Vista la Resolució del rector de 3 de maig del 2018 sobre l'automatització del procés d'emissió de certificats de càrrecs acadèmics ocupats pel professorat;

Vista la necessitat de modificar l'Annex I de la Resolució del secretari general de 4 d'abril del 2017 sobre els nivells de seguretat d'autenticació i signatura dels tràmits electrònics de la UPF i dels documents que necessiten de constància escrita;

En ús de les competències que m'atorga l'article 56.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Article 1

Afegir el codi del tràmit B0003 denominat "Gestionar la sol·licitud de certificats de càrrecs acadèmics" a l'Annex I de la Resolució del secretari general de 4 d'abril del 2017 sobre els nivells de seguretat d'autenticació i signatura dels tràmits electrònics de la UPF i dels documents que necessiten de constància escrita, quedant l'Annex I redactat de la següent manera:

Annex I

Nivells de seguretat d'autenticació i signatura dels tràmits electrònics derivats de procediments administratius de la UPF

Codi del tràmit

Nom del tràmit

Tràmit a la Seu electrònica

Nivell de seguretat d'autenticació

Nivell de seguretat de signatura

B0354

Emetre certificat acadèmic personal

Sol·licitud del certificat acadèmic personal

Mitjana o substancial

No procedeix signatura interessat.

B0382

Gestionar la sol·licitud de certificats de docència

Sol·licitud del certificat de docència

Mitjana o substancial

No procedeix signatura interessat.

B0416

Presentar candidatura al Claustre Universitari

Presentació de candidatures a les eleccions al Claustre universitari

Mitjana o substancial

Mitjana o substancial

B0377

Gestionar els ajuts del Pla de Mesures de Suport a la Recerca UPF

Sol·licitud ajuts COFRE

Mitjana o substancial

Mitjana o substancial

B0417

Gestionar els suggeriments i queixes a la UPF

Suggeriments i queixes

Baixa

Baixa

B0034

Gestionar la sol·licitud d'accés a la informació pública

Dret d'accés a la informació pública

Baixa

Baixa

B0374

Prestar equipaments audiovisuals

Servei de préstec d'equipament audiovisual

Baixa

No procedeix signatura interessat.

B0373

Prestar ordinadors portàtils

Servei de préstec d'ordinadors portàtils

Baixa

No procedeix signatura interessat.

B0003

Gestionar la sol·licitud de certificats de càrrecs acadèmics

Sol·licitud de certificats de càrrecs acadèmics

Mitjana o substancial

Mitjana o substancial

 

Pere Torra i Pla

Secretari general

 

Barcelona, 3 de maig del 2018