Visualització del contingut web

El Pla Estratègic 2016-2025 defineix la necessitat d’assolir una transformació digital de la Universitat aprofitant les eines tecnològiques que han de permetre l’obtenció i l’explotació de dades imprescindibles per a la presa de decisions i, alhora, promoure una cultura organitzativa innovadora i èticament responsable de la universitat del segle XXI.

En aquesta línia, el Pla d’Actuacions 2018-2020 estableix la fita d’impulsar la transformació digital concretant-la en diferents projectes, els quals requereixen d’una nova organització del Servei d’Informàtica que doni resposta a aquesta estratègia.

La nova organització, juntament amb les noves metodologies de treball que es volen implementar, permetrà, d’una banda, potenciar la gestió de projectes i, d’altra, una major eficiència en la prestació de serveis a tota la comunitat universitària. Així mateix, permetrà vetllar per la seguretat dels sistemes d’informació i comunicació de la Universitat.

Per garantir la millor prestació de serveis, els integrants de l’equip de tècnics de suport i de tècnics de suport audiovisual s’organitzaran en un pool que doni suport a l’execució de les funcions de les unitats d’informàtica dels campus o edificis de la Universitat.

És per això que, a proposta del gerent, i en ús de les atribucions que m’atorga l’article 180.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Article 1.

Assignar al Servei d’Informàtica, adscrit a l’Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d’Informació (ASTRI), les funcions següents:

 • Proposar i executar la política i l’estratègia tecnològica de la Universitat.
 • Planificar i programar els recursos informàtics i audiovisuals de suport a la gestió, a la docència i a la recerca de la Universitat.
 • Portar-ne a terme la gestió, l’explotació i el control.
 • Desenvolupar projectes d’implementació de noves eines i recursos informàtics i audiovisuals necessaris per a l’activitat universitària.
 • Establir uns estàndards de qualitat i garantir el manteniment del maquinari i el programari en ús.
 • Fer la prestació de serveis a tota la comunitat universitària.

Article 2.

Estructurar el Servei d’Informàtica  en les unitats següents:

 • Unitat de Gestió de Recursos
 • Unitat de Projectes
 • Unitat de Desenvolupament i Operacions
 • Unitat d’Infraestructures i Seguretat TIC
 • Unitat d’Informàtica del campus de la Ciutadella - Mercè
 • Unitat d’Informàtica del campus del Mar
 • Unitat d’Informàtica del campus del Poblenou 

2.1. La Unitat de Gestió de Recursos té com a funcions fer la proposta, el seguiment i l’execució del pressupost del servei; assessorar els usuaris i establir els criteris per a les adquisicions i l’inventari del material informàtic i audiovisual i fer-ne el seguiment; vetllar per la correcta gestió dels processos vinculats amb la vida laboral de les persones adscrites al servei seguint els criteris de l’Àrea de Recursos Humans i Organització; fer el seguiment dels contractes de manteniment; i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

2.2. La Unitat de Projectes té com a funcions establir les polítiques i els estàndards de qualitat dels projectes de desenvolupament tecnològic del servei; identificar les necessitats i els requeriments per portar-los a terme amb els responsables funcionals; aplicar el disseny i la metodologia més adequada per gestionar-los; fer-ne el seguiment; acomplir, en coordinació amb totes les persones implicades, la seva execució; i totes aquelles altres que li siguin encomanades.   

2.3. La Unitat de Desenvolupament i Operacions té com a funcions desenvolupar, organitzar i  gestionar les aplicacions informàtiques,  programar-ne i implementar-ne les funcionalitats i fer-ne el manteniment; fer el seguiment de la seva integració amb la resta d'aplicacions i la seva evolució tecnològica; fer l'explotació de la informació emmagatzemada, tenir  cura de la seva qualitat i facilitar-ne la utilització per a la presa de decisions; assessorar i formar els usuaris i les unitats d'Informàtica dels campus, i donar-los suport; i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

2.4. La Unitat d’Infraestructures i Seguretat TIC té com a funcions planificar, organitzar i gestionar les infraestructures de tecnologies de la informació i les comunicacions de la Universitat, entre les quals s'inclou l'equipament audiovisual, de transmissió de dades, de telefonia i d'emmagatzematge, els servidors informàtics, les bases de dades i el programari intermedi necessari per al funcionament de les aplicacions; definir els procediments per mesurar el nivell dels serveis oferts; dissenyar i mantenir les polítiques de seguretat TIC de la UPF seguint les directrius establertes per l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) i vetllar per la seva aplicació; assessorar i formar les unitats d'Informàtica dels campus, i donar-los suport; i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

2.5. Les unitats d'Informàtica del campus de la Ciutadella - Mercè, del campus del Mar i del campus del Poblenou són unitats de front office del Servei d’Informàtica i tenen com a funcions oferir suport informàtic i audiovisual als usuaris de la comunitat universitària; oferir atenció i formació als usuaris en la utilització de les eines i recursos informàtics i audiovisuals que la Universitat posa a la seva disposició i resoldre les seves incidències; donar suport tecnològic a les activitats institucionals, de docència i de recerca de la Universitat; instal·lar, mantenir, administrar i explotar les infraestructures de tecnologies de la informació i comunicacions utilitzades pels usuaris en els espais de la universitat; assessorar en matèria de compres i de les tecnologies que han d'utilitzar els usuaris; i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

Disposicions addicionals

Primera.

Queda sense efecte l'article 20 de la Resolució de 4 de maig del 2009 de reestructuració administrativa.

Segona.

Queda sense efecte l’article 5 de la Resolució del rector de 17 d'octubre del 2011 per la qual s'estableix l'estructura del Servei de Gestió Acadèmica, de la Unitat d'Informació i Projecció Institucionals, del Servei de Recerca, de la Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle, del Servei d'Informàtica i de la Biblioteca, modificada per resolució de 22 d'octubre del 2012 i de 12 de febrer del 2014.

Disposicions finals

Primera.

Aquesta resolució entrarà en vigor el dia 1 de juliol del 2018.

Segona.

S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

El rector

 

Jaume Casals Pons

Barcelona, 4 de juny del 2018