Acord del Consell de Govern de 5 de maig del 2004

1. Requisits d'accés dels sol·licitants

- Poden accedir al segon cicle de la llicenciatura en Economia els sol·licitants que hagin superat el primer cicle de la llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses o els que hagin obtingut el títol de diplomat/ada en Ciències Empresarials, tal com estableix l'Ordre de 10 de desembre de 1993 (BOE núm. 309, de 27 de desembre).

2. Oferta i adjudicació de places

- Anualment el Consell de Govern aprovarà l'oferta de places d'accés al segon cicle de la llicenciatura en Economia.

- Si la demanda d'accés és inferior al nombre de places ofertes, obtindran plaça tots els sol·licitants que compleixin els requisits d'accés establerts en aquesta normativa.

- Si la demanda de places d'accés és superior al nombre de places ofertes, la Universitat ordenarà les sol·licituds d'admissió per ordre decreixent i adjudicarà les places d'acord amb la qualificació obtinguda en la prova. La prova d'admissió s'ajustarà al programa que fixi la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

- Totes les places s'adjudicaran al mes de juliol, independentment de si l'alumne ha finalitzat ja els estudis d'accés o no. En qualsevol cas, l'adjudicació de places resta condicionada al compliment dels requisits d'accés i, en particular, a la finalització dels estudis d'accés durant el curs en què es fa la sol·licitud.

3. Preinscripció i prova d'admissió

- Es procedirà a una única convocatòria de preinscripció i prova d'admissió si escau, que hauran de realitzar tots els candidats, amb independència que compleixin o no en aquell moment els requisits acadèmics d'accés al segon cicle.

- En el moment de la preinscripció, la persona sol·licitant haurà de fer efectiu el pagament de l'import corresponent que estableix el decret que fixa els preus per a les proves d'accés als ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials.

4. Avaluació de la prova d'admissió

- El rector o vicerector en qui delegui, a proposta del degà/ana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, nomenarà un tribunal avaluador de la prova, al qual també correspondrà resoldre les qüestions no previstes per aquesta normativa que no siguin competència d'un altre òrgan.

5. Complements de formació i continguts formatius

- Per obtenir el títol de llicenciat/ada en Economia els estudiants han de cursar, en cas que no els hagin fet abans de l'accés, uns complements de formació que s'organitzen per mitjà de les assignatures que corresponguin a les matèries que fixa l'Ordre de 10 de desembre de 1993 (BOE núm. 309, de 27 de desembre), segons el pla docent específic aprovat per la Universitat.

- Els estudiants procedents d'estudis estructurats segons el Decret 1497/1987, de 27 de novembre (BOE núm. 298, de 14 de desembre), han de completar entre els estudis previs i els del segon cicle de la llicenciatura en Economia un mínim de 300 crèdits. En cas que no hi arribessin, el degà/ana fixarà els continguts per matèria necessaris per arribar a aquesta xifra.