Acord de Consell de Govern de 20 de maig del 2020 modificat per acord de Consell de Govern de 14 de juliol del 2021 i per acord de Consell de Govern de 17 d'abril del 2024

Primera. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és la concessió del Premi a la Millor Tesi Doctoral en l’àmbit del projecte Benestar Planetari.

En aquest sentit, les aportacions que contribueixen a desenvolupar nous coneixements en alguna de les àrees següents són exemples relacionats amb el Benestar Planetari:

–Benestar animal, humà i social

–Canvi climàtic

–Cobeneficis per a la salut i el medi ambient

–Desigualtats globals

–Drets lingüístics i accessibilitat

–Desenvolupament sostenible

–Educació global

–Energies netes

–Envelliment

–Estudis urbans

–Governança global

–Integració de la protecció mediambiental en temes de salut

–Pobresa

–Producció alimentària i dietes sanes amb baix impacte ambiental

–Salut global

–Solucions integrades de l’ús del sòl

Les tesis s’adequaran a l’àmbit de coneixement en el qual s’hagin desenvolupat i poden adoptar diferents formats. Per exemple, poden ser de caràcter teòric o empíric, amb metodologies quantitatives o qualitatives, de desenvolupament tècnic o de caràcter artístic.

Tercera. Obligacions del guanyador

Comprometre’s a fer una presentació del treball en un acte públic durant el curs acadèmic posterior a la convocatòria del Premi.

Publicar el text complet de la tesis en accés obert al repositori TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) https://www.tdx.cat/ de manera immediata (sense cap embargament temporal).

Quarta. Presentació del treballs

Les sol·licituds s'han d'adreçar al Servei de Sostenibilitat, Atenció i Compromís Universitaris (en endavant SACU).

Preferentment es presentaran electrònicament, mitjançant la instància general electrònica que es pot trobar a la seu electrònica de la UPF, en el catàleg de procediment i tràmits, adjuntant-hi el formulari de sol·licitud i la documentació corresponent.

També es poden presentar presencialment al Registre General de la UPF acompanyades de la documentació adjunta a la sol·licitud.

El formulari de sol·licitud estarà disponible a la pàgina web de Compromís Social i Desenvolupament Sostenible de la UPF (https://www.upf.edu/web/responsabilitat-social).

El treball es lliurarà en el format que sigui més adient a la seva naturalesa (PDF, multimèdia, programari, prototip, URL d’accés, etc.), sempre anònimament. Cada treball s’ha d’acompanyar d’un resum del contingut (màxim 500 paraules).

Cinquena. Convocatòria

Es publicarà una convocatòria biennal, i l’òrgan convocant serà el rector o rectora.

Sisena. Premi

Es concedirà un premi a la tesi doctoral guanyadora i es lliurarà un diploma de menció en un acte públic. Aquest diploma pot ser lliurat igualment als treballs finalistes, a proposta de la Comissió Avaluadora.

Es pot concedir un premi ex aequo a dos treballs guanyadors. En aquest cas, cada treball obtindrà la meitat de la dotació econòmica i els dos guanyadors tindran les obligacions descrites a la base tercera.

Setena. Comissió Avaluadora

La comissió estarà formada pels membres següents:

  • Vicerector o vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat de la UPF, o la persona en qui delegui, que serà el president o presidenta
  • Director o directora del Centre d’Estudis en Benestar Planetari, o persona en qui delegui.
  • El director o directora de l’Escola de Doctorat de la UPF, o la persona en qui delegui.
  • Un membre del professorat amb expertesa en estudis de benestar planetari o sostenibilitat de la UPF, nomenat pel rector o rectora de la UPF, a proposta del SACU
  • Un tècnic o tècnica, relacionat amb el Centre d’Estudis en Benestar Planetari, que actuarà com a secretari o secretària, nomenat pel rector o rectora de la UPF, a proposta del SACU.

La Comissió avaluadora es reserva el dret de consultar persones externes amb expertesa en la matèria.

Vuitena. Criteris d’avaluació

La Comissió Avaluadora tindrà en compte els criteris següents:

1) Originalitat i interdisciplinarietat: 10 punts

2) Marc teòric i rigor metodològic: 10 punts

3) Aportació i impacte: 10 punts

La Comissió Avaluadora pot ajustar aquests criteris de puntuació als treballs que presentin un format no convencional (per exemple, en el cas dels treballs amb formats multimèdia o dels projectes d’enginyeria).

Per rebre aquest premi, s'ha d'assolir un mínim de 20 punts i un 50% de la puntuació, com a mínim, en cadascun dels tres criteris esmentats anteriorment.

Els premis es poden declarar deserts.

Novena. Resolució i comunicació

La Comissió Avaluadora elevarà la proposta a l’òrgan encarregat de resoldre la convocatòria.

L’òrgan encarregat de resoldre la convocatòria, que serà el rector o rectora, resoldrà la concessió del premi en el termini màxim de dos mesos des de la finalització del període de presentació de sol·licituds.

La resolució es comunicarà per correu electrònic a les persones sol·licitants, al mateix temps que es publicarà a la web de la UPF.

Desena. Instrucció

El SACU  efectua els actes d’ofici, i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Onzena. Tractament de dades de caràcter personal

La finalitat del tractament de les dades personals recollides en aquesta convocatòria és gestionar la concessió dels ajuts, i es farà d’acord amb allò establert en el Reglament (UE) 2016/679 general de protecció de dades (RGPD) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Igualment, s’informa que el responsable del tractament és la Universitat Pompeu Fabra (carrer de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Les dades es conservaran durant la gestió de la convocatòria i mentre se’n puguin derivar responsabilitats legals. No obstant això, la informació sobre els beneficiaris es mantindrà a la pàgina web de la Universitat d’acord amb la legislació sobre transparència, i també podrà ser mantinguda dins campanyes de difusió de les activitats subvencionades.

Legitimació: missió d’interès públic (d’acord amb l’art. 92 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats).

Les dades personals seran tractades per la Universitat Pompeu Fabra, i no se cediran a tercers, excepte per complir les obligacions legalment establertes.

Els participants en la convocatòria podran accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, la portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, seguint els procediments descrits a https://www.upf.edu/web/proteccio-dades/drets.

L’oposició al tractament de les dades personals, en la mesura que sigui incompatible amb la gestió de la convocatòria, comportarà la renúncia a la participació en la convocatòria.

Els participants en la convocatòria poden contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF ([email protected]) si consideren que els seus drets no s’atenen correctament. En cas de no estar-hi d’acord, poden presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/).