Curs d'implantació: 2009-2010

  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 3 de març del 2009)
  • Pla d'Estudis (Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008)

 

BOE núm. 313, de 28 de desembre del 2016

 

Memòria de verificació (Grau_Periodisme_4)

 

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 3 de març del 2009 i de 24 de febrer del 2010.

Entrada en vigor: curs 2009-2010

 

Memòria de verificació (Grau_Periodisme_3)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 3 de març del 2009.

Entrada en vigor: curs 2010-2011

 

Memòria de verificació (Grau_Periodisme_2)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 3 de març del 2009, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008.       

Entrada en vigor: curs 2009-2010

 

Memòria de verificació (Grau_Periodisme_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, verificat positivament per resolució de 14 de maig del 2009 del Consell d'Universitats.  

Entrada en vigor: curs 2009-2010