Capítol 1. Personal acadèmic (article 92) 
Capítol 2. Professorat (articles 93 al 111) 
- Secció 1. Professorat contractat (article 101) 
- Secció 2. Selecció del professorat (articles 102 al 105) 
- Secció 3. Comissions dels concursos d'accés i selecció del professorat (articles 106 al 108) 
- Secció 4. Recursos, publicació i nomenaments (articles 109 al 111) 
Capítol 3. Altre personal acadèmic de recerca (articles 112 al 115) 
- Secció 1. Personal investigador propi i vinculat (articles 112 i 113) 
- Secció 2. Investigadors en formació (articles 114 i 115) 
Capítol 4. Estatut del professorat (articles 116 al 124) 
- Secció 1. Obligacions docents i de recerca (articles 116 al 121) 
- Secció 2. Llicències i exedències per al foment de la recerca i de la col·laboració universitària (article 122)
- Secció 3. Programació i control de l'activitat del personal acadèmic (articles 123 i 124)

 

Capítol 1 Personal acadèmic

Article 92. Tipologia

92.1. A efectes d’aquests Estatuts, el personal acadèmic de la Universitat Pompeu Fabra està constituït per: 

a) El professorat dels cossos docents següents: catedràtics d’universitat i professors titulars d’universitat.

b) El professorat contractat laboral de les categories següents: catedràtic, professor agregat, lector, associat, visitant i emèrit.

c) El personal investigador propi o vinculat.

d) Els ajudants i becaris de recerca.

92.2. El professorat dels cossos docents universitaris i el professorat contractat en les categories de catedràtic i professor agregat i, si escau, de col·laborador, té caràcter permanent. El professorat de les categories de lector, associat, visitant i emèrit té caràcter temporal. La Universitat podrà contractar, mitjançant les modalitats previstes a l’Estatut dels Treballadors, personal acadèmic per a la substitució de treballadors amb dret a reserva de lloc de treball.           

92.3. La classificació del personal acadèmic prevista en el present article té caràcter instrumental, i la seva interpretació i aplicació s’han d’efectuar, en tot cas, d’acord amb la normativa vigent i, especialment, amb els efectes que es deriven de les classificacions previstes en els articles 29.2, 42, 59 i 68 de la Llei d’universitats de Catalunya.           

92.4. La Universitat establirà polítiques de professorat per complir els percentatges que estableix la Llei orgànica d'universitats de distribució entre personal docent i investigador contractat laboral i dels cossos docents, així com del personal docent i investigador laboral temporal.

 

Capítol 2 Professorat

Article 93. Règim jurídic

93.1. El professorat dels cossos docents de la Universitat Pompeu Fabra es regeix per la Llei orgànica d’universitats i per les normes que la desenvolupen, per les disposicions que dicti la Generalitat de Catalunya, per la legislació general de funcionaris, per aquests Estatuts i per les normes que els desenvolupin.

93.2. El professorat contractat es regeix per la Llei orgànica d’universitats, per la Llei d’universitats de Catalunya i per les normes que les desenvolupin, supletòriament per l’Estatut dels Treballadors i per les normes que el desenvolupin, per aquests Estatuts i pel conveni col·lectiu d’aplicació.

 

Article 94. Drets

Són drets específics del professorat de la Universitat Pompeu Fabra:

a) Programar, desenvolupar i avaluar els ensenyaments teòrics i pràctics impartits en els centres de la Universitat en les matèries de l’àmbit de coneixement que figurin en els plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols acadèmics, sense perjudici de la coordinació que estableixin el departament i el centre.

b) Disposar dels mitjans adients per al desenvolupament de les seves funcions docents i investigadores i per a l’actualització dels seus coneixements.

c) Formar grups de recerca, establir contractes de col·laboració per a la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, així com percebre ajuts, borses de viatge i subvencions que puguin contribuir a la seva activitat investigadora.

d) Ser avaluat de manera objectiva i periòdica de les seves tasques docents i de recerca i de desenvolupament, innovació i divulgació científics.

e) Participar en la determinació interna de les condicions de treball, d’acord amb el que preveu la legislació vigent.           

 

Article 95. Deures

Són deures específics del professorat de la Universitat Pompeu Fabra:

a) Complir les seves obligacions acadèmiques i aquelles altres que es derivin de la seva relació amb la Universitat d’acord amb aquests Estatuts i amb la normativa que li és aplicable.

b) Mantenir actualitzats els seus coneixements.

c) Col·laborar en l’establiment dels continguts i les metodologies de la docència i dels programes i línies de recerca, d’acord amb els avenços de la seva disciplina.

d) Informar els estudiants sobre els criteris d’avaluació.

e) Ser avaluat de manera objectiva i periòdica de les seves tasques docents i de recerca i de desenvolupament, innovació i divulgació científics.

 

Article 96. Planificació de la política de professorat

Correspon al Consell de Govern, a proposta del rector o rectora, aprovar la política general de professorat de la Universitat amb instruments de planificació plurianual que incloguin una previsió de les places segons les diferents tipologies de professorat.

 

Article 97. Comissió de Professorat

97.1. La Comissió de Professorat és l’òrgan al qual correspon aplicar la política de professorat en els termes previstos en aquests Estatuts i les normes que els desenvolupin. Té les competències següents:

a) Proposar al Consell de Govern els criteris generals per a l’accés i la promoció del professorat, que han de tenir en compte les especificitats que concorren en els diferents àmbits del saber.

b) Acordar la convocatòria dels concursos d’accés dels cossos docents i dels concursos de selecció de professors contractats i designar els membres que han de formar les comissions avaluadores, en els termes previstos en aquests Estatuts.

c) Acordar la contractació de professors visitants i emèrits.

d) Prendre les decisions relatives a la interpretació, la modificació, la pròrroga o l’extinció dels nomenaments o contractes del professorat.

e) Informar sobre les llicències i les excedències per al foment de la recerca i la col·laboració universitària que, d’acord amb les normes que les regulin, siguin de la seva competència.

f) Totes aquelles altres funcions que li atorguen aquests Estatuts i les normes que els desenvolupin.

97.2. La Comissió de Professorat és presidida pel rector o rectora i està formada per un nombre mínim de sis vocals designats pel Consell de Govern, a proposta del rector o rectora, d’entre el professorat del cos de catedràtics d’universitat i els catedràtics contractats representatius dels diversos àmbits del saber. Els membres que pertanyin als cossos docents universitaris han de tenir reconeguts, com a mínim, tres períodes tant d’activitat investigadora com de docència, i els contractats han de tenir una competència docent i investigadora equivalent. Els membres de la Comissió es renoven per meitats cada quatre anys. Un mateix membre només pot ser renovat per un segon període.

97.3. La Comissió de Professorat ha de presentar al Consell de Govern, per a la seva aprovació, un informe semestral de les actuacions dutes a terme en l’exercici de les seves competències.

 

Article 98. Adscripció departamental

98.1. Tot el professorat està adscrit a un departament universitari, sense perjudici de la seva posterior adscripció a un institut universitari o centre de recerca propi, d’acord amb la normativa dictada pel Consell de Govern.

98.2. La sol·licitud de canvi de denominació d’una plaça requereix l’informe de la Comissió de Professorat i del departament al qual està adscrit el professor o professora, i, en cas que comporti un canvi de departament, del departament receptor.

 

Article 99. Relació de llocs de treball

99.1. La relació de llocs de treball del professorat inclou la relació de places del professorat funcionari i contractat per departaments i s’adjunta al pressupost de la Universitat un cop escoltada la representació del professorat a què es fa referència en l’article 120 d’aquests Estatuts.

99.2. En la relació es poden incloure places no singularitzades en atenció a necessitats acadèmiques sobrevingudes. L’ampliació, la minoració o el canvi de denominació de les places comporta la modificació de la relació, que es durà a terme de manera automàtica en ocasió de les decisions de la Comissió de Professorat sobre provisió de places.

 

Article 100. Complements retributius addicionals

Correspon al Consell Social, amb els límits que fixi el Govern de la Generalitat i a proposta del Consell de Govern, acordar l’assignació singular i individual dels complements addicionals establerts per la Generalitat de Catalunya per retribuir mèrits individuals docents, de recerca, de gestió, de desenvolupament tecnològic i de transferència de coneixement i aquells altres aspectes que prevegi la legislació vigent del personal docent i investigador funcionari i contractat. Els complements s’assignen un cop valorats els mèrits per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

 

Secció 1 Professorat contractat

Article 101. Categories i durada dels contractes

101.1. Els professors contractats doctors, en les categories de catedràtic i de professor agregat, són contractats en règim de dedicació a temps complet i caràcter indefinit entre els doctors amb cinc anys d’activitat docent i de recerca, o prioritàriament de recerca postdoctoral, en el cas dels catedràtics, i de tres anys en el cas dels professors agregats. Han d’haver dut a terme, com a mínim, dos anys d’activitat docent o investigadora en situació de desvinculació de la Universitat Pompeu Fabra, i han de tenir l’acreditació docent i de recerca prevista en la legislació vigent.

101.2. Els professors lectors són contractats en règim de dedicació a temps complet i caràcter temporal entre doctors, en els termes i la durada previstos a la Llei orgànica d’universitats i la Llei d’universitats de Catalunya, per desenvolupar tasques docents i de recerca en la fase inicial de la seva carrera acadèmica. Perquè se’ls pugui contractar cal que hagin estat avaluats positivament per l’òrgan avaluador que determini la legislació vigent. L’estada dels candidats en universitats o centres de recerca de reconegut prestigi diferents de la Universitat es considera un mèrit preferent en els procés selectiu. Les situacions de suspensió contractual per causa d’incapacitat temporal, maternitat, paternitat i adopció o acollida durant el període de durada del contracte interrompran el seu còmput.

101.3. Els professors associats són contractats en règim de dedicació a temps parcial i caràcter temporal entre especialistes de reconeguda competència que acreditin que exerceixen la seva activitat professional fora de l’àmbit acadèmic universitari, per desenvolupar tasques docents específiques. Els contractes són subscrits per la durada que s’estableix a la Llei orgànica d’universitats, i poden ser renovats per períodes iguals de temps, sempre que es mantinguin el requisits per a l’exercici d’activitat professional.

101.4. Els professors visitants són contractats en règim de dedicació a temps parcial o temps complet, amb caràcter temporal, entre personal docent i investigador doctor de reconegut prestigi procedent d’altres universitats i centres de recerca, per al desenvolupament d’activitats específiques de docència i de projectes de recerca. El termini de durada del contracte s’ha d’establir en el contracte, d’acord entre les parts, si bé no pot ser superior a un any, prorrogable per dos períodes iguals de temps.

101.5. Els professors emèrits són nomenats entre professors jubilats de la mateixa universitat o d’una altra que hagin prestat serveis destacats a la universitat i que compleixin els requisits que s’estableixin en el reglament que ha d’aprovar el Consell de Govern. Els professors emèrits poden col·laborar en les activitats específiques de docència i recerca que els encomani el departament. La seva dedicació és a temps parcial, i la durada és de tres anys, prorrogable anualment sense que la suma del contracte, incloses les pròrrogues, pugui superar els deu anys.

 

Secció 2 Selecció del professorat

Article 102. Accés del professorat dels cossos docents

102.1. El professorat dels cossos docents és seleccionat mitjançant concurs d’accés entre els professors acreditats i els pertanyents al cos de professors titulars d’universitat i de catedràtic d’universitat, per a cada cas, de conformitat amb la Llei orgànica d’universitats i les normes que la desenvolupen, aquests Estatuts i les normes que els desenvolupin.

102.2. Quan quedi vacant una plaça dels cossos docents, la Comissió de Professorat acordarà, segons les necessitats docents i investigadores manifestades pels departaments i la dotació de places disponibles, si és procedent amortitzar-la, canviar-ne la denominació o la categoria o proveir-la.

102.3. Correspon als departaments proposar a la Comissió de Professorat les places dels cossos docents que s’han de convocar per concurs. Les propostes han de ser aprovades per les comissions de professorat o per l’òrgan del departament competent per iniciar el procés de provisió de places segons el seu reglament. Aquests òrgans han d’estar compostos per membres dels cossos docents de catedràtics d’universitat i professors titulars d’universitat, així com per catedràtics i professors agregats, i han de garantir que cap professor o professora no participarà en les decisions que afectin les propostes de provisió de places de categoria superior.

102.4. Els departaments han d’acreditar davant la Comissió de Professorat els criteris objectius i els informes o altres mecanismes d’avaluació, tant de docència com de recerca, utilitzats. La Comissió de Professorat pot sol·licitar informació complementària i, si escau, sol•licitar avaluacions externes.

102.5. Només es poden convocar aquelles places dotades pressupostàriament que estiguin previstes en els instruments de planificació de les places dels departaments. 

102.6. En cas que hi hagi sol·licituds de reingrés al servei actiu de professorat dels cossos docents en situació d’excedència en el seu cos i hi hagi diversos interessats en una mateixa plaça, tant l’adscripció provisional com la definitiva s’han de realitzar per criteris de mèrit.

102.7. La convocatòria dels concursos d’accés correspon al rector o rectora. En el concursos  ha de quedar garantida la igualtat d’oportunitats dels candidats, la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones i el respecte als principis de mèrit i capacitat. En el cas de candidats amb discapacitat s’hi faran les adaptacions oportunes.

102.8. S’ha de valorar, en tots els casos, l’historial acadèmic, docent i investigador dels candidats i el seu projecte docent i investigador, i s’han de contrastar en sessió pública les seves capacitats per a l’exposició i el debat en la matèria o especialitat corresponent. El procés pot concloure amb la decisió de la comissió avaluadora de no proveir la plaça convocada.

102.9. Les convocatòries s’han de publicar en els diaris oficials previstos en la normativa vigent i en els mitjans de comunicació que permetin la més àmplia difusió. Els diferents tràmits interns del concurs s’han de publicar en els mitjans electrònics i en els taulers d’anuncis de la Universitat assenyalats en la convocatòria.

102.10. La Universitat ha de fer públics els criteris per a l’adjudicació de les places, i una vegada realitzats els concursos ha de fer públics els resultats de l’avaluació de cada candidat o candidata, desglossats per a cadascun dels aspectes avaluats.

 

Article 103. Provisió de places dels cossos docents amb caràcter interí

Amb caràcter excepcional, la Comissió de Professorat, a proposta dels departaments, pot determinar la conveniència que una plaça sigui ocupada temporalment, amb caràcter interí, per un professor o professora que compleixi els requisits exigits per a la seva provisió definitiva.

 

Article 104. Selecció del professorat contractat           

104.1. La selecció dels professors contractats, llevat de la dels professors visitants i emèrits, s’ha de realitzar per concurs públic entre persones de qualsevol nacionalitat que compleixin els requisits de capacitat establerts per a cada categoria i els que es determinin en la convocatòria específica. Correspon a la Comissió de Professorat aprovar les bases de la convocatòria i el nombre de places que cal convocar, a proposta dels departaments. Es considera un mèrit preferent estar acreditat per participar en els concursos d’accés als cossos docents universitaris.

104.2. En el cas de les convocatòries de places de catedràtic i de professor agregat cal complir els mateixos requisits de procediment que els previstos en l’article 102, apartats 3, 4 i 5, d’aquests Estatuts per a les places dels cossos docents a les quals són equiparables, a l’efecte de valorar la idoneïtat de la convocatòria.

104.3. En les convocatòries s’han d’indicar els criteris objectius i generals per a l’adjudicació de les places. Per a la contractació de catedràtics i de professors agregats s’han de realitzar processos selectius equivalents als que han de superar els professors funcionaris dels cossos docents als quals siguin equiparables.

104.4. La convocatòria dels concursos de selecció correspon al rector o rectora. Les convocatòries s’han de publicar, com a mínim, en els mitjans electrònics oficials de la Universitat. Les convocatòries de places de professors contractats permanents i les seves bases s’han de publicar al DOGC i en els mitjans de comunicació que permetin la més àmplia difusió.

 

Article 105. Contractació de professorat visitant i emèrit

L’aprovació de la contractació de professors visitants i de nomenament d’emèrits, correspon a la Comissió de Professorat a proposta dels departaments. Les propostes de contractació han de contenir un informe amb els mèrits dels candidats proposats i les activitats que s’han de desenvolupar, així com un informe del centre en el qual desplegarà la seva activitat el professor o professora.

 

Secció 3 Comissions dels concursos d’accés i selecció del professorat

Article 106. Comissions dels concursos d’accés als cossos docents

106.1. Les comissions que han de resoldre els concursos d’accés a places de professorat dels cossos docents estan formades per un president o presidenta, un secretari o secretària i tres vocals, i un nombre igual de suplents, procurant una composició equilibrada entre homes i dones, llevat que no sigui possible per raons fonamentades i objectives degudament motivades. Els membres de les comissions s’ha de designar d’entre professors dels cossos docents universitaris i per altres membres en els termes que estableix la legislació vigent, tot garantint-ne l’aptitud científica i docent.

106.2. La Universitat ha de publicar els currículums dels membres de les comissions avaluadores dels concursos, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

106.3. Les comissions dels concursos d’accés són designades per la Comissió de Professorat. Correspon als departaments proposar cinc membres titulars i cinc suplents, dels quals la Comissió de Professorat n’ha de designar un mínim de tres titulars i tres suplents. El quart membre és designat per la Comissió de Professorat i el cinquè pel rector o rectora entre el professorat del mateix o d’un altre departament, un cop escoltats els centres afectats.

106.4. La categoria funcionarial dels membres de les comissions ha de ser igual, equivalent o superior a la plaça objecte del concurs. La Comissió de Professorat ha d’assenyalar, un cop escoltats els departaments, els membres que han d’exercir les funcions de president o presidenta i de secretari o secretària, tenint en compte que la presidència de les comissions ha de recaure en un membre del cos docent de catedràtics d’universitat.

106.5. Les comissions dels concursos d’accés es regiran, en tot allò no previst en aquests Estatuts o les normes que els desenvolupin, per les normes generals aplicables quant als règims d’abstenció, recusació o renúncia.

 

Article 107. Comissions de selecció del professorat contractat

107.1. Les comissions de selecció de professors contractats estan formades per un nombre igual de titulars i suplents que les d’accés a cossos docents, designats entre professors i investigadors doctors de qualsevol nacionalitat. Cal garantir l’aptitud científica i docent dels membres de les comissions. La presidència de la comissió ha de recaure en un membre del cos docent de catedràtics d’universitat o en un catedràtic o catedràtica contractat.

107.2. Les comissions de selecció en les categories de catedràtic i de professor agregat són designades per la Comissió de Professorat en els mateixos termes que preveu l’article 106.3 d’aquests Estatuts.

107.3. Les comissions de selecció dels concursos a places de professor lector i associat són designades per la Comissió de Professorat. Correspon als departaments proposar tres dels seus membres titulars i suplents. El degà o degana o director o directora del centre al qual correspongui la docència ha de designar un altre membre titular i un suplent. El membre restant és designat per la Comissió de Professorat.

107.4. La categoria funcionarial o contractual dels membres de les comissions de selecció del professorat contractat ha de ser igual, equivalent o superior a les places objecte del concurs. La Comissió de Professorat ha d’assenyalar, un cop escoltats els departaments, els membres que han d’exercir les funcions de president o presidenta i de secretari o secretària. 

 

Article 108. Actuació de les comissions

108.1. Les comissions dels concursos d’accés a places dels cossos docents i les comissions dels concursos de selecció del professorat contractat han de valorar, d’acord amb els criteris anunciats en la convocatòria, els mèrits dels candidats i la seva adequació a les necessitats docents i de recerca de la Universitat. Han de portar a terme les proves previstes en la convocatòria i poden realitzar entrevistes amb els candidats.

108.2. Les comissions que avaluïn els concursos d’accés a places dels cossos docents i de selecció del professorat contractat han de proposar al rector o rectora, motivadament i amb caràcter vinculant, una relació de tots els candidats per ordre de preferència per al seu nomenament, sense que puguin excedir en nombre el de places convocades. El rector o rectora ha de procedir a nomenar o contractar els candidats conforme a la proposta realitzada.

 

Secció 4 Recursos, publicació i nomenaments

Article 109. Reclamacions i recursos

109.1. Contra les propostes de les comissions avaluadores dels concursos d’accés als cossos docents els candidats poden presentar reclamació davant el rector o rectora. Aquesta reclamació és valorada, d’acord amb el que preveu la legislació vigent, per la Comissió de Reclamacions formada per set membres del cos de catedràtics d’universitat, de diversos àmbits de coneixement, amb un mínim de tres períodes reconeguts tant d’activitat investigadora com de docència. La seva designació correspon al Consell de Govern a proposta del rector o rectora.

109.2. La Comissió de Reclamacions és presidida pel rector o rectora i, si de cas hi manca, pel membre més antic de la Universitat d’entre els designats. N’exerceix la secretaria el membre amb menor antiguitat d’entre els designats.

109.3. El mandat de la Comissió de Reclamacions és de quatre anys, i els seus membres poden ser renovats per un màxim de dues vegades consecutives. La primera renovació dels seus membres s’ha de fer per meitats.

109.4. Contra les propostes de les comissions avaluadores dels concursos de selecció de professorat contractat es pot interposar recurs d’alçada davant el rector o rectora.

 

Article 110. Publicació dels resultats dels processos selectius

El resultat dels processos selectius s’ha de publicar en els mateixos mitjans que la convocatòria.

            

Article 111. Nomenaments de professorat funcionari i formalització dels contractes laborals

Correspon al rector o rectora nomenar o formalitzar els contractes dels professors proposats per les comissions avaluadores dels concursos d’accés o selecció. Les resolucions de nomenament i d’adjudicació de places de professor permanent s’han de publicar en els diaris oficials, i els que correspongui s’han de comunicar als registres de personal competents i al Consell d’Universitats.

 

Capítol 3 Altre personal acadèmic de recerca

Secció 1 Personal investigador propi i vinculat

Article 112. Definició

112.1. La Comissió de Professorat, a proposta dels departaments, pot autoritzar la contractació de personal investigador propi en els termes i les modalitats previstos en la legislació sobre el sistema de ciència i tecnologia i altra legislació aplicable. Els processos selectius han de garantir els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

112.2. El personal investigador vinculat és aquell que, en els termes previstos en la legislació vigent, desenvolupa tasques de recerca en un departament de la Universitat mitjançant acord o altres formes de col·laboració amb altres universitats, centres de recerca o altres entitats públiques o privades, per a la realització de projectes de recerca, de desenvolupament i d’innovació, així com la transferència de coneixements i de tecnologia.

 

Article 113. Contractació per obra o servei determinat

El rector o rectora pot contractar personal investigador, tècnic o altre personal per obra o servei determinat, per al desenvolupament de projectes de recerca científica o tècnica, a proposta dels departaments o instituts universitaris o centres de recerca propis.

 

Secció 2 Investigadors en formació

Article 114. Ajudants

114.1. La contractació d’ajudants té caràcter excepcional, i es realitza entre aquelles persones que hagin estat admeses o que estiguin en condicions de ser admeses als estudis de doctorat amb la finalitat de completar la seva formació docent i investigadora. La contractació d’ajudants exigeix dedicació a temps complet i té caràcter temporal, amb la durada mínima i màxima que estableixen la Llei orgànica d’universitats i la Llei d’universitats de Catalunya i els límits previstos en la Llei orgànica d’universitats. Les situacions d’incapacitat temporal, maternitat, paternitat i adopció o acollida durant el període de durada del contracte interrompran el seu còmput.

Els ajudants poden col·laborar en les tasques docents d’acord amb els criteris establerts pel Consell de Govern i pel mateix departament al qual estiguin adscrits, amb els límits previstos per la legislació vigent.

114.2. La selecció d’ajudants es realitza mitjançant concurs, una vegada determinades les necessitats dels departaments. Les comissions de selecció estan formades amb criteris idèntics a les dels concursos de professorat lector i associat.

 

Article 115. Becaris de recerca i estudiants de doctorat

115.1. Són becaris de recerca de la Universitat Pompeu Fabra els estudiants que cursen els estudis conduents al títol de doctor i que gaudeixen d’una beca o contracte de formació d’investigadors en els departaments i instituts universitaris o centres de recerca propis. A més dels drets i deures que estableixi la convocatòria, tenen els drets i les obligacions que estableixin la normativa vigent i la normativa que aprovi el Consell de Govern, i en tot cas gaudeixen del dret a accedir a les instal·lacions de la Universitat i a fer-ne ús.     

115.2. El Consell de Govern pot crear programes de becaris de recerca, desenvolupament i innovació propis. La selecció s’ha de fer mitjançant convocatòria pública aprovada pel mateix Consell.

115.3. Els estudiants de doctorat tenen la consideració d’investigadors en formació.

 

Capítol 4 Estatut del professorat

Secció 1 Obligacions docents i de recerca

Article 116. Obligacions, dedicació i jornada de treball

116.1. El personal acadèmic té les obligacions docents i de recerca que li assigni la Universitat a través del Pla d’Activitat Docent. La docència del doctorat es considera part del compliment de les obligacions docents.

116.2. La dedicació del professorat comprèn les activitats docents i, si escau, les de recerca i de gestió. En l’activitat docent s’hi inclouen les hores lectives setmanals de grau i postgrau oficial i les hores d’assistència i tutoria als estudiants, així com aquelles altres activitats que determini el Consell de Govern.

116.3. La durada de la jornada de treball dels professors funcionaris i contractats a temps complet és l’establerta en la legislació del professorat dels cossos docents funcionaris. En relació amb la jornada del professorat en règim de dedicació a temps parcial, hi és aplicable el que estableix la legislació vigent.

116.4. Pel que fa a la resta de personal acadèmic de recerca, la jornada serà la que disposi el contracte o acord de vinculació.

 

Article 117. Capacitat docent i investigadora

El professorat té plena capacitat docent i, si està en possessió del títol de doctor, plena capacitat investigadora.

 

Article 118. Règim de dedicació

118.1. L’obligació docent i de recerca s’ha de complir amb subjecció al règim de dedicació i de permanència que es tingui assignat. Els professors dels cossos docents i els professors contractats, llevat dels professors associats, han d’exercir les seves funcions preferentment en règim de dedicació a temps complet.

118.2. El compromís de dedicació vincula per a tot el curs acadèmic. Els canvis de dedicació s’han de sol·licitar a la Comissió de Professorat abans de la programació del curs acadèmic. El pas de dedicació parcial a dedicació completa només és possible si ho permeten les disponibilitats pressupostàries.

118.3. Les activitats corresponents al règim de dedicació del professorat s’han de fer públiques.

 

Article 119. Condicions de treball

Les condicions de treball en relació amb les vacances i permisos i les llicències dels professors contractats són equivalents a les dels funcionaris dels cossos docents. Pel que fa a la resta de personal acadèmic de recerca, els serà d’aplicació el que disposi el contracte o acord de vinculació.

 

Article 120. Òrgans de representació

Els òrgans de representació del personal acadèmic són la Junta de Personal Docent i Investigador i el Comitè d’Empresa, amb les funcions que els atorga la legislació vigent.

 

Article 121. Exempcions docents

121.1. El rector o rectora pot acollir-se al règim d’exempció total o parcial de dedicació docent i d’assistència als estudiants.

121.2. El Consell de Govern pot acordar un règim d’exempcions parcials per a la resta de càrrecs acadèmics.

 

Secció 2 Llicències i excedències per al foment de la recerca i de la col·laboració universitària

Article 122. Llicències, excedències i anys sabàtics

122.1. El Consell de Govern ha d’aprovar el reglament sobre el règim de llicències i excedències de què podran gaudir els professors funcionaris dels cossos docents i els professors contractats permanents i els lectors, d’acord amb la legislació vigent. Les llicències s’atorguen en el marc de les disponibilitats pressupostàries, i sempre que resti garantida la docència.

122.2. El Consell de Govern ha d’aprovar un reglament per regular que el professorat de la Universitat pugui gaudir d’un any sabàtic per realitzar treballs de recerca i de perfeccionament.

 

Secció 3 Programació i control de l’activitat del personal acadèmic

Article 123. Pla d’Activitat Docent

123.1. El Pla d’Activitat Docent és l’instrument d’organització, de programació i de control de la docència que elaboren els departaments, d’acord amb les directrius dels centres en què imparteixen docència, en el qual es distribueixen les obligacions docents i de recerca del personal acadèmic.

123.2. L’assignació docent i de recerca es realitza tenint en compte les necessitats de docència, de recerca i de transferència de tecnologia i de coneixements, tant pel que fa a la distribució entre docència i recerca com pel que fa a la distribució de la docència al llarg d’un o més cursos acadèmics o a la distribució entre les diferents matèries i tipus de titulacions.

 

Article 124. Responsabilitat de la docència

124.1. Cada grup ha de tenir assignat un professor o professora responsable de la docència i de l’avaluació i la signatura de les actes, sense perjudici de la coordinació del departament.

124.2. Els professors responsables de cada grup s’han de coordinar entre ells a l’efecte de distribuir d’una manera racional la dedicació acadèmica dels estudiants i de valorar els resultats d’aquests.