càrregues de treball.

- Fomentar i coordinar la definició d'indicadors de gestió i estratègics de millora de l'àmbit de personal i de processos de gestió.

- Coordinar els projectes transversals en matèria de recursos humans."

Derogat per resolució del rector de 24 de febrer del 2020.

Article 4.- L'apartat segon de l'article 4 de la Resolució de 4 de maig del 2009, de reestructuració administrativa, queda redactat en els següents termes:

"2.- Les unitats administratives i serveis universitaris són:

-  Servei d'Assessoria Jurídica

-  Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària

-  Servei de Gestió Acadèmica

-  Servei de Gestió Patrimonial i Contractació

-  Servei de PDI

-  Servei de Pressupostos i Finances

-  Servei de Recerca

-  Servei de Relacions Internacionals

-  Servei d'Informàtica

-  Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

-  Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat

-  Unitat d'Innovació -UPF Business Shuttle

-  Biblioteca

-  Direccions de Campus"

 

Disposició derogatòria

Queda sense efectes la Resolució del rector de 22 d'octubre del 2012 per la qual s'estableixen les funcions de la Unitat d'Estudis, Planificació i Avaluació (UEPA) i s'aprova la seva estructura funcional.

 

Disposicions finals

Primera.- Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva signatura.

Segona.- S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

 

 

Jaume Casals Pons
Rector

Barcelona, 25  de gener del 2016