Acord del Consell de Govern de 29 de maig del 2003

1. Naturalesa dels estudis

Els estudis oficials de lingüística són una llicenciatura de només segon cicle subjecta a les directrius generals establertes pel RD 914/1992 de 17/07 (BOE 206 de 27/08/1992).

2. Requisits d'accés dels sol·licitants

Per accedir als estudis de lingüística cal estar en possessió de qualsevol títol o primer cicle universitaris (vegeu Taula I). L'accés des d'una llicenciatura de filologia és directe; des de la resta de carreres cal cursar o haver cursat complements de formació (vegeu apartat 6, més endavant). Els complements de formació, i els requisits d'accés en general, els fixa l'ordre ministerial de 19/03/2001 (BOE 74 de 27/03/2001), que modifica l'ordre de 22/12/1992 (BOE 11 de 13/01/1993).

Estudis previs a l'accés
En possessió de Especialitat Complements de formació
Primer cicle superat Qualsevol filologia No
Primer cicle superat Altres

Mestre/a
Diplomatura
Enginyeria i arquitectura tècnica

Qualsevol
Llicenciatura Qualsevol filologia No
Llicenciatura Altres
Enginyeria i arquitectura Qualsevol

 

3. Places

El nombre de places es determina anualment en la Programació Universitària de Catalunya. Per al curs 2003-2004 s'ha previst un nombre màxim de 60 places.

4. Procediment d'adjudicació de places i Comissió de Selecció

Si la demanda excedeix l'oferta de places, s'ordenaran les sol·licituds d'acord amb el procediment que es descriu a l'Annex I. El procés de selecció i adjudicació de places és responsabilitat d'una Comissió de Selecció. El rector o, vicerector en qui delegui, nomenarà, a proposta de la Facultat de Traducció i Interpretació, aquesta Comissió de Selecció, la qual resoldrà tots els aspectes que no estiguin previstos en aquesta normativa i farà pública la llista d'admesos.

5. Sol·licitud

Hi ha dos períodes de sol·licitud, a juny/juliol i setembre, tot i que el segon només s'obre si en el primer període no s'han assignat la totalitat de places ofertes. El període de sol·licitud consta de tres fases: (a) inscripció i presentació de la documentació, (b) publicació de la relació de persones admeses i (c) formalització de la matrícula. Les dates de cada una de les fases es determinen anualment. La documentació que cal presentar per a la inscripció s'indica a l'Annex II.

6. Complements de formació

Els complements de formació que fixa la normativa són vuit crèdits de Lingüística i vuit crèdits de Llengua (formació bàsica en normativa i descripció del català o l'espanyol) i es concreten en les assignatures detallades a la Taula II. No hi ha complements de formació per a qui prové de filologia. Pel que fa a la resta, aquelles persones que ja hagin satisfet els complements de formació en els seus estudis previs, en podran sol·licitar la convalidació.

Complements de formació
Matèria Assignatura Crèdits
Lingüística Lingüística: fonaments 8 (5 teòrics + 3 pràctics)
Llengua Llengua: català
Llengua: espanyol (1 de 2)
8 (5 teòrics + 3 pràctics)
8 (5 teòrics + 3 pràctics)

 

Taula II: Complements de formació
Matèria Assignatura Crèdits
Lingüística Lingüística: fonaments 8 (5 teòrics + 3 pràctics)
Llengua Llengua: català Llengua: espanyol [1 de 2] 8 (5 teòrics + 3 pràctics)8 (5 teòrics + 3 pràctics)

7. Nombre mínim de crèdits a primer curs

El pla d'estudis de la llicenciatura en lingüística s'estructura en dos cursos. Tanmateix, es preveu una programació acadèmica en tres anys per atendre l'especificitat de dos col·lectius de candidats que tenen una importància quantitativa i estratègica molt valorada per la Facultat de Traducció i Interpretació: (a) persones amb un primer cicle de traducció i interpretació que cursaran simultàniament lingüística i el segon cicle de traducció i interpretació per obtenir dues llicenciatures en cinc anys i (b) graduats, la majoria amb títols de cicle curt, que volen compaginar els estudis de lingüística amb altres activitats.

La programació acadèmica en tres anys preveu que els estudiants, en el seu primer any, cursin 39 crèdits dels 57 crèdits que componen el primer curs (68,5%). Per tant, es deixa sense efecte l'acord de la Comissió Gestora de 15 de juliol de 1992, pel qual els estudiants del primer any del segon cicle (per a aquells estudis estructurats només en segon cicle) hauran de matricular-se de la totalitat de les assignatures o de la càrrega lectiva corresponent al primer curs o al primer any prevista al pla d'estudis, i es fixa el mínim de matrícula de primer any en els estudis de Lingüística en 39 crèdits, que corresponen a 8 assignatures.

Annex I - Procediment d'adjudicació de places

L'ordre d'assignació de places, si la demanda excedeix l'oferta, s'estableix en una escala de 0 a 4 a partir de la baremació de l'expedient acadèmic. Per elaborar la mitjana de l'expedient es compten les qualificacions obtingudes de la manera següent:

Matrícula d'honor: 4 Excel·lent: 3 Notable: 2 Aprovat / Convalidat: 1

La qualificació obtinguda en cada assignatura superada es pondera en funció del seu nombre de crèdits, d'acord amb la fórmula: V = P x NCA/ NCS, en la qual V = valor ponderat, P = puntuació de l'assignatura, NCA = crèdits de l'assignatura i NCS = nombre total de crèdits superats. La nota mitjana de l'expedient s'obté sumant el valor ponderat de totes les assignatures superades. 

No es computen els crèdits reconeguts sense qualificació o aquells per als quals s'hagi obtingut la qualificació "apte". En el cas d'estudis no estructurats en crèdits, la nota mitjana s'obté sumant els valors de les assignatures superades i dividint-ho pel nombre d'assignatures superades.

Annex II - Documentació requerida per a la inscripció

1. Imprès de sol·licitud.
2. Original i fotocòpia del document d'identitat
3. Estudiants amb possessió d'un títol universitari: fotocòpia compulsada del títol o resguard d'haver abonat els drets d'expedició.
4. Tots els estudiants: certificat acadèmic en què constin les assignatures cursades, el nombre de crèdits, la qualificació obtinguda i, per als no graduats, l'acreditació d'haver superat un primer cicle.
5. Per a la convalidació dels complements de formació ja cursats: (a) imprès de sol·licitud, (b) certificat acadèmic (o fotocòpia compulsada, si es presenta junt amb sol·licitud de inscripció), (c) còpia del programa de les assignatures cursades i del pla d'estudis que les inclou, amb el segell del centre universitari corresponent.