Acord del Consell de Govern de 2 de març del 2011, modificat per Acord del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011 i acord de Consell de Govern de 20 de maig del 2020
Es regiran per aquesta normativa tots els graus iniciats abans del curs 2022-2023

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

L’objecte d’aquesta normativa és regular el treball de fi de grau que els estudiants realitzen en els ensenyaments regits pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, que estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Aquesta normativa complementa la Normativa Acadèmica dels Ensenyaments de Grau aprovada pel Consell de Govern el 9 de juliol del 2008.

Article 2. Naturalesa

2.1. El treball de fi de grau comporta la realització, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats adquirits en l’ensenyament.

El treball de fi de grau està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa i l’aprovació del treball.

2.2. El treball pot ser individual o col·lectiu, segons que acordin el degà o degana o el director o directora de centre.

Article 3. Assignació

Anualment, no més tard del mes de novembre, el degà o degana o el director o directora de centre ha de publicar una instrucció en la qual es reguli el procediment d’organització dels treballs així com d’assignació d’un director o directora del treball.

L’assignació de tema i de director o directora té una vigència màxima de dos cursos acadèmics. El degà o degana o el director o directora pot modificar-la en funció de raons acadèmiques justificades i pot procedir a una nova assignació de director o directora del treball.

Article 4. El director o directora del treball

4.1. La figura de director o directora del treball recau en un professor de la Universitat Pompeu Fabra. En cas de que no compleixi aquesta condició, s’ha de designar un tutor que sí la compleixi. La designació implica el reconeixement docent que la Universitat aprovi. Si el director o directora del treball ha de renunciar a aquesta funció, el degà o degana o el director o directora de centre en designarà un de nou. En els estudis que així ho requereixin pot preveure’s la figura de la codirecció.

4.2. Correspon al director o directora: 

a)     Informar l’estudiant sobre les característiques i els objectius del treball.

b)      Assegurar la viabilitat del treball amb el nombre d’hores de treball que es corresponguin amb els crèdits ECTS que tingui assignats el treball en el pla d’estudis.

c)      Orientar l’estudiant en el desenvolupament del treball i fer-ne el seguiment.

d)     Autoritzar la presentació i la defensa del treball.

Article 5. Avaluació 

Atenent al nombre d’estudiants matriculats i al tema dels treballs, el degà o degana o el director o directora de centre especificaran el procediment d’avaluació.

L’avaluació es durà a terme per un mínim de dos professors. Un dels professors, com a mínim, ha d’impartir docència en l’ensenyament de manera regular. El director o directora del treball pot ser un dels professors que avaluïn el treball. Quan pel contingut del treball o la col·laboració en el seu desenvolupament s’estimi convenient, els professors avaluadors podran rebre l’assessorament d’experts externs a la Universitat. 

Article 6. Presentació i defensa del treball

6.1. Presentació

6.1.1. En el termini establert pel degà o degana o el director o directora del centre, els estudiants que tinguin el vistiplau del seu director o directora han de presentar el treball a la secretaria de l’ensenyament. 

6.1.2. El degà o degana o el director o directora de centre estableixen el nombre i el tipus de suport dels exemplars que l’estudiant ha de lliurar, i poden així mateix establir instruccions respecte al format del treball. Aquests aspectes s’incorporaran a la instrucció a què fa referència l’article 3 d’aquesta normativa. En qualsevol cas, es lliurarà una còpia en el suport i format que hagi establert el degà o degana o director o directora a la que s’aplicarà la normativa de conservació d’exàmens i documents base de la qualificació de la Universitat.

6.2. Defensa del treball 

El degà o degana o el director o directora de centre han de comunicar, amb una antelació mínima de set dies, la data i l’hora en què l’estudiant ha de defensar el treball, que tindrà lloc preferiblement dins del termini fixat per als exàmens en el calendari acadèmic.

L’acte de defensa del treball ha de seguir, preferentment, l’esquema següent: 

a)      Exposició de l’estudiant, que ha d’incloure, com a mínim, els objectius, la metodologia, el contingut i les conclusions del treball

b)      Plantejament de qüestions pel tribunal

c)      Resposta de l’estudiant

d)     Deliberació del tribunal

e)      Qualificació del treball

6.3. La realització i la defensa del treball es poden fer en català, en castellà, en anglès o en qualsevol altra llengua de docència de l’ensenyament, si és el cas. El degà o degana o el director o directora poden autoritzar específicament altres llengües a partir d’una motivació raonada dels estudiants demandants. 

6.4. El degà o degana o el director o directora poden establir que l’avaluació del treball es faci de manera no presencial. En aquest cas, la instrucció que regula el procediment d’organització dels treballs a què fa referència l’article 3 ha d’adaptar l’acte de defensa a l’entorn no presencial. En cas d’escollir aquesta opció, l’estudiant ha de rebre sempre un informe oral o escrit amb la descripció dels elements que han portat a la qualificació atorgada.

6.5. El degà o degana o el director o directora pot organitzar actes de defensa dels treballs una vegada per trimestre i el mes de setembre. Les qualificacions de les actes derivades de les actuacions dels tribunals s'incorporaran a la convocatòria ordinària o extraordinària segons correspongui.

Article 7. Qualificació 

7.1. El treball es qualifica d’acord amb el que preveu l’article 5 del Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial, amb validesa en tot el territori espanyol.

En el supòsit que el treball sigui qualificat amb un suspens, els professors avaluadors emetran un informe per a l’estudiant i per al director o directora que permeti corregir les deficiències apreciades en el treball.

El treball es qualifica d'acord amb el que preveu l'article 5 del Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial, amb validesa en tot el territori espanyol. 

En el supòsit que el treball sigui qualificat amb un suspens, els professors avaluadors emetran un informe per a l'estudiant i per al director o directora que permeti corregir les deficiències apreciades en el treball. 

7.2. Així mateix, els professors avaluadors estendran acta d’avaluació de la defensa, que signaran conjuntament. En l’acta hi ha de figurar, com a mínim, els noms dels professors avaluadors, el nom de l’estudiant i el títol del treball, la qualificació i, en el cas dels treballs avaluats amb suspens, l’informe corresponent.

Disposició addicional primera. Modificació dels terminis 

El vicerector o vicerectora competent en matèria d’estudis de grau pot autoritzar, prèvia justificació d’un degà o degana o d’un director o directora de centre, una modificació dels terminis fixats en els articles 3 i 6 d’aquesta normativa.

Disposició addicional segona. Ensenyaments conjunts 

En els ensenyaments conjunts s’estarà al que disposi el conveni regulador signat per les institucions respectives.

Disposició addicional tercera. Assignació de la docència 

La dedicació docent de les tasques de direcció dels treballs de fi de grau serà contemplada dins de la que hagi estat assignada pel departament respectiu a cada professor.

Disposició addicional quarta. Aplicació supletòria per a treballs de fi de màster

Mentre no s'aprovi una normativa específica per a la regulació dels treballs de fi de màster, amb caràcter supletori, s'aplicarà aquesta normativa del treball de fi de grau en tot allò que no resulti incompatible, sense perjudici del que estableix la regulació general i la que tingui cada programa de màster en el seu pla d'estudis.

Disposició final primera. Autorització per al desenvolupament 

Correspon al rector o rectora, o vicerector o vicerectora en qui delegui, dictar les instruccions que resultin necessàries per poder interpretar, aplicar i desenvolupar aquesta normativa.

Disposició final segona. Entrada en vigor 

Aquesta normativa entrarà en vigor a partir del curs 2011-2012.