Visualització del contingut web

Acord del Consell de Govern de 17 d'octubre del 2018

Veure instrucció de 27 de novembre de 2018 del vicerector de Direcció de projectes en l’àmbit de la recerca sobre el desplegament del procediment de declaració d’equivalència al nivell acadèmic de Doctor de títols emesos per universitats estrangeres

El Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, modifica el procediment d'homologació de títols estrangers, estableix un procediment de declaració d'equivalència de títols estrangers a titulacions i a nivells acadèmics i deroga el Reial Decret 285/2004, de 20 de febrer, modificat pel Reial Decret 309/2005, de 18 de març, que fins aleshores establia la normativa referent a l’homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d’educació superior. L'esmentat Reial Decret 967/2014, a la seva disposició addicional cinquena, atribueix a les universitats la competència per declarar l'equivalència dels títols estrangers d'educació superior al nivell acadèmic de Doctor i per determinar el procediment per a aquesta declaració. Per tal d’adequar la normativa pròpia de la Universitat Pompeu Fabra a allò que estableix aquest Reial Decret, s’aprova la següent normativa sobre el procediment de declaració d’equivalència al nivell acadèmic de Doctor de títols emesos per universitats estrangeres

Article 1. Objecte

La present normativa té per objecte regular el procediment per a la declaració d’equivalència de títols estrangers d’educació superior al nivell acadèmic de Doctor que es presentin a la Universitat Pompeu Fabra, d’acord amb la disposició addicional cinquena del Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre.

Article 2. Exclusions

1. No són objecte de declaració d’equivalència els títols o estudis estrangers següents:

a) Els que manquin de validesa acadèmica oficial al país d'origen.

b) Els títols que ja hagin estat declarats com equivalents al nivell acadèmic de Doctor en una altra universitat de l’Estat espanyol.

Article 3. Òrgan instructor

Correspon a l’Escola de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra la instrucció del procediment de la declaració d’equivalència al nivell acadèmic de Doctor dels títols emesos per universitats estrangeres.

Article 4. Presentació de sol·licituds

1. El procediment s'inicia mitjançant la presentació de la sol·licitud per part de la persona interessada, dirigida al rector o rectora de la Universitat, d’acord amb el procediment que estableix la Universitat i que es farà públic a la pàgina web.

2.  La universitat posarà a disposició dels sol·licitants un model normalitzat de sol·licitud .

Article 5. Documents preceptius

Les sol·licituds han d'anar acompanyades dels documents següents:

a) Document que acrediti la identitat i la nacionalitat de l’interessat.

b) Carta de recomanació del departament de la UPF que sigui del mateix àmbit de coneixement sobre el qual s’hagi realitzat la recerca de la tesi doctoral que va permetre l’obtenció del títol de doctor, objecte del procediment d’equivalència.

c) Currículum vitae de la persona sol·licitant en català, castellà o anglès.

d) Còpia compulsada del títol del qual es sol·licita l’equivalència o de la certificació acreditativa de la seva expedició.

e) Còpia compulsada de la certificació acadèmica dels estudis realitzats per la persona sol·licitant per a l'obtenció del títol de Doctor, en la que constin, entre d’altres, la durada oficial, en anys acadèmics, del programa d'estudis seguit.

f) Certificat on consti la data de lectura de la tesi, els membres del tribunal i la qualificació obtinguda.

g) Memòria explicativa de la tesi realitzada, redactada en castellà o català o anglès, amb un nombre mínim de 10 pàgines.

h) Exemplar enquadernat de la tesi.

i) Declaració responsable de no haver obtingut la declaració d’equivalència del títol estranger de Doctorat en una altra universitat de l’Estat espanyol.

j) Resguard del pagament del preu públic corresponent.

Article 6. Documentació complementària

El Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat pot també demanar, si la tesi ha donat lloc a publicacions, un exemplar (preferentment en format electrònic, si existeix) de les publicacions (llibres, capítols de llibres o articles).

Així mateix, pot requerir, a més, altres documents que consideri necessaris per a l'acreditació de l'equivalència entre la formació conduent a l'obtenció del títol estranger aportat i la que s'exigeix per a l'obtenció del títol espanyol amb el qual es pretén obtenir l’equivalència.

Article 7. Requisits dels documents

Els documents expedits a l'estranger han de complir els requisits següents:

a) Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per fer-ho, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti.

b) Han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si escau, mitjançant postil·la del Conveni de La Haia. Aquest requisit no s'exigeix als documents expedits per les autoritats dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

c) Aquells documents que no estiguin en català o castellà hauran d’incloure una traducció oficial.

Article 8. Aportació de còpies compulsades

La documentació es compulsarà en el registre de la Universitat Pompeu Fabra o a través dels mitjans que estableixen la llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Article 9. Verificació dels documents

En cas de dubte sobre l'autenticitat, validesa o contingut dels documents aportats, l'òrgan instructor pot efectuar les diligències necessàries per a la seva comprovació, així com adreçar-se a l'autoritat competent expedidora dels esmentats documents per validar els extrems dubtosos.

Article 10. Preu

1. La persona interessada ha d'abonar el preu públic corresponent a la iniciació del procediment d'equivalència. L’import a abonar serà el que estableixi el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a la prestació d’aquest servei. La justificació de l'abonament d'aquest import és requisit necessari per a l’inici de la tramitació de l'expedient.

2. En cap cas es retornarà a la persona interessada l’import abonat.

Article 11. Criteris per a la declaració d’equivalència al nivell de Doctor

Les resolucions sobre declaració d’equivalència de títols estrangers d'educació superior al nivell acadèmic de Doctor s'han d'adoptar examinant la formació adquirida per la persona i tenint en compte:

a) La correspondència entre els nivells acadèmics requerits per a l'accés als estudis conduents a l'obtenció del títol estranger i per a l'accés al títol espanyol.

b) La correspondència entre els nivells acadèmics del títol estranger i del títol espanyol al qual se sol·licita la declaració d’equivalència.

c) Els continguts formatius per a l’obtenció del títol estranger, que han d’incloure un treball original de recerca que capaciti el sol·licitant per al treball autònom en l’àmbit del R+D+I.

Article 12. Resolució d’equivalència

1. El Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat, a la vista dels informes presentats pel departament de l’àmbit de coneixement pertinent, elevarà al rector o rectora una proposta de resolució.

2. En cas de considerar-ho necessari, el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat, pot sol·licitar els informes tècnics que requereixi per elaborar la seva proposta.

3. A la vista de la proposta de resolució, el rector o rectora adoptarà una resolució motivada favorable o desfavorable a la declaració d’equivalència sol·licitada, la qual serà notificada a la persona interessada.

Article 13. Termini

1. El termini per resoldre i notificar la resolució del procediment és de sis mesos, a comptar des de la data en que la Universitat rep la sol·licitud i la documentació requerida.

2. La manca de resolució expressa en el termini indicat permet entendre desestimada la sol·licitud d'equivalència.

Article 14. Certificació

1. La resolució favorable a la declaració d’equivalència sol·licitada s'acredita mitjançant l'oportuna certificació expedida pel rector o rectora en català i castellà.

2. Amb caràcter previ a la seva expedició, la Universitat ho comunicarà a la Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, als efectes de la seva inscripció a la secció especial del Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials a que es refereix l’article 15.4 del Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre. La Universitat porta un registre de les credencials emeses.

3. La declaració d’equivalència atorga al títol estranger, des de la data que s'hagi concedit i s'expedeixi el corresponent certificat, els mateixos efectes que el nivell acadèmic del títol espanyol de Doctor amb el qual es declara l’equivalència.

4. La declaració d’equivalència al nivell acadèmic de Doctor no implica, en cap cas, declaració d’equivalència o reconeixement d’altre o altres títols estrangers que posseeixi la persona interessada, ni el reconeixement a Espanya a nivell diferent al de Doctor.

Disposició derogatòria única

Es deroga la part afectada pel Reial Decret 967/2014 de la normativa sobre l’homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d’educació superior en l’àmbit del postgrau, aprovada per acord del Consell de Govern de 14/07/2005.

Disposició final primera

Es faculta al vicerector o vicerectora competent en matèria de doctorat per desplegar aquesta normativa.

Disposició final segona

Aquesta normativa entrarà en vigor el mateix dia de la seva aprovació pel Consell de Govern de la Universitat.