Acord de la Comissió Gestora de 23 de juny de 1992

S'aprova l'organització dels complements de formació del pla d'estudis del segon cicle de Periodisme

ANNEX

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ DEL SEGON CICLE DE PERIODISME

1. Organització dels complements de formació.

Els 30 crèdits corresponents a complements de formació a cursar pels estudiants a que fa esment l'ordre del Ministeri d'Educació i Ciències de 5 de juny de 1992 (BOE núm. 141, de 12 de juny) que vulguin cursar el segon cicle de la llicenciatura en Periodisme a la Universitat Pompeu Fabra, s'organitzen de la manera següent:

Assignatures en què la Universitat organitza els complements de formació

Crèdits teòrics

Crèdits pràctics

Breu descripció del contingut

COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ ESCRITA
Tècniques del Periodisme Imprès

1,5

1,5

Iniciació a la tecnologia de la premsa. Tractament dels originals. Tècniques de compaginació i de maquetació
Tècniques del Periodisme Electrònic

1,5

1,5

Iniciació a la tecnologia de la ràdio i de la televisió. Reportatge i edició de programes informatius
Redacció Informativa

3

3

Gèneres narratius. Composició i anàlisi de notícies, informacions i reportatges per a la premsa, la ràdio i la televisió
TEORIA DE LA COMUNICACIÓ I TEORIA DE LA INFORMACIÓ
Introducció al Periodisme

4

1

Concepte i evolució del periodisme modern. Teoria dels esdeveniments periodístics. Processos de selecció i de valoració de notícies. Estructures del discurs periodístic. Elements de la tecnologia de la premsa, la ràdio i la televisió
Estructura de la Comunicació Social

4

1

Societat i comunicació. Institucions i mitjans de comunicació de masses. Els espais de comunicació en el món actual. Principis de la recerca en comunicació
LLENGUA*
Llengua Catalana

4

4

Coneixement i anàlisi del model estàndard i del model d'ús, oral i escrit. Aplicació pràctica al periodisme
Llengua Espanyola

4

4

Coneixement i anàlisi del model estàndard i del model d'ús, oral i escrit. Aplicació pràctica al periodisme

L'estudiants ha d'elegir una d'aquestes dues assignatures

Aquests 30 crèdits corresponents als complements de formació s'han de cursar en el primer trimestre del primer curs del segon cicle.

A més dels requeriments establerts pel propi pla d'estudis de la llicenciatura en Periodisme, per tal d'obtenir el títol de llicenciat els estudiants hauran d'haver superat tots els crèdits correspoents als complements de formació.

2. Règim acadèmic

L'estudiant no es pot matricular d'assignatures noves del pla d'estudis, si no es matricula de totes les assignatures corresponents a complements de formació que tingui pendents.