Visualització del contingut web

Vist que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, ha declarat l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, publicat al BOE núm. 67;

Vista la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, publicada al DOGC núm. 8084B;

Atès que els departaments d’Interior i Salut de la Generalitat de Catalunya han adoptat diverses mesures tendents a reduir l'activitat del país i evitar les concentracions de persones per prevenir els contagis i estableixen, en la resolució esmentada, restriccions en l'exercici i limitacions d'activitat per tal de prevenir i controlar la projecció ascendent de la taxa d'infecció;

Atès que la Disposició addicional tercera del Reial Decret esmentat estableix la suspensió dels terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic i preveu que el còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què aquest Reial Decret o les seves possibles pròrrogues perdin vigència;

En compliment de les disposicions generals esmentades i per tal de garantir la seguretat jurídica dels procediments corresponents;

En ús de les competències atribuïdes al Secretari General a l’article 56.3.e) dels Estatuts de la UPF i als articles 4.4.d) i 13 de la Normativa per la qual es desenvolupa la legislació de la Transparència i el dret d'accés a la informació pública a la Universitat Pompeu Fabra;

RESOLC:

Primer

1. Suspendre la tramitació de les sol·licituds en exercici del dret d’accés a la informació pública regulat per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern fins que s'aixequin les mesures relatives a l’emergència sanitària.

2. Comunicar aquesta suspensió a les persones interessades en aquells procediments que ja es trobessin en tràmit en aquests moments.

Segon. Deixar de prestar atenció presencial al públic al Registre General i a l’Arxiu Administratiu de la Universitat, sens perjudici d’aquella documentació que es registri electrònicament de forma automatitzada. La documentació postal que arribi físicament serà guardada i ordenada per dies i, quan sigui possible i així correspongui, serà registrada als efectes legals.

Tercer. Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs d’alçada davant el rector o rectora en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la notificació.


 

Pere Torra i Pla

Secretari General

 

Barcelona, 16 de març de 2020