Curs d'implantació: 2009-2010

  • Pla d'estudis (Modificat per Acord la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 19 de juny del 2013)
  • Pla d'estudis (Modificat per Acord del Consell de Govern de 16 de desembre del 2009)
  • Pla d'estudis (Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008)

 

BOE núm. 313, de 28 de desembre del 2016

 

 

Memòria de verificació (Grau_Infermeria_3)

Acord: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 19 de juny del 2013, que modifica els acords de Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i de 16 de desembre del 2009.

Entrada en vigor: curs 2013-2014

 

 

Memòria de verificació (Grau_Infermeria_2)

Acord: Acord del Consell de Govern de 16 de desembre del 2009, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008.

Entrada en vigor: curs 2010-2011

 

 

Memòria de verificació (Grau_Infermeria_1)

Acord: Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, verificat positivament per resolució del Consell d'Universitats de 14 de maig del 2009.

Entrada en vigor: curs 2009-2010