Per tal d'aconseguir una major eficàcia, racionalització i simplificació de l'activitat administrativa, es considera adient delegar determinades competències del gerent en matèria de personal,

D'acord amb el que estableixen les normes de procediment administratiu aplicables a Catalunya, i fent ús de la competència que m'atorguen els articles 57.4 i 58 dels Estatuts de la UPF,

RESOLC:

Primer.- Delegar en el o la vicegerent de Recursos Humans i Organització les següents competències atribuïdes per la normativa pròpia de la Universitat Pompeu Fabra al gerent en matèria de personal i altres competències de gestió ordinària del personal:

a) El reconeixement a efectes de triennis i antiguitat dels serveis prestats.

b) La concessió de permisos, llicències i vacances que no siguin competència del superior jeràrquic del sol· licitant en els termes establerts a la normativa pròpia de la UPF.

c) Les autoritzacions de les reduccions de jornada.

d) Les autoritzacions de canvi d'horari i de jornades amb horaris especials.

e) Les autoritzacions de teletreball.

f) El reconeixement i, si escau, l'emissió dels corresponents certificats de serveis previs i grau personal.

g) L'autorització de la proposta de pagament per la prestació de serveis extraordinaris.

h) La realització de les diligències corresponents a les preses de possessió i cessament i les diligències d'incorporació i cessament de personal interí.

Segon.- Aquesta delegació inclou informar als representants dels PAS de les resolucions adoptades en els supòsits en que així ho preveu la normativa de la UPF.

Tercer.- Els actes dictats per delegació han de portar a la signatura les paraules per delegació, abreujades p. d., seguides del rang i la data d'aquesta resolució.

Quart.- Les resolucions que s'adoptin per delegació es consideraran dictades per l'autoritat que l'ha conferida i cabran els mateixos recursos que s'hi haguessin estat dictats per aquesta.

Cinquè.- Les delegacions de facultats que estableix aquesta resolució podran ser revocades en qualsevol moment.

Sisè.- Aquesta resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura.

 

Oriol Escardíbul Ferrà

Gerent

Barcelona, 4 d’abril del 2022