Acord del Consell de Govern de 6 de maig del 2015

La Universitat Pompeu Fabra va aprovar, per acord del Consell de Govern de 6 d'abril del 2011, el Codi de conducta sobre comportaments discriminatoris, violents i d'assetjament. Aquest acord es va aprovar amb l'objectiu de protegir els treballadors de la Universitat envers les conductes discriminatòries, violentes i assetjadores en el treball, per impossibilitar-ne l'aparició i per eradicar tot comportament que es pugui  considerar constitutiu d'aquestes conductes en l'àmbit laboral.

La Universitat, amb la voluntat de protegir tots els membres de la comunitat universitària davant conductes discriminatòries, vol ampliar l'abast dels subjectes del Codi que es va aprovar l'any 2011 incloent-hi el col·lectiu d'estudiants, en la línia del que preveu l'Estatut de l'Estudiant Universitari, que en l'article 7 estableix una sèrie de drets, entre els quals, "rebre informació sobre prevenció de riscos i disposar dels mitjans que garanteixin la seva salut i seguretat en el desenvolupament de les seves activitats d'aprenentatge" i en què l'article 12 de la mateixa norma assenyala que "per a la plena efectivitat d'aquests drets les universitats informaran els estudiants sobre els seus drets i els hi facilitaran l'exercici", i també que "garantiran el seu exercici mitjançant procediments adequats (...)".

Pel que fa als treballadors, les empreses i institucions tenen l'obligació legal de protegir la seguretat i la salut dels seus treballadors. Aquesta obligació s'aplica igualment a la protecció d'un entorn laboral que posi fi a l'aparició de conductes violentes, discriminatòries o d'assetjament que posi en perill la salut del personal.

En conjunt, i tal com preveu el Codi ètic de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat per acord del Consell de Govern de 18 de juliol del 2012, en el seu punt 5. a, "Tots els membres de la comunitat universitària tenen el dret a no ser discriminats per motiu de naixement, origen racial o ètnic, gènere, religió, discapacitat, orientació política o sexual, identitat de gènere, condició socioeconòmica, llengua o qualsevol altra circumstància personal o social, amb l'únic requeriment de l'acceptació de les normes democràtiques".

La protecció de tots els col·lectius de la comunitat universitària en relació als diferents tipus de conductes discriminatòries requereix el desenvolupament de procediments i protocols d'actuació amb l'objectiu prevenir, alertar i intervenir al més aviat i de la forma adequada en cada cas.

Per elaborar aquest nou codi de conducta han estat informats el Comitè de Seguretat i Salut en el Treball, els representants dels treballadors i els representants dels estudiants al Consell d'Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra (CEUPF).

És per tot això que el Consell de Govern,

 

ACORDA:

Primer. Aprovar el Codi de la Universitat Pompeu Fabra sobre conductes violentes, discriminatòries i d'assetjamentel contingut del qual s'inclou en el document que consta com a annex.

Segon. Els protocols i procediments que es derivin del Codi sobre conductes violentes, discriminatòries i d'assetjament seran aprovats pel Consell de Govern.

Tercer. El Codi sobre conductes violentes, discriminatòries i d'assetjament i els protocols i procediments que afectin els treballadors s'integraran en el Pla de Prevenció de Riscos Laborals.

 

Disposició derogatòria. Es deroga l'acord de Consell de Govern de 6 d'abril del 2011, pel qual s'aprova el Codi de Conducta de la Universitat Pompeu Fabra sobre comportaments discriminatoris, violents i d'assetjament i els procediments que se'n deriven.

 

Disposició transitòria. Mentre no s'aprovi un nou procediment seguirà vigent el procediment de prevenció i solució de conflictes en matèria de conductes violentes, discriminatòries o d'assetjament, aprovat pel gerent d'acord amb les competències atribuïdes per l'acord de Consell de Govern de 6 d'abril del 2011.

 

 

ANNEX

CODI DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA SOBRE CONDUCTES VIOLENTES, DISCRIMINATÒRIES I D'ASSETJAMENT

Primer. Tota persona té dret a rebre un tracte correcte, respectuós i digne i que es respecti la seva intimitat i la seva integritat física i moral; per tant, no pot estar sotmesa sota cap circumstància, ja sigui per naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància, personal o social, a tractes degradants, humiliants o ofensius.

Segon. Tots els membres de la comunitat universitària tenen dret a desenvolupar les seves activitats a la Universitat en un entorn lliure de tota mena de discriminacions i de conductes que es puguin considerar assetjament, violència, coerció o alteració de les condicions normals en què han de desenvolupar les seves funcions.

Tercer. Els empleats de la UPF tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball, al qual cal donar un correlatiu deure de protecció mitjançant la prevenció dels riscos derivats de conductes discriminatòries, violentes o d'assetjament en el treball.

Quart. Els estudiants de la UPF tenen dret, com recull l'Estatut de l'Estudiant Universitari, a disposar dels mitjans que garanteixin la seva salut i seguretat en el desenvolupament de les activitats d'aprenentatge, a rebre un tracte no sexista i a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

Cinquè. Per garantir l'efectivitat d'aquests drets, la UPF es compromet a vetllar pel manteniment d'un entorn exempt de riscos i a adoptar les mesures necessàries, tant organitzatives com formatives i informatives, per prevenir l'aparició de conductes discriminatòries, humiliants, degradants o ofensives envers els membres de la comunitat universitària.

Sisè. Són conductes inadequades, als efectes que ens ocupen, les referides a una conducta individual o col·lectiva que és reprovable, que és personalment ofensiva, que afecta la seguretat, la dignitat i la salut psicofísica o que degrada les persones.

Setè. Amb l'objectiu de fer possible l'actuació davant qualsevol tipus de conducta discriminatòria, violenta o d'assetjament, la UPF es compromet a implantar i mantenir  procediments de prevenció i solució de conflictes derivats d'aquestes conductes en els quals se salvaguardin els drets dels afectats en el necessari context de prudència i de confidencialitat. Aquests procediments no substituiran, interrompran, ni ampliaran els terminis establerts legalment per a la interposició de les reclamacions i els recursos que siguin procedents davant  dels tribunals de justícia o dels organismes públics competents.

Vuitè. Els  membres de la comunitat universitària que es considerin objecte de conductes discriminatòries, violentes o d'assetjament tenen dret, sense perjudici de les accions administratives i judicials que els corresponguin, a plantejar una queixa davant l'òrgan competent de la UPF, segons el procediment previst a aquest efecte, amb la participació dels seus representants  i de la mateixa UPF.

Novè. La UPF es compromet a acompanyar i assessorar les persones que plantegin una queixa per conductes discriminatòries, violentes o d'assetjament i a aplicar el que preveu el protocol d'actuació corresponent al tipus de conducta, o recomanar-li altres vies.  

Desè. La UPF no permetrà cap mena de represàlia contra cap persona que presenti una queixa per conductes discriminatòries, violentes o d'assetjament o que parli com a testimoni en el marc de la investigació d'una d'aquestes queixes.

Onzè. Es garantirà en tot el procés la confidencialitat de les actuacions, des del plantejament de la qüestió fins a la seva resolució, així com la comprovació de la veracitat de la queixa presentada, depurant les responsabilitats que corresponguin sobre aquelles que es presentin de manera fraudulenta.

Dotzè. Les persones amb càrrecs de responsabilitat a la Universitat s'han d'informar i de formar tant per poder donar a conèixer els protocols d'actuació davant conductes discriminatòries, violentes o d'assetjament, com per garantir els processos i compromisos que s'hi recullen.

Tretzè. Quan les conductes a què es refereix l'apartat anterior tinguin cabuda en la tipificació de faltes i sancions previstes a la normativa reguladora del règim disciplinari dels empleats públics i/o dels estudiants de la UPF, respectivament, la UPF adoptarà les mesures disciplinàries que siguin escaients, a la llum de la normativa esmentada.

Vegeu l'annex al Codi de la Universitat Pompeu Fabra sobre conductes violentes, discriminatòries i d'assetjament