Conforme al que disposa la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, 

Davant l’evolució de la situació sanitària que ha obligat a la suspensió de les activitats presencials a les Universitats i ha provocat la impossibilitat d’efectuar de manera presencial les gestions relatives al dipòsit i la defensa de les tesis doctorals, 

A l’empara de l’article 52.a) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra que atorga al rector la funció d’exercir la direcció, el govern i la gestió de la Universitat i de desenvolupar les línies d’actuació aprovades pels òrgans col·legiats de l’àmbit general, adoptant resolucions i altres disposicions d’organització i funcionament, 

Amb la voluntat de facilitar la continuïtat dels processos vinculats a l’obtenció del grau de doctor durant el període en que estigui vigent l’estat d’alarma,

A proposta del vicerector per a projectes en l’àmbit de la recerca, 

HE RESOLT:
 

Primer. L'Escola de Doctorat desenvoluparà un procediment que permeti continuar els tràmits corresponents de dipòsit, presentació i avaluació de la tesi doctoral per aquells estudiants que manifestin la seva conformitat a què no se suspenguin els terminis del procediment establert per les normes que regulen els ensenyaments de Doctorat.
Aquest procediment, que serà comunicat a les Unitats de Gestió i Administració de la Universitat per a la seva aplicació, permetrà als doctorands efectuar el dipòsit a través de mitjans digitals i a les Comissions Acadèmiques dels Programes de Doctorat aprovar l’esmentat dipòsit a través de reunions virtuals, complint amb els requisits de qualitat i publicitat de la tesi doctoral establerts al Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
 

Segon. L’Escola de Doctorat, a través de les Comissions Acadèmiques dels Programes de Doctorat, podrà autoritzar la celebració dels actes de defensa de les tesis doctorals mitjançant la participació per videoconferència dels membres del tribunal nomenats pel Comitè de Direcció de l’Escola i del doctorand o doctoranda, garantint-se, així mateix, la celebració d’aquest acte en sessió pública.
L’exposició i defensa de la tesi mitjançant videoconferència tindrà, com a requisits necessaris i previs a l’acte, els següents:- El doctorand o doctoranda manifestarà la seva voluntat de realitzar la defensa de la tesi mitjançant videoconferència, en comptes d’optar per ajornar-la.

- Els membres del tribunal manifestaran la seva conformitat i la disponibilitat dels mitjans necessaris per prendre part a l’acte i participar en el procés d’avaluació mitjançant els mitjans proposats. 
- Els membres del tribunal i el doctorand o doctoranda rebran indicacions respecte al funcionament de l’acte, que hauran de respectar, per tal de garantir el seu correcte desenvolupament.
- Totes les persones que intervinguin han d’acceptar el protocol d’actuació que establirà l’Escola de Doctorat, que serà comunicat a les Unitats de Gestió i Administració de la Universitat per a la seva difusió, i que permet complir amb els requisits establerts per a l’avaluació i defensa de la tesi a l’article 14  del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
 

Tercer. L’Escola de Doctorat establirà un protocol d’actuació per implementar el procediment de dipòsit i la celebració de la defensa de la tesi doctoral esmentats en els punts anteriors. Aquest protocol serà d’aplicació durant els períodes de suspensió o de restricció de les activitats presencials a la Universitat i, també posteriorment, mentre hi hagi afectacions derivades de la pandèmia de COVID-19 que dificultin la mobilitat dels doctorands o els membres del tribunal.  
 

Quart. Autoritzar la directora de l’Escola de Doctorat perquè pugui efectuar les actuacions oportunes per tal de desplegar el continguts d’aquesta resolució en l’àmbit de les seves competències. 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar conforme a l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú, un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes comptat des de l’endemà de la seva publicació davant del mateix òrgan que va dictar l'acte, o bé directament interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seva publicació davant el Jutjat contenciós administratiu de Barcelona.

 

El rector 
Jaume Casals Pons

Barcelona, 16 d’abril del 2020