Acord del Consell de Govern de 2 de maig del 2007, modificat per acord del Consell de Govern de 6 d'octubre del 2008

L'adequació dels ensenyaments oficials a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior va iniciar-se l'any 2005 amb els Reials Decrets 55/2005 i 56/2005 en els quals s'establia el marc pel disseny dels Programes Oficials de Postgrau, integrats per màsters i doctorats. Aquell mateix curs, la Universitat Pompeu Fabra va endegar el procés per a posar en marxa els màsters oficials. El disseny i regulació d'un nou model de doctorat a dins de la nova estructura de titulacions es va deixar per una segona fase que ara es vol implementar.

L'objectiu d'aquesta normativa és, en primer lloc, adaptar el Tercer Cicle a les condicions establertes per l'EEES. El nou context suposa l'oportunitat d'aprofundir en la importància que aquesta etapa formativa ha de tenir en una Universitat que, com la nostra, es distingeix pel seu biaix cap a la recerca i la formació avançada. Amb aquesta finalitat s'han articulat mesures que permeten assegurar un seguiment efectiu del progrés de la tesi i garantir una vinculació continuada del doctorand amb el Programa de Doctorat. D'altra banda, per a fer compatible el doctorat amb altres activitats, es contempla una dedicació a temps complet i una dedicació a temps parcial.

En definitiva, la voluntat és que els doctors per la Universitat Pompeu Fabra estiguin capacitats per incorporar-se a institucions competitives i de prestigi a nivell internacional.

Article 1. Àmbit d'aplicació

Aquesta normativa s'aplica als estudis universitaris de tercer cicle conduents al títol de Doctor regits pel Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau.

Article 2. Admissió

2.1. Requisits d'accés

Poden accedir als estudis conduents al títol de doctor aquells estudiants que compleixin els requisits generals d'accés establerts a la normativa vigent i, si és el cas, els requisits específics del doctorat corresponent.

L'aprovació dels requisits específics d'accés a cada doctorat correspon al Consell de Govern, de l'òrgan responsable del programa, amb l'informe previ de la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial.

2.2. Nombre de places dels doctorats

L'accés a cada doctorat està condicionat pel nombre de places que determini el Consell de Govern, o comissió en qui delegui.

2.3. Òrgans competents

La resolució de l'admissió dels aspirants als estudis de doctorat correspon a la comissió del programa.

2.4. Presentació de sol·licituds

La Universitat farà una única convocatòria d'admissió en la qual poden participar els candidats que compleixin els requisits generals i els específics d'accés, així com aquells candidats que, no complint-los, prevegin complir-los en el moment d'inici de la prestació de l'activitat acadèmica.

En el cas que s'hagi establert un import per participar en el procediment d'admissió, la justificació de l'abonament d'aquest import és un requisit necessari per participar-hi.

2.5. Documentació

En el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, els candidats han d'adjuntar la documentació acreditativa d'aquells extrems que hagin de ser objecte de valoració.

L'admissió definitiva està condicionada a l'acreditació del compliment dels requisits generals i dels específics d'accés al doctorat en el moment d'inici de la prestació de l'activitat acadèmica.

2.6. Valoració de les sol·licituds d'accés

2.6.1. Criteris

Quan la demanda de places d'un doctorat superi l'oferta, per tal d'establir una prelació dels estudiants que hagin sol·licitat l'accés, s'aplicaran els criteris de valoració aprovats pel Consell de Govern de l'òrgan responsable del programa, previ informe de la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial. Aquests criteris respectaran, en tot cas, els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.

Es poden prioritzar els estudiants que compleixin els requisits d'accés el mes de juny anterior a l'inici del curs acadèmic per al qual sol·liciten l'accés.

Quan el procediment inclogui la realització d'una prova, els aspirants han d'abonar l'import del preu corresponent per participar-hi. La justificació de l'abonament d'aquest import és requisit necessari per participar en la prova.

2.6.2. Procediment

El procediment de selecció el farà una comissió de selecció designada per acord de la comissió responsable del programa oficial de postgrau al qual pertanyi el doctorat, i nomenada pel rector, o vicerector en qui delegui, formada per un mínim de tres professors doctors de l'àmbit científic del doctorat, d'entre els quals, en designarà un com a president i un com a secretari.

Li correspon a aquesta comissió seleccionar els candidats, així com resoldre totes aquelles qüestions que se'n derivin i que no estiguin assignades a un altre òrgan.

La comissió ha de fer públic el calendari del procediment de selecció a través de la web institucional de la Universitat amb una antelació mínima de quinze dies, indicant la data de publicació dels resultats, i assegurant la finalització del procés abans de l'inici del període de matriculació establert per la Universitat.

La comissió farà pública la llista d'admesos a través de la web institucional de la Universitat Pompeu Fabra. Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'alçada davant el rector.

Article 3. Reincorporació

3.1. Els estudiants que hagin abandonat els estudis a la Universitat Pompeu Fabra perquè no hagin formalitzat la matrícula durant dos cursos consecutius o bé, perquè no han formalitzat la matrícula una vegada finalitzat el període d'interrupció dels estudis, i que vulguin reprendre els estudis abandonats, han de sol·licitar la readmissió.

El termini per presentar la sol·licitud serà establert pel vicerector competent en matèria de postgrau oficial.

La sol·licitud de readmissió ha d'anar acompanyada de la documentació acreditativa dels motius pels quals es sol·licita la readmissió.

És requisit imprescindible no haver exhaurit en cap cas el règim de permanència de la Universitat Pompeu Fabra.

3.2. Correspon a la comissió del programa la resolució de les sol·licituds de reincorporació, prèvia valoració de l'expedient acadèmic dels estudis abandonats de la Universitat Pompeu Fabra, així com de les motivacions exposades a la sol·licitud tenint en compte l'oferta i la demanda de places existents dels estudis objecte de sol·licitud.

Article 4. Matrícula

4.1. Procediment

L'estudiant ha de formalitzar la seva sol·licitud de matrícula com estudiant de doctorat obligatòriament cada curs acadèmic, dins els terminis fixats per la Universitat, i satisfer els preus públics corresponents.

L'acceptació de la sol·licitud per part de la Universitat està condicionada a la veracitat de les dades consignades en la sol·licitud, al compliment per part de l'estudiant dels requisits establerts a la normativa vigent per accedir al doctorat i al pagament complet en la forma i terminis establerts.

Una vegada feta la matrícula es lliura a l'estudiant una targeta que l'identifica com a estudiant de la Universitat Pompeu Fabra.

4.2. Conceptes i preus

L'import que han d'abonar els estudiants és el que resulta d'aplicar els preus públics aprovats per la Generalitat de Catalunya d'acord amb la competència que li atorga la normativa vigent.

La Universitat pot establir altres preus per conceptes que aprovi el Consell Social, d'acord amb la normativa vigent.

Els estudiants han d'abonar l'import de l'assegurança escolar sempre que estiguin compresos en el camp d'aplicació d'aquesta segons la normativa vigent.

4.3. Fraccionament del pagament

El pagament dels preus públics corresponents als crèdits matriculats es pot fer efectiu d'un sol cop, a començament de curs, o bé fraccionadament, en dos terminis iguals, que seran ingressats l'un en formalitzar la matrícula i l'altre durant la segona quinzena del mes de desembre. La Universitat pot anul·lar la matrícula per causa d'impagament d'algun dels terminis.

Els estudiants que s'acullin al pagament fraccionat de la matrícula han de domiciliar els pagaments.

4.4. Ajuts i exempcions

Els estudiants que gaudeixin d'algun ajut o siguin beneficiaris d'alguna exempció de pagament de la matrícula previstos a la normativa vigent ho han d'acreditar en el procés de formalització de la matrícula.

Les condicions que donen dret a les exempcions en els preus s'han de complir en la data d'inici de la prestació de l'activitat acadèmica.

4.5. Obligatorietat de matrícula

4.5.1. Projecte de tesi

L'estudiant ha de matricular a primer curs el projecte de tesi i satisfer el preu públic corresponent. En els cursos successius, en el moment de formalitzar la matrícula, l'estudiant ha d'incloure obligatòriament el projecte de tesi si no l'ha superat.

4.5.2. Període de formació

L'estudiant que ha de cursar un període de formació, sigui anivellament o cursos, seminaris, o altres activitats adreçades a la formació de recerca, ha de matricular a primer curs, i satisfer el preu públic corresponent, tots els crèdits corresponents a aquest període de formació. En els cursos successius, en el moment de formalitzar la matrícula, l'estudiant ha d'incloure obligatòriament tots els crèdits que no hagi aprovat.

4.5.3 Tutoria de tesi

L'estudiant ha d'abonar el preu públic corresponent a la tutoria de tesi el curs acadèmic següent a aquell en què ha superat la defensa del projecte de tesi i els cursos successius fins al dipòsit de la tesi, incloent el curs acadèmic en què es realitzi el dipòsit.

La matrícula de la tutoria de tesi serà requisit per a l'assignació del director de tesi.

4.6. Règim de seguiment dels estudis

El règim de seguiment dels estudis de doctorat serà a temps complet, llevat que la comissió del programa oficial de postgrau al qual pertanyi el doctorat estableixi un pla específic de seguiment dels estudis a temps parcial a sol·licitud de l'estudiant. Per aquells estudiants que gaudeixin d'una beca per cursar els estudis de tercer cicle serà obligatori el seguiment a temps complet. En el cas que el becari deixés de beneficiar-se de la beca, aquest podrà sol·licitar acollir-se al règim de temps parcial i es seguirà el procediment previst en aquest mateix precepte.

El règim de dedicació només es podrà modificar si ha canviat la situació de l'estudiant que va determinar la seva opció, prèvia justificació i amb l'autorització de la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial.

4.7. Renúncia a la matrícula

En un termini màxim de dos mesos, a comptar des de la data de matriculació l'estudiant pot renunciar a la matrícula.

La renúncia ha de ser acceptada per la Universitat, si bé té efectes des de la data de la renúncia. L'acceptació de la renúncia de la matrícula té els mateixos efectes que si l'estudiant no s'hagués matriculat.

4.8. Anul·lació de la matrícula

La Universitat pot anul·lar la matrícula d'un estudiant per causa d'impagament.

L'anul·lació de la matrícula té els efectes previstos a la normativa vigent.

4.9. Devolucions

L'anul·lació de la matrícula per part de la Universitat o la renúncia a la matrícula per part de l'estudiant no en comporta la devolució de l'import.

L'últim dia per reclamar la devolució dels imports de matrícula, per beca concedida o liquidacions a favor dels estudiants, és el 31 de maig del curs acadèmic corresponent.

Article 5. Convalidacions

5.1. Concepte

La convalidació implica l'equivalència pel que fa a coneixements, contingut i càrrega lectiva entre activitats formatives realitzades en estudis de doctorat.

5.1. Òrgans

Correspon a la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial establir els criteris generals de convalidacions.

El director del departament responsable del programa de postgrau al qual pertany el doctorat resoldrà les sol·licituds de convalidacions, previ informe del vocal de convalidacions.

El director del departament responsable del programa oficial de postgrau al qual pertanyi el doctorat designarà, entre el professorat doctor, un vocal de convalidacions per cada línia de recerca.

Contra les resolucions del director del departament es pot interposar recurs davant el rector, o vicerector en qui delegui.

Article 6. Avaluació de les activitats del període de formació

6.1. Unitats formatives

La verificació dels coneixements dels estudiants es farà mitjançant un procés d'avaluació continuada quan es tracti de cursos, seminaris i altres activitats adreçades a la formació de recerca propis del doctorat.

S'entén per avaluació continuada el conjunt de processos, instruments i estratègies didàctiques per cada activitat o unitat formativa aplicables de manera progressiva i integrada al llarg del procés d'ensenyament-aprenentatge d'aquesta. Els professors responsables de cada activitat formativa han de fer públics, a l'inici del període de docència corresponent, els mètodes i els criteris d'avaluació que aplicaran.

6.2. Formació d'anivellament

Quan es tracti de formació d'anivellament consistent a superar assignatures que formen part del pla d'estudis d'un màster oficial de la Universitat Pompeu Fabra, els coneixements seran verificats pel mètode i pels criteris previstos en el Pla Docent de l'Assignatura corresponent.

Article 7. Permanència

El règim de permanència dels estudis de doctorat és el que aprovi el Consell Social, a proposta del Consell de Govern.

Article 8. Modificacions del programa de doctorat

Els coordinadors dels programes de doctorat hauran de comunicar a la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial qualsevol modificació que vulguin realitzar en relació al programa (cursos o seminaris oferts, nombre de crèdits, professorat responsable, etc.). Aquesta notificació haurà d'anar acompanyada d'una justificació degudament motivada i s'haurà de tramitar amb la suficient antelació, d'acord amb els terminis que estableixi la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial.

Article 9. Avaluació dels programes de doctorat

Els òrgans responsables d'un programa de postgrau d'un programa de doctorat presentaran anualment a la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial un informe de valoració i seguiment.

Article 10. La tesi doctoral (Vegeu acord del Consell de Govern de 16 de juny del 2010)

10.1. Inscripció del projecte de la tesi doctoral

10.1.1. El projecte de tesi doctoral ha de ser defensat en sessió pública davant un tribunal durant el primer curs.

El tribunal, únic per a cada doctorat, serà aprovat per la comissió del programa oficial de postgrau a la qual pertanyi el doctorat i estarà format per tres membres doctors, un dels quals podrà ser de fora de la Universitat, d'entre els quals la comissió en designarà un com a president i un com a secretari. En la composició del tribunal hi haurà una presència equilibrada de dones i homes, llevat de motius fonamentats i objectius, degudament motivats.

El tribunal qualificarà la defensa del projecte amb apte o no apte. La qualificació d'apte donarà lloc a la inscripció del projecte al departament corresponent.

Es podran introduir modificacions del títol del projecte de tesi inscrit fins al moment del dipòsit de la tesi, sempre que no afectin substancialment el contingut del projecte. El doctorand haurà de sol·licitar el canvi de títol a la comissió del programa, juntament amb un informe motivat amb el vist i plau del director de tesi.

10.1.2. La comissió de cada programa presentarà a la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial, per al seu coneixement, la relació de projectes de tesi inscrits per a cadascuna de les línies de recerca que es desenvolupin sota la seva responsabilitat abans de finalitzar el mes d'octubre de cada curs acadèmic.

10.1.3. Abans de l'inici de cada curs acadèmic, l'òrgan responsable del programa de postgrau, a la vista dels informes rebuts per part dels directors de tesi, presentarà a la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial una relació dels doctorands en fase d'elaboració de tesi doctoral juntament amb còpia dels informes emesos.

10.1.4. Anualment, el doctorand haurà de presentar un informe amb l'estat d'avançament de la tasca de recerca i els resultats més significatius produïts fins el moment, que ha de ser avaluat per la direcció de la tesi doctoral.

10.2. El director de la tesi

10.2.1. Per a l'elaboració de la tesi doctoral, l'òrgan responsable del programa de postgrau assignarà al doctorand un director de tesi. Els directors de tesi hauran de ser professors de la Universitat Pompeu Fabra en servei actiu si bé, excepcionalment, la direcció de la tesi també podrà ser assumida per doctors en situacions administratives diferents a les de servei actiu, per doctors que prestin serveis en d'altres universitats o institucions i, en definitiva, per qualsevol altre doctor. En aquests casos, es requerirà l'autorització de la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial, previ informe de l'òrgan responsable del programa de postgrau, i s'haurà de designar un tutor que haurà de ser doctor vinculat a la línia de recerca de la tesi.

10.2.2. El director de tesi haurà de ser un doctor amb experiència investigadora acreditada. L'òrgan responsable del programa oficial de postgrau al qual pertanyi el doctorat haurà de motivar el compliment d'aquest requisit i comunicar-ho a la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial. Es considerarà motivació suficient tenir almenys un període d'activitat investigadora avaluat positivament.

10.2.3. El doctorand podrà sol·licitar canvi de direcció de la tesi a la comissió del programa la qual, prèvia audiència de l'interessat, del director de tesi i del doctor que proposi com a nou director, resoldrà si no hi ha oposició. En cas que hi hagi oposició, elevarà l'expedient a la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial perquè resolgui.

10.3. Trasllat d'expedient

La comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial resoldrà totes les sol·licituds de trasllat previ informe de l'òrgan responsable del programa de postgrau al qual es vulgui adscriure el projecte de tesi doctoral. No obstant això, la comissió denegarà aquestes sol·licituds en els supòsits en què el director de la tesi no sigui un professor de la Universitat Pompeu Fabra, llevat que raons excepcionals justifiquin l'admissió del trasllat.

10.4. Llengua de la tesi

Si l'estudiant vol presentar la tesi doctoral en una llengua que no sigui el català, el castellà o l'anglès, ho haurà de sol·licitar expressament a la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial amb l'aval del director de la tesi.

10.5. Convenis o acords amb altres institucions

La Universitat promourà les iniciatives dels òrgans responsables dels programes de postgrau que potenciïn la dimensió internacional dels treballs de tesi doctoral i es fixaran, si escau, els sistemes oportuns per al seu reconeixement. Així mateix, en determinats casos, es podrà proposar la realització d'una tesi doctoral sota una tutela conjunta amb una altra institució internacional, mitjançant l'establiment de convenis o acords.

10.6. Termini per a la presentació de la tesi doctoral

El termini màxim per a la presentació de la tesi doctoral serà l'establert pel Consell Social al règim de permanència.

10.7. Elaboració i autorització de defensa de la tesi doctoral

10.7.1. La tesi doctoral ha de consistir en un treball original d'investigació en una de les línies de recerca del doctorat. La tesi doctoral també pot consistir en un conjunt d'articles que, amb l'autorització del director de tesi, han estat publicats recentment o es troben en procés de publicació. En aquest darrer cas, la tesi doctoral ha d'incloure una memòria on es presenti la tesi defensada, amb un capítol introductori i unes conclusions finals. Els articles que integren una tesi no podran ser inclosos com a part de cap altra.

10.7.2. Finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral, previ informe favorable del director de la tesi que haurà de ser exhaustiu i individual, i l'informe del tutor en el cas de direcció externa, si escau, l'estudiant efectuarà el dipòsit de la seva tesi doctoral. Serà requisit per tal d'efectuar el dipòsit de la tesi doctoral, haver superat el període de formació, si n'hi ha.

10.7.3. Cada òrgan responsable del programa de postgrau proposarà els mecanismes per garantir la qualitat de les tesis durant el seu procés d'elaboració (exposició pública en seminaris, publicació prèvia en revistes de prestigi reconegut, informes externs, etc.). En cada cas aquests mecanismes han de ser aprovats per la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial. La documentació que generi l'aplicació d'aquests mecanismes s'adjuntarà com a documentació prèvia per a l'autorització de la tesi doctoral.

10.7.4. La presentació de la tesi doctoral es realitza a l'òrgan responsable del programa de postgrau. La sol·licitud haurà d'indicar la llengua en la qual es farà la defensa de la tesi i anirà acompanyada pels informes favorables d'autorització del director o directors, tres exemplars de la tesi enquadernats amb tapa dura, set exemplars de la tesi editats en paper i un exemplar de la tesi en format electrònic. Els exemplars de la tesi s'hauran de presentar en les condicions que determini la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial.

10.7.5. L'òrgan responsable del programa de postgrau comunicarà al Servei de Gestió Acadèmica la presentació de la tesi doctoral per tal que es faci la difusió a tota la comunitat Universitària. La tesi doctoral quedarà dipositada durant 10 dies naturals, a comptar a partir de l'endemà de la data del dipòsit, per a què els doctors de la Universitat puguin examinar-la i adreçar, si escau, un escrit a la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial amb les consideracions que creguin oportunes.

10.7.6. Transcorregut aquest termini, i dins el termini de dos mesos, l'òrgan responsable del programa de postgrau trametrà a la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial tota la documentació que el procés d'avaluació de la tesi doctoral hagi generat per a la seva tramitació, juntament amb una proposta de 10 experts en la matèria que puguin formar part del tribunal encarregat de jutjar-la. Aquesta proposta anirà acompanyada d'un informe d'idoneïtat respecte a la matèria de la tesi de cadascun dels 10 membres proposats. En el cas que l'òrgan responsable del programa no formuli la proposta de composició del tribunal dins el termini esmentat, la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial podrà procedir a nomenar el tribunal en els termes establerts a l'article 10.8.1.

10.7.8. La comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial, a la vista de la documentació rebuda, procedirà a l'autorització o no de la defensa de la tesi. En el cas de no autorització de la defensa de la tesi, la comissió haurà de comunicar per escrit al doctorand, al director de la tesi i a l'òrgan responsable del programa de postgrau les raons de la seva decisió.

10.8. Tribunal de la tesi

10.8.1.Autoritzada la defensa de la tesi doctoral, la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial nomenarà un tribunal format per cinc membres titulars i dos suplents, tots amb el grau de doctor i amb experiència investigadora acreditada, dels quals no pot haver més de dos membres de la mateixa Universitat. En la composició del tribunal hi haurà una presència equilibrada de dones i homes, llevat de motius fonamentats i objectius, degudament motivats. Els membres de cada sexe hauran de representar, com a mínim, el quaranta per cent.

10.8.2. No podrà formar part del tribunal nomenat el director o directors de la tesi doctoral ni el tutor, excepte en els casos de tesis presentades en el marc d'acords bilaterals de cotutela amb universitats estrangeres que ho hagin previst.

10.8.3. La comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial designarà, entre els membres del tribunal, al president, d'acord amb els requisits establerts per l'òrgan responsable del programa de postgrau i al secretari. En el cas de renúncia per causa justificada d'un membre titular del tribunal, el president procedirà a la seva substitució pel suplent corresponent.

10.8.4. Un cop nomenat el tribunal, l'òrgan responsable del programa de postgrau de postgrau remetrà a cadascun dels membres un exemplar de la tesi doctoral amb una antelació mínima de tres setmanes abans de la data de lectura fixada.

10.9. Defensa i avaluació de la tesi doctoral

10.9.1. L'acte de defensa de la tesi doctoral serà convocat pel president i comunicat pel secretari a la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la seva celebració.

10.9.2. L'acte es farà en sessió pública dins del període acadèmic establert per a la lectura de tesi, des del mes setembre al juliol, ambdós inclosos, i consistirà en l'exposició pel doctorand del treball realitzat, la metodologia, el contingut i les conclusions, amb una especial menció de les seves aportacions originals.

10.9.3. Els membres del tribunal formularan al doctorand totes les qüestions que estimin oportunes. Així mateix, els doctors presents a l'acte públic podran formular qüestions en el moment i forma que senyali el president del tribunal.

10.9.4. Finalitzada la defensa i discussió de la tesi, cada membre del tribunal en formularà per escrit una valoració. El secretari del tribunal farà arribar aquests escrits al Servei de Gestió Acadèmica en el termini màxim d'una setmana.

10.9.5. El tribunal emetrà la qualificació global que finalment concedeix a la tesi d'acord amb l'escala següent: no apte, aprovat, notable i excel·lent. El tribunal pot atorgar la menció "cum laude" si la qualificació global es d'excel·lent i s'emet en tal sentit el vot per unanimitat.

10.10. El títol de doctor

Aprovada la defensa de la tesi, l'estudiant estarà en disposició de sol·licitar el títol de doctor per la Universitat Pompeu Fabra.

10.11. Premis extraordinaris de tesis doctorals

L'òrgan responsable del programa de postgrau podrà elevar una proposta de Premi Extraordinari de Tesi Doctoral a la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial. Cada òrgan responsable del programa de postgrau podrà sol·licitar l'atorgament d'un premi Extraordinari per cada deu tesis doctorals llegides i no més d'un per any acadèmic.