Article 125. Definició, funcions i règim jurídic

125.1. El personal d’administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra està constituït per personal funcionari de les escales de la mateixa Universitat, pel personal eventual i pel personal en règim laboral. Igualment, forma part del personal d’administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra el personal funcionari pertanyent a cossos i escales d’altres administracions públiques que hi presti serveis en les condicions legalment establertes.           

125.2. Correspon al personal d’administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra realitzar la gestió tècnica, econòmica i administrativa i donar suport, assistència i assessorament en el desenvolupament de les funcions de la Universitat; donar suport, assistència i assessorament a les autoritats acadèmiques; exercir la gestió i administració, particularment en les àrees de recursos humans, organització administrativa, assumptes econòmics, informàtica, arxiu, biblioteca, informació, serveis generals, serveis científico-tècnics i de suport a la recerca i la transferència de tecnologia, així com dur a terme altres processos de gestió administrativa i de suport que es considerin necessaris perquè la Universitat pugui complir els seus objectius.

125.3. El personal funcionari d’administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra es regeix per la Llei d’universitats de Catalunya, sense perjudici de la legislació bàsica de l’Estat; per la normativa dictada per desplegar-la, així com per aquests Estatuts i altra normativa interna. Li és aplicable la normativa de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en especial els preceptes relatius a l’adquisició i la pèrdua de la condició de funcionari, les condicions i els procediments d’accés, la provisió i la promoció, les situacions administratives, els drets, els deures i les responsabilitats i el règim retributiu, amb les adaptacions necessàries a les peculiaritats organitzatives i de funcionament de la Universitat.           

125.4. El personal laboral d’administració i serveis es regeix per la Llei d’universitats de Catalunya, sense perjudici de la legislació bàsica de l’Estat; per la normativa dictada per desplegar-la, així com per aquests Estatuts i altra normativa interna i per la legislació laboral i els convenis col·lectius aplicables.

125.5. El personal eventual es regeix per la legislació que regula el seu règim jurídic i per les normes que dicti la Universitat.           

Article 126. Drets

Són drets específics del personal d’administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra:

a) Exercir la seva activitat d’acord amb criteris de professionalitat i disposar de la informació i dels mitjans necessaris per al desenvolupament d’aquesta.

b) Rebre formació d’acord amb els criteris i les prioritats establerts en els plans corresponents.

c) Ser avaluat objectivament en l’exercici de les seves funcions i conèixer el resultat d’aquesta avaluació.

d) Participar en la determinació interna de les condicions de treball, d’acord amb el que preveu la legislació vigent.           

Article 127. Deures

Són deures específics del personal d’administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra:

a) Exercir amb professionalitat les funcions assignades al seu lloc de treball i aquelles altres que es derivin de la seva relació amb la Universitat d’acord amb els Estatuts i altra normativa aplicable.

b) Participar en les accions de formació d’acord amb els criteris i les prioritats establerts en els plans corresponents.

c) Ser avaluat objectivament en l’exercici de les seves funcions.    

Article 128. Relació de llocs de treball

Correspon al Consell Social aprovar la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis. Aquesta relació, que ha de ser pública, ha d’incloure tots els llocs de treball del personal funcionari, eventual i laboral de la Universitat amb les seves característiques, d’acord amb la legislació vigent. La relació de llocs de treball s’ha de revisar com a mínim cada dos anys. Per a la seva elaboració o modificació s’ha d’escoltar la representació del personal d’administració i serveis.

Article 129. Convenis col·lectius

El Consell Social ha d’emetre un informe sobre els convenis col·lectius del personal laboral de la Universitat prèviament a la seva formalització.

Article 130. Escales pròpies de personal funcionari i grups de personal laboral

130.1. Correspon al Consell de Govern aprovar les escales pròpies del personal funcionari d’administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra, d’acord amb els grups de titulació exigits de conformitat amb la legislació general de la funció pública.

130.2. El personal laboral fix es classifica d’acord amb els grups que s’especifiquen en el conveni col·lectiu que li sigui d’aplicació.

Article 131. Retribucions

131.1. El personal d’administració i serveis és retribuït amb càrrec al pressupost de la Universitat. El Consell Social ha d’establir el règim retributiu del personal funcionari, d’acord amb les previsions de la Llei d’universitats de Catalunya i en el marc de les bases que dicti l’Estat. També ha de determinar els llocs de treball als quals correspon un complement específic i l’import d’aquest complement.

131.2. El Consell Social, dins les disponibilitats pressupostàries, pot fixar anualment una quantitat destinada a l’assignació del complement de productivitat i a gratificacions extraordinàries. Igualment, ha d’aprovar els criteris per assignar-los i distribuir-los.

131.3. El Consell Social ha d’aprovar les quantitats de les indemnitzacions per raó dels serveis, que no poden superar els imports aplicables al personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 132. Selecció

132.1. La selecció de funcionaris i de personal laboral fix s’ha de dur a terme d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

132.2. Els sistemes de selecció del personal funcionari poden ser l’oposició, el concurs oposició i el concurs, i per al personal laboral fix, el concurs. Les convocatòries s’han de fer públiques d’acord amb la legislació vigent aplicable, i han de contenir tots els requisits necessaris per garantir la transparència i l’objectivitat del procés. El personal eventual és lliurement designat pel rector o rectora, sense convocatòria pública.

132.3. El Consell de Govern, per tal de fomentar la promoció interna del personal d’administració i serveis, determina el nombre de places vacants que, dintre dels límits establerts per la legislació vigent, s’han de reservar en les respectives convocatòries al personal de la Universitat que en compleixi els requisits.

132.4. La promoció del personal funcionari d’administració i serveis es regeix per la legislació vigent i per un reglament aprovat pel Consell de Govern, que és proposat pel gerent un cop escoltats els representants del personal d’administració i serveis.

132.5. En relació amb les places que s’ofereixin en convocatòria pública, se n’ha de reservar el percentatge corresponent per a persones amb discapacitats, d’acord amb la normativa vigent aplicable.

Article 133. Provisió de places

Les places vacants de personal funcionari d’administració i serveis es proveeixen mitjançant els procediments de concurs o lliure designació, d’acord amb el que determini la relació de llocs de treball. Els procediments de provisió han de precedir en tot cas les convocatòries d’ingrés de nous funcionaris.

Article 134. Tribunals de selecció i provisió de places de personal funcionari

Els tribunals de selecció i els dels concursos de provisió de llocs del personal funcionari tenen cinc membres, que són nomenats pel rector o rectora. El reglament de selecció i provisió de llocs de treball estableix el sistema de designació dels tribunals, el qual ha de garantir la participació de la representació del personal d’administració i serveis.

Article 135. Selecció de personal laboral

Les places vacants de personal laboral fix s’han de proveir d’acord amb el que estableixin el conveni col·lectiu que els sigui d’aplicació i la legislació laboral vigent.

Article 136. Plans de formació i de perfeccionament i mobilitat del personal

136.1.La Gerència ha d’elaborar un pla de formació i de perfeccionament del personal d’administració i serveis, especialment en el coneixement de terceres llengües i en l’ús de les tecnologies de la comunicació i la informació, havent escoltat prèviament la representació del personal d’administració i serveis. Es promourà i facilitarà l'assistència a cursos i seminaris per millorar la qualitat del servei prestat.

136.2.La Universitat ha de promoure, mitjançant conveni amb altres universitats o administracions públiques, que el personal d’administració i serveis pugui desenvolupar les seves funcions, en aquestes altres universitats o administracions, amb subjecció al principi de reciprocitat.

Article 137. Avaluació

L’avaluació del personal d’administració i serveis s’ha de dur a terme de manera periòdica amb metodologies prèviament conegudes, les quals s’adoptaran havent escoltat la representació del personal d’administració i serveis.

Article 138. Òrgans de representació

Els òrgans de representació del personal d’administració i serveis són la Junta de Personal Funcionari i el Comitè d’Empresa. Aquests òrgans poden participar en grups de treball o, si escau, en comissions negociadores per arribar a acords sobre condicions de treball que siguin comunes a ambdós col·lectius.

Article 139. Situacions administratives

Correspon al rector o rectora prendre les decisions relatives a les situacions administratives i al règim disciplinari del personal d’administració i serveis funcionari, a excepció de la separació del servei, que ha de ser acordada per l’òrgan competent segons la legislació sobre els funcionaris. Igualment, correspon al rector o rectora aplicar el règim disciplinari en el cas del personal d’administració i serveis laboral.