Curs d'implantació: 2008-2009

  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 16 de febrer del 2012)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011)
  • Pla d'Estudis (Acord del Consell de Govern de 30 de gener de 2008)

 

BOE núm. 85, de 9 d'abril del 2013

Correcció d'errades BOE núm. 28, de 2 de febrer del 2017

 

Memòria de verificació (Grau_Medicina_3)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 16 de febrer del 2012, que modifica l'acord del Consell de Govern de 30 de gener de 2008 i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011.

Entrada en vigor: curs 2012-2013

 

Memòria de verificació (Grau_Medicina_2)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 30 de gener de 2008.       

Entrada en vigor: curs 2011-2012                                           

 

Memòria de verificació (Grau_Medicina_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 30 de gener de 2008, verificat positivament per resolució de 28 de maig del 2008 del Consell d'Universitat.            

Entrada en vigor: curs 2008-2009