Doctorat regulat pel Reial Decret 99/2011

Normativa acadèmica dels ensenyaments de doctorat
(Acord del Consell de Govern de 20 de juny del 2012 i modificada per acord de Consell de Govern de 19 de febrer del 2020)

 

Doctorat regulat pel Reial Decret 1393/2007

Acord del Consell de Govern de 16 de juny del 2010 en relació a la composició dels tribunals de tesis doctorals (pdf)

 

Doctorat regulat pel Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau

Normes acadèmiques dels estudis de doctorat

Normativa acadèmica dels estudis de doctorat
(Acord del Consell de Govern de 2 de maig del 2007, modificat per Acord del Consell de Govern de 6 d'octubre del 2008)

Normativa de permanència

Normativa de permanència dels estudis de doctorat
(Acord del Consell de Govern de 2 de maig del 2007)

 

Doctorat regulat pel Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, pel qual es regula el tercer cicle d'estudis universitaris, l'obtenció i l'expedició del títol de doctor i altres estudis de postgrau

Normes acadèmiques

Normativa dels estudis de doctorat de la UPF i normes específiques dels màsters amb vinculació a un programa de doctorat
(Acord de la Junta de Govern de 25 de juliol del 2000, modificat per acord de la Junta de Govern de 20 de febrer del 2002 i per acords del Consell de Govern de 8 d'abril del 2003, de 14 de juliol del 2005, de 2 de maig del 2007 i de 6 d'octubre del 2008)

Normativa sobre presentació i avaluació del treball de recerca en projectes de doctorat
(Acord de la Junta de Govern d'11 de juny de 1997)

Acord d'1 de juny de 1995 de la Junta de Govern relatiu a la convocatòria única de tercer cicle
(Acord de la Junta de Govern d'1 de juny de 1995)

Normativa de permanència

Normes de progressió i de règim de permanència dels estudis de doctorat de la Universitat Pompeu Fabra 
(Acord del Consell Social de 15 de març del 2001)

Títols

Regulació del Diploma d'Estudis Avançats (DEA) dels estudis de doctorat de la UPF
(Acord de la Junta de Govern de 17 de maig del 2000)

Normativa sobre l'homologació i la convalidació de títols i estudis estrangers d'educació superior en l'àmbit del postgrau 
(Acord del Consell de Govern de 14 de juliol del 2005)

Normativa sobre l'equivalència al nivell acadèmic de doctor de títols emesos per universitats estrangeres (Veure instrucció de 27 de novembre de 2018)

(Acord del Consell de Govern de 17 d'octubre del 2018)

Menció de Doctor Europeu

Normativa per a l'atorgament de la menció de Doctor Europeu
(Acord del Consell de Govern de 18 de febrer del 2003)

Personal investigador predoctorat en formació 

Normativa sobre el personal investigador predoctoral en formació 
(Acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012)

Habilitació de mesos lectius

Acord de la Junta de Govern de 19 de juny de 1996 pel qual s'habilita els mesos de juliol i setembre com a mesos lectius pel que fa als estudis de tercer cicle
(Acord de la Junta de Govern de 19 de juny de 1996)

Cotutela de tesis doctorals

Normativa sobre cotutela de tesis doctorals
(Acord del Consell de Govern de 19 de juny del 2013)

Premi a la millor Tesi Doctoral en l’àmbit del projecte Benestar Planetari

Bases del Premi a la millor Tesi doctoral en l'àmbit del projecte Benestar Planetari

(Acord de Consell de Govern de 20 de maig del 2020)