Curs d'implantació: 2008-2009

  • Pla d'Estudis (Modificat per Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 27 de març del 2015)
  • Pla d'Estudis (Modificat per Acord del Consell de Govern de 4 de febrer del 2015)
  • Pla d'Estudis (Modificat per Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de maig del 2010)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010)
  • Pla d'Estudis (Acord del Consell de Govern de 30 de gener del 2008)

 

BOE núm. 85, de 9 d'abril del 2013

 

Memòria de verificació (Grau_Humanitats_5)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 27 de març del 2015, que modifica els acords del Consell de Govern de 30 de gener del 2008 i de 4 de febrer del 2015, i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica  de 24 de febrer i 25 de maig del 2010.

Entrada en vigor: curs 2015-2016

 

Memòria de verificació (Grau_Humanitats_4)

Acords: Acord del Consell de Govern de 4 de febrer del 2015, que modifica l'acord del Consell de Govern de 30 de gener del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer i 25 de maig del 2010.

Entrada en vigor: curs 2015-2016

 

Memòria de verificació (Grau_Humanitats_3)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de maig del 2010, que modifica l'acord del Consell de Govern de 30 de gener del 2008 i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010.

Entrada en vigor: curs 2010-2011

 

Memòria de verificació (Grau_Humanitats_2)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010, que modifica l'acord del Consell de Govern de 30 de gener del 2008. 

Entrada en vigor: curs 2010-2011

 

Memòria de verificació (Grau_Humanitats_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 30 de gener del 2008, verificat positivament per resolució del Consell d'Universitats de 28 de maig del 2008.

Entrada en vigor: curs 2008-2009