Atès que els certificats acadèmics tenen com a finalitat que l'estudiant pugui acreditar qualsevol dada del seu expedient acadèmic;

Tot i que la tendència ha de ser expedir certificats en suport electrònic -aquest últim ja regulat per la Resolució del rector de 27 de febrer del 2012 sobre l'automatització del procés d'emissió de certificats acadèmics-, hi ha casos en què requereixen suport paper;

Atès que els òrgans competents per expedir certificats acadèmics en suport paper es troben regulats a diferents resolucions del rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i altra normativa aplicable;

Atesa l'Ordre de 16 d'abril de 1990 sobre legalització de documents acadèmics espanyols que han de tenir efectes a l'estranger;

Tot i que la UPF expedeix els certificats acadèmics d'acord amb la normativa vigent, es considera necessari adoptar una resolució que reguli de manera sistematitzada els òrgans competents per expedir els certificats acadèmics sol·licitats en suport paper dels diferents ensenyaments que la UPF ofereix;

És per això que, en ús de les competències que m'atorga l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

  

HE RESOLT:

Article 1. Objecte

Aquesta resolució té per objecte regular els òrgans competents per expedir, en suport paper, els certificats acadèmics dels estudiants dels diferents ensenyaments oferts per la UPF.

El certificat acadèmic és el document oficial expedit per la UPF, a instància de l'estudiant, en què s'acredita l'estat del seu expedient acadèmic en el moment de sol·licitar el certificat.

 

Article 2. Expedició de certificats acadèmics dels ensenyaments oficials de grau

1. En l'àmbit dels ensenyaments de grau regulats pel Reial Decret 1393/2007, de 29 de setembre (o normativa aplicable), l'expedició dels certificats acadèmics correspon als caps de les secretaries de centre.

2. En els casos de vacant, absència o malaltia del cap de la secretaria de centre, l'encarregat d'expedir els certificats acadèmics és el cap del Servei de Gestió Acadèmica i, a falta d'aquest, el cap de l'Oficina de Postgrau i Doctorat.

 

Article 3. Expedició de certificats acadèmics dels ensenyaments de màster universitari

1. En l'àmbit dels ensenyaments de màster universitari, regulats pel Reial Decret 1393/2007, de 29 de setembre (o normativa aplicable), l'expedició dels certificats acadèmics correspon als caps de les secretaries de departament.

2. En els casos de vacant, absència o malaltia del cap de la secretaria de departament, l'encarregat d'expedir els certificats acadèmics és el cap de l'Oficina de Postgrau i Doctorat i, a falta d'aquest, el cap del Servei de Gestió Acadèmica.

 

Article 4. Expedició de certificats acadèmics dels ensenyaments de doctorat

1. En l'àmbit dels ensenyaments de doctorat, regulats pel Reial Decret 99/2011 i regulacions anteriors (o normativa aplicable), l'expedició dels certificats acadèmics correspon al cap de l'Oficina de Postgrau i Doctorat.

2. En els casos de vacant, absència o malaltia del cap de l'Oficina de Postgrau i Doctorat, l'encarregat d'expedir els certificats acadèmics és el cap del Servei de Gestió Acadèmica.

 

Article 5. Expedició de certificats acadèmics dels programes no oficials

1. En l'àmbit dels programes no oficials, l'expedició dels certificats acadèmics correspon al cap de la unitat que s'encarrega de l'organització i de la gestió dels ensenyaments.

2. En l'àmbit del Programa d'Estudis per a Estrangers, l'expedició dels certificats acadèmics correspon al coordinador o coordinadora del Programa d'Estudis per a Estrangers.

3. En l'àmbit dels programes de mobilitat i acollida, l'expedició dels certificats acadèmics correspon al coordinador o coordinadora de mobilitat i acollida.

 

Article 6. Expedició de certificats acadèmics dels ensenyaments impartits per centres adscrits a la UPF

1. En l'àmbit dels ensenyaments impartits per centres adscrits, l'expedició dels certificats acadèmics correspon a l'òrgan competent del centre segons la normativa interna aplicable.

2. En aquells casos en què sigui necessària la legalització de documents acadèmics perquè tinguin efectes a l'estranger, de conformitat amb l'Ordre de 16 d'abril de 1990, un cop l'òrgan competent del centre, a petició de l'estudiant, expedeix un certificat acadèmic original degudament signat, aquest s'ha de trametre a la Secretaria General de la UPF perquè, si així ho exigeix la normativa aplicable en cada moment, el secretari general li doni el vistiplau amb la seva rúbrica manuscrita.

 

Disposició addicional primera. Els certificats acadèmics expedits pels òrgans competents regulats en aquesta resolució han d'incloure en tot cas el segell original de la UPF.

 

Disposició addicional segona.

1. Per legalitzar els documents acadèmics que han de tenir efectes a l'estranger, d'acord amb l'Ordre de 16 d'abril de 1990, les signatures dels òrgans competents regulats als articles 2, 3 i 4 d'aquesta resolució han d'estar degudament registrades a la base de dades Legaliza del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

2. L'òrgan encarregat de mantenir actualitzada la base de dades Legaliza és la Secretaria General de la UPF.

3. Qualsevol canvi en relació amb les signatures dels òrgans competents per expedir certificats acadèmics dels títols oficials regulats als articles 2, 3 i 4 d'aquesta resolució s'ha de comunicar immediatament a la Secretaria General de la UPF perquè actualitzi la base de dades Legaliza.

 

Disposició addicional tercera. La posada en funcionament definitiva de les unitats de gestió i administració (UGA), regulades per la Resolució del rector de 12 de maig del 2016, comportarà que la competència atribuïda en aquesta resolució als caps de secretaria de centre i departament correspongui als respectius caps de les unitats de gestió i administració (UGA).

 

Disposició final. Queda sense efecte qualsevol resolució que contradigui o s'oposi al que estableix aquesta resolució.

 

 

Jaume Casals Pons

Rector

 

Barcelona, 7 de març del 2017