Aquesta normativa serà vigent durant el curs 2001-2002 - Acord de la Junta de Govern de 4 de juliol del 2000

La normativa aplicable a la llicenciatura en Economia permet l'accés al seu 2n cicle als que hagin cursat la diplomatura en Ciències Empresarials. Amb l'objectiu de garantir que tots els que cursin el 2n cicle d'aquest pla realitzin efectivament la mateixa càrrega lectiva i, en particular, per evitar que els que procedeixin de l'esmentada diplomatura cursin un nombre de crèdits inferior a l'establert en el 2n cicle. D'acord amb el previst a l'acord de la Junta de Govern de 16 de juliol de 1998, s'aprova el compliment de la càrrega lectiva del segon cicle per als estudiants procedents de la diplomatura en Ciències Empresarials:

Compliment de la càrrega lectiva del segon cicle per als estudiants procedents de la diplomatura en Ciències Empresarials

1. Els estudiants procedents de la diplomatura en Ciències Empresarials que accedeixin al 2n cicle d'aquest pla d'estudis, no podran cursar aquelles matèries obligatòries o optatives que tinguin un contingut idèntic o molt semblant respecte els seus estudis previs.

2. En el supòsit que, per l'afinitat de continguts de les assignatures realitzades en els estudis de la diplomatura en Ciències Empresarials, aquests estudiants obtinguin la convalidació de matèries troncals del 2n. cicle d'aquest pla d'estudis, hauran de cursar, sens perjudici de la convalidació corresponent, un nombre de crèdits de matèries optatives igual al nombre de crèdits troncals de què hagin obtingut la convalidació, els quals computaran a part de la càrrega optativa que fixa el pla d'estudis. 

Adaptació del compliment de la càrrega lectiva del segon cicle per als estudiants procedents de la diplomatura en Ciències Empresarials UPF que han cursat el pla d'estudis aprovat el 10 de març de 1998

Els estudiants procedents de la diplomatura en Ciències Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra, que hagin cursat les assignatures optatives "Econometria Aplicada" i "Previsions" a la Diplomatura podran obtenir la convalidació de l´assignatura "Econometria I".

El centre responsable d'impartir la titulació determinarà, un cop revisat el pla d'estudis corresponent, la llista de matèries obligatòries i optatives que reuneixin les característiques esmentades en l'apartat 1, excepte per als estudiants procedents de la diplomatura en Ciències Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra, els quals hauran de cursar el 2n cicle de la llicenciatura en Economia d'acord amb el següent:

- No podran cursar les assignatures optatives que s'assenyalen a continuació i hauran de complir els requeriments del pla d'estudis cursant-ne d'altres que, sense figurar en aquesta llista, podran pertànyer a qualsevol perfil.

a) Dins del perfil de Comptabilitat i Control, no podran cursar les assignatures "Comptabilitat Financera I" (6 crèdits), "Comptabilitat Financera II" (6 crèdits), i "Comptabilitat de Costos" (6 crèdits).
Així mateix, si haguessin cursat l'assignatura "Auditoria" en la diplomatura de Ciències Empresarials, no podran cursar "Auditoria i Control Intern" (6 crèdits).

b) Dins del perfil Anàlisi de Mercats, no podran cursar les assignatures "Direcció Comercial I" (6 crèdits), "Direcció Comercial II"(6 crèdits).

c) Dins del perfil Economia Financera, no podran cursar l'assignatura "Direcció Financera I" (6 crèdits), "Matemàtica Financera" (6 crèdits).

d) Dins del perfil Economia Pública, els alumnes que hagin cursat "Fiscalitat Empresarial" a la Diplomatura no podran cursar l'assignatura "Règim Fiscal de l´Empresa"(6 crèdits).

e) Dins del perfil Polítiques d'Empresa, no podran cursar "Direcció Estratègica i Política d'Empresa I",, "Recursos Humans I" (6 crèdits).

Si haguessin cursat l´assignatura "Control de Gestió" (6 crèdits) en la diplomatura en Ciències Empresarials, no podran cursar "Control de Gestió" ( 6 crèdits).

Així mateix, si haguessin cursat l'assignatura "Recursos Humans II" en la diplomatura en Ciències Empresarials, no podran cursar "Recursos Humans II" (6 crèdits) del perfil Organització.

f) Dins del perfil Mètodes Quantitatius, si haguessin cursat l'assignatura "Investigació Operativa" en la diplomatura en Ciències Empresarials, no podran cursar "Investigació Operativa" (6 crèdits).

g) Dins del perfil Dret Empresarial, si haguessin cursat l'assignatura "Dret Mercantil"* , "Dret del Treballl" (6 crèdits).

* (Aquesta assignatura es denomina "Dret Mercantil I" des del 19 de maig de 1999 en que es va aprovar la modificació dels plans d'estudis de les llicenciatures en Administració i Direcció d'Empreses i d'Economia).