Curs d'implantació: 2008-2009

  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'11 de juliol del 2012)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 8 de maig del 2012)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de maig del 2010)
  • Pla d'Estudis (Acord del Consell de Govern de 30  de gener del 2008)

 

BOE núm. 311, de 26 de desembre del 2016

 

Memòria de verificació (Grau_Traducció_i_Interpretació_7)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013, que modifica l'acord del Consell de Govern de 30 de gener del 2008; i, els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de maig del 2010, 1 de març del 2011, 17 de gener, 8 de maig del 2012 i 11 de juliol del 2012.

Entrada en vigor: curs 2013-2014

 

Memòria de verificació (Grau_Traducció_i_Interpretació_6)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'11 de juliol del 2012, que modifica l'acord del Consell de Govern de 30 de gener del 2008; i, els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de maig del 2010, 1 de març del 2011, 17 de gener i 8 de maig del 2012.

Entrada en vigor: curs 2012-2013

 

Memòria de verificació (Grau_Traducció_i_Interpretació_5)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 8 de maig del 2012, que modifica l'acord del Consell de Govern de 30  de gener del 2008; i, els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de maig del 2010, 1 de març del 2011 i 17 de gener del 2012.

Entrada en vigor: curs 2012-2013

 

Memòria de verificació (Grau_Traducció_i_Interpretació_4)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012, que modifica l'acord del Consell de Govern de 30  de gener del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de maig del 2010 i 1 de març del 2011.

Entrada en vigor: curs 2012-2013

 

Memòria de verificació (Grau_Traducció_i_Interpretació_3)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 30 de gener del 2008 i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de maig del 2010.

Entrada en vigor: curs 2011-2012

 

Memòria de verificació (Grau_Traducció_i_Interpretació_2)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de maig del 2010, que modifica l'acord del Consell de Govern de 30  de gener del 2008.  

Entrada en vigor: curs 2010-2011 

 

Memòria de verificació (Grau_Traducció_i_Interpretació_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 30  de gener del 2008, verificat positivament per resolució del Consell d'Universitats de 28 de maig del 2008. 

Entrada en vigor: curs 2008-2009