Article 83. Definició

Són estudiants de la Universitat Pompeu Fabra totes les persones que estiguin matriculades en qualsevol dels ensenyaments de grau i de postgrau.

 

Article 84. Drets

Són drets específics dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra:

a) Rebre una formació i una docència de qualitat, participatives, crítiques i adequades a la realitat de la societat.

b) Tenir informació prèvia sobre les normes acadèmiques, els plans d’estudis i els seus objectius i els criteris generals d’avaluació dels seus coneixements.

c) Participar en l’avaluació de la docència en els termes establerts en aquests Estatuts.

d) Sol·licitar ajuts a l’estudi i a la recerca.

e) Rebre orientació i assessorament en relació amb la seva formació acadèmica i professional.

f) Tenir igualtat d’oportunitats i no ser discriminats per raons de sexe, raça, religió, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social en l’accés a la Universitat, l’ingrés als centres, la permanència a la Universitat i l’exercici dels drets acadèmics.

g) Obtenir reconeixement acadèmic per la seva participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, en els termes establerts per la Universitat.

h) Rebre una atenció que faciliti compaginar els estudis amb l’activitat laboral.

i) Aquells altres drets que estableixi la legislació universitària.

       

Article 85. Deures

Són deures específics dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra:           

a) Realitzar les tasques pròpies de la seva condició d’estudiant amb la dedicació i la responsabilitat que la societat els acredita.

b) Seguir les activitats docents de la Universitat i participar-hi.

c) Els altres deures que estableixi la legislació universitària.

           

Article 86. Protecció de drets de propietat intel·lectual i industrial 

El Consell de Govern ha de regular els drets de propietat intel·lectual i industrial dels treballs dels estudiants realitzats a la Universitat.

 

Article 87. Beques i ajuts

El Consell Social, a fi de garantir que cap persona no quedi exclosa de la Universitat Pompeu Fabra per raons econòmiques, acordarà una política pròpia de la Universitat per tal de concedir beques, ajuts i crèdits per a l’estudi, la recerca i la transferència de coneixement i de tecnologia, i les corresponents exempcions de preus de la seva competència, d’acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat.

  

Article 88. Acolliment i allotjament

88.1. La Universitat Pompeu Fabra ha d’establir mecanismes d’acolliment i d’assessorament dels estudiants de nou ingrés, així com altres serveis d’assistència als estudiants.

88.2. La Universitat promourà acords per facilitar l’allotjament dels estudiants en residències universitàries.

 

Article 89. Associacions d’estudiants

La Universitat ha de portar un registre de les associacions d’estudiants que actuen a la Universitat a l’efecte de distribuir els recursos destinats a l’associacionisme dels estudiants.

 

Article 90. Òrgan de representació dels estudiants

90.1. Els estudiants, per tal de garantir la seva coordinació i potenciar la participació en tots els àmbits de la vida universitària, poden crear un òrgan de representació propi. Aquest òrgan s’ha de regir per un reglament que ha de ser aprovat pel Consell de Govern a proposta de la representació dels estudiants.

90.2. Aquest òrgan ha de garantir:

a) Una representació de cadascun dels centres.

b) Una representació dels estudiants que són membres dels òrgans de govern i representació d’àmbit general de la Universitat.

c) Una representació dels membres de les associacions presents a la Universitat.

90.3. La Universitat ha de dotar aquest òrgan dels mitjans necessaris per al seu funcionament.

        

Article 91. Vinculació amb els òrgans de govern

El Consell de Govern ha de determinar la composició i les funcions d’una comissió per mitjà de la qual es vincularà l’òrgan propi dels estudiants amb els òrgans de govern de la Universitat. Aquesta comissió ha de permetre la participació efectiva dels estudiants en els processos de presa de decisions en els àmbits que els afecten.