Visualització del contingut web

Acord de Consell de Govern de 24 de febrer del 2021

Preàmbul

Aquest annex recull els principis d’actuació personal i professional que han de regir la interacció entre els membres de la comunitat universitària i amb el personal de les empreses contractades que desenvolupen la seva jornada a les diferents dependències de la UPF. Aquests principis es fonamenten en la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets LGBTI i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista, la qual inclou en l’article 5.8 l’àmbit educatiu com un dels àmbits on es pot manifestar aquest tipus de violència. Simultàniament, les lleis sobre universitats garanteixen el dret de l’alumnat a exercir els seus drets acadèmics sense cap mena de discriminació per raó de sexe (Llei orgànica 4/2007, d’Universitats, del 12 d’abril, article 46.b) i a rebre un tracte no sexista (LO 4/2007, article 46.j), i estableixen el manament d’aplicar la perspectiva de gènere a través de la promoció d’accions en tots els àmbits universitaris (Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, disposició addicional vuitena).

De manera específica, l’annex aprofundeix en el principi II.5 del Codi Ètic de la UPF, aprovat per Acord del Consell de Govern de 8 de juliol del 2020, sobre la igualtat efectiva de dones i homes i la no-discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere, i s’emmarca en l’objectiu estratègic 1.1 del Segon Pla d’Igualtat Isabel de Villena (acord del Consell de Govern de 4 de juliol del 2018), relatiu a la promoció d’una cultura d’igualtat entre els membres de la comunitat universitària, i en l’objectiu estratègic 5.1, relatiu a la prevenció, la detecció i contribució a erradicar la violència masclista i l’LGBTIfòbia de l’entorn universitari. Així mateix, aquest annex desplega l’article 8.2 del Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia (acord del Consell de Govern d'11 d'abril del 2018), el qual recull el manament d’elaborar i difondre codis de bones pràctiques professionals (tant per al PDI com per al PAS) i acadèmiques (per a l’alumnat).

 

PRINCIPIS D’ACTUACIÓ EN MATÈRIA D’IGUALTAT DE GÈNERE

Principis d’actuació del PDI i del PAS

El PDI i el PAS de la UPF han de desenvolupar les seves tasques tot vetllant per eliminar els estereotips de gènere i la discriminació per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere en el seu lloc de treball i en l’entorn universitari. Consegüentment, han d’adoptar sempre una actitud respectuosa i correcta en la seva comunicació i interacció dins i fora del campus amb els membres de la comunitat universitària i el personal de les empreses contractades que desenvolupen la seva jornada a les diferents dependències de la UPF. Així mateix, han de tenir un rol actiu en la prevenció de l’assetjament sexual, la violència masclista, l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia. De manera específica, el PDI i el PAS:

 • No han d’utilitzar paraules o expressions amb connotacions sexuals en forma d’acudit o bromes que resultin desagradables i ofensives, ja sigui personalment o per qualsevol altre mitjà de comunicació.
 • No han de fer actes que tinguin connotacions sexuals, ja sigui tocaments o carícies innecessàries, amb caràcter deliberat i no desitjats; mirades obscenes que incomoden o intimiden, o exhibir materials de caràcter pornogràfic o sexualment provocadors en el lloc de treball.
 • No han de fer un ús degradant d’imatges d’una persona membre de la comunitat universitària ni del personal subcontractat que presti els seus serveis a les dependències de la UPF per les xarxes socials o per qualsevol altre mitjà de comunicació.
 • No han d’insinuar millores laborals o acadèmiques a canvi d'intercanvis sexuals ni han d’amenaçar amb represàlies laborals o acadèmiques com a mesura de pressió per mantenir cites o trobades sexuals. En tot cas, cal recordar que les invitacions extraacadèmiques no sol·licitades que puguin interpretar-se amb fins de caràcter sexual són constitutives d’assetjament quan aquesta invitació sigui reiterada i no desitjada.
 • No han de fer comentaris sobre l’aspecte físic, les maneres o la indumentària, així com sobre l’orientació sexual o l’expressió de gènere de les persones.
 • Han d’evitar les formes asimètriques de cortesia no desitjades (per exemple, fer dos petons a una dona), especialment a l’alumnat.
 • No han d’ignorar, ridiculitzar o menysprear els coneixements, les capacitats, les habilitats d'una persona o d’un grup en particular per pertànyer a un determinat sexe, tenir una orientació sexual, identitat o expressió de gènere no normatives, ja sigui a l'aula o en l'entorn professional.
 • No han de fer desqualificacions, burles, acudits, gestos o comentaris ofensius de caràcter sexista, homofòbic, lesbofòbic, bifòbic o transfòbic en l'àmbit acadèmic o en l'entorn laboral de la Universitat que resultin ofensius per a les persones receptores.
 • No han d’assignar o demanar a una persona tasques basant-se en prejudicis sexistes o LGBTIfòbics.
 • No han de fer mofa o ridiculització pública de drets reconeguts en l'àmbit de la igualtat i la diversitat.
 • Han d’anomenar les persones trans amb el seu nom sentit i amb els pronoms amb què aquestes s’identifiquin.
 • No han de qüestionar les persones amb expressions o identitats de gènere no normatives per utilitzar un lavabo o un vestuari determinats.

El PDI i el PAS de la UPF tenen l’obligació de conèixer el Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia i els recursos d’acompanyament de què disposa la Universitat a través de la Unitat d’Igualtat per a les persones que hagin patit una d’aquestes situacions.

 • El PDI i el PAS han d’enriquir els seus coneixements en matèria de prevenció de les violències i l’assetjament participant en les sessions formatives i de sensibilització que s’organitzin a la Universitat.
 • Quan tinguin coneixement d’un cas d’assetjament sexual, violència masclista, homofòbia, lesbofòbia, bifòbia o transfòbia que afecti qualsevol membre de la comunitat universitària, han d’informar les persones afectades de l’existència del Protocol i de la Unitat d’Igualtat, i hauran de posar els fets en coneixement d’aquesta unitat.

Els principis d’actuació personal i professional s’apliquen també de manera especial a l’activitat docent, de tutoria i de supervisió. Concretament, el PDI:

 • Ha de vetllar perquè la seva docència estigui lliure d’estereotips de gènere i de discriminació.
  • No ha de fer servir textos o materials que resultin humiliants o ofensius pel seu caràcter sexista o LGBTIfòbic, exceptuant aquelles activitats formatives que tinguin com a objectiu explícit tractar aquestes discriminacions per tal de promoure el pensament crític de l’alumnat.
  • Ha de promoure una participació paritària a les classes.
  • No ha d’emprar paraules ni tenir comportaments a les aules o en altres entorns d’aprenentatge que creïn un clima intimidatori, degradant o ofensiu mitjançant la discriminació, el menyspreu o la ridiculització de l’alumnat per raó del seu sexe, orientació sexual, identitat, expressió de gènere o qualsevol altra raó (diversitat funcional o etnicitat). Aquestes marques d’identitat tampoc podran ser la base per jutjar els trets de personalitat o les capacitats de l’alumnat ni per assignar tasques diferenciades.
  • Ha d’emprar sempre el nom sentit de l’estudiant trans i els pronoms amb què s’identifiqui.
  • Ha de donar exemple sempre que pugui escrivint i comunicant-se amb l’estudiant amb un estil professional.
  • No ha d’emparar-se en la llibertat de càtedra per ridiculitzar els drets reconeguts per llei en l'àmbit de la igualtat de gènere i la diversitat sexual.
  • El professorat ha d’enriquir els seus coneixements en matèria de perspectiva de gènere a la docència participant en les sessions formatives que s’organitzen a la Universitat.

 

 • Ha de tenir un rol actiu en la prevenció de l’assetjament sexual, la violència masclista, l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia:
  • Les tutories i les revisions d’exàmens s’han de fer sempre a porta oberta.
  • En les comunicacions amb l’alumnat, ha d’emprar sempre el telèfon i el compte de correu electrònic de la Universitat, tot evitant la missatgeria personal (com ara a través de WhatsApp) o les xarxes socials (per exemple, Twitter).
  • Les reunions i les tutories presencials amb estudiants s’han de fer al campus. Quan això no sigui possible, tindran lloc en un espai públic, com ara una biblioteca o una cafeteria.
  • La integritat de la relació professorat-alumnat (de grau, màster o doctorat) és el fonament de la missió educativa de la Universitat. Degut a la desigualtat de poder inherent a aquesta relació, en cas que el PDI mantingui una relació consentida i de mutu acord de caràcter romàntic o sexual amb un/a estudiant a qui estigui impartint docència, supervisant la recerca o tutoritzant s’haurà de procedir a una reorganització de l’activitat docent, de supervisió o de tutoria amb la finalitat d’evitar potencials abusos de poder i conflictes d’interès.

Principis d’actuació de l’alumnat

L’alumnat de la UPF ha de vetllar per eliminar els estereotips de gènere i la discriminació per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere en el seu lloc d’estudi i en l’entorn universitari. Així mateix, ha de tenir un rol actiu en la prevenció de l’assetjament sexual, la violència masclista, l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Consegüentment, ha d’adoptar sempre una actitud respectuosa i correcta en la seva comunicació i interacció dins i fora del campus amb els membres de la comunitat universitària i el personal de les empreses contractades que desenvolupen la seva jornada a les diferents dependències de la UPF. De manera específica, l’alumnat:

 • No ha d’utilitzar paraules o expressions amb connotacions sexuals en forma d’acudit o bromes que resultin desagradables i ofensives, ja sigui personalment o per qualsevol altre mitjà de comunicació.
 • No ha de fer actes que tinguin connotacions sexuals, ja sigui tocaments o carícies innecessàries, amb caràcter deliberat i no desitjats, mirades obscenes que incomoden o intimiden o exhibició de materials de caràcter pornogràfic o sexualment provocadors en l’entorn d’estudi.
 • No ha de fer repetides invitacions a iniciar una relació romàntica o sexual, malgrat haver manifestat el rebuig.
 • No ha de fer un ús degradant d’imatges d’una persona membre de la comunitat universitària ni del personal subcontractat que presti els seus serveis a les dependències de la UPF per les xarxes socials o per qualsevol altre mitjà de comunicació.
 • No ha d’adoptar actituds asimètriques per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere en la relació amb la resta d’estudiants (per exemple, a l’hora de triar la composició de grups de treball, en els debats a classe, etc.) ni amb el PDI o el PAS. Per exemple, si el tractament dels homes és formal, també ho serà el de dones (si es tracta de “vostè”, de “doctor” o s’empra el cognom dels professors, cal fer el mateix en el cas de les professores).
 • Ha de salvaguardar la dignitat i la intimidat de totes les persones i el dret a no ser objecte de cap tipus de violència per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere, ja sigui física, psicològica o sexual, incloent els comportaments d’assetjament per mitjans electrònics (correu electrònic, WhatsApp, etc.) o per xarxes socials.
 • Ha d’emprar sempre el nom sentit de l’alumnat, el PAS o el PDI trans i els pronoms amb què aquestes persones s’identifiquin.
 • No ha de qüestionar les persones amb expressions o identitats de gènere no normatives per utilitzar un lavabo o vestuari determinat.
 • Ha de vetllar per no incloure biaixos implícits de gènere a l’hora de valorar la seva satisfacció amb les assignatures i el professorat en les avaluacions trimestrals de la docència. Donat que el sexisme opera conjuntament amb d’altres formes de discriminació (orientació sexual, nacionalitat, diversitat funcional, etc.), l’alumnat ho tindrà en compte en avaluar el seu professorat.
 • L’alumnat ha d’enriquir els seus coneixements en matèria de prevenció de les violències i l’assetjament participant en les sessions formatives i de sensibilització que s’organitzin a la Universitat.
 • Quan es tingui coneixement d’un cas d’assetjament sexual, violència masclista, homofòbia, lesbofòbia, bifòbia o transfòbia que afecti un o una estudiant, s’informarà la persona afectada de l’existència del Protocol i de la Unitat d’Igualtat, i s’han de posar els fets en coneixement d’aquesta unitat.
 • L’estudiant que sigui mentor o mentora d’altres estudiants, degut a la seva posició de confiança, ha de mantenir un comportament exemplar, vetllant per tenir en compte què és un entorn adequat i quina és la conducta adequada en relació amb les activitats de mentoria que desenvolupin.

Vegeu el Codi de la Universitat Pompeu Fabra sobre conductes violentes, discriminatòries i d'assetjament