Acord del Consell de Govern de 17 de març del 2004

I) Requisits generals d'accés

D'acord amb el Reial decret 1421/1991, de 30 d'agost, pel qual s'estableix el títol oficial d'Enginyer de Telecomunicació (BOE núm. 243 de 10 d'octubre de 1991) i l'Ordre de 10 de desembre de 1993 per la qual es determinen les titulacions i els estudis de primer cicle i els complements de formació per l'accés als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol oficial d'Enginyer/a de Telecomunicació, poden accedir directament al segon cicle de l'Enginyeria de Telecomunicació:

1. Sense necessitat de cursar complements de formació, a més dels estudiants que hagin cursat el primer cicle d'aquests estudis, aquells que estiguin en possessió d'un dels títols universitaris següents:
- Enginyer/a Tècnic/a de Telecomunicació, especialitat en Sistemes de Telecomunicació
- Enginyer/a Tècnic/a de Telecomunicació, especialitat Telemàtica
- Enginyer/a Tècnic/a de Telecomunicació, especialitat Sistemes Electrònics

2. Amb complements de formació aquells que estiguin en possessió d'un dels títols universitaris següents:
- Enginyer/a Tècnic/a de Telecomunicació, especialitat So e Imatge
- Enginyer/a Tècnic/a de Electrònica Industrial, especialitat Electrònica Industrial

En cas que els estudiants procedents d'aquestes darreres titulacions considerin haver superat els continguts equivalents als complements de formació establerts, hauran de formular la sol·licitud de convalidacions corresponent.

II) Procediment i criteris de valoració

1. Anualment el Consell de Govern aprovarà l'oferta de places d'accés al segon cicle dels estudis d'Enginyeria de Telecomunicació.

2. La Universitat Pompeu Fabra obrirà una convocatòria de preinscripció per a aquestes places, en la qual podran prendre part les persones que compleixin els requisits acadèmics establerts en l'apartat I, tant si ja els compleixen en aquell moment com si preveuen complir-los abans de l'inici del curs acadèmic.

3. En cas que la demanda de places sigui superior a l'oferta, la Universitat ordenarà les sol·licituds d'acord amb els criteris que s'especifiquen a l'annex 1 d'aquesta normativa.

4. El rector o vicerector en qui delegui nomenarà, a proposta de la direcció dels estudis d'Enginyeria de Telecomunicació, una comissió de selecció que resoldrà tots els aspectes que no estiguin previstos en aquesta normativa i farà pública la llista d'admesos. 

Annex 1

Criteris de selecció per a l'accés al segon cicle dels estudis d'Enginyeria de Telecomunicació


1. La Universitat ordenarà les sol·licituds per ordre decreixent d'acord amb el resultat de la suma de la puntuació atorgada segons els estudis de procedència i la nota mitjana de l'expedient de conformitat amb el que estableixen els dos apartats següents:

a. S'atorgarà una puntuació, entre 1 i 4 punts, segons els estudis de procedència de l'estudiant d'acord amb la taula següent:

Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat TelemàticaPrimer cicle de l'Enginyeria de Telecomunicació 4
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Sistemes de Telecomunicació 3
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat Sistemes Electrònics 2
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat So e ImatgeEnginyeria Tècnica d'Electrònica Industrial, especialitat Electrònica Industrial 1

b. Per calcular la nota mitjana de l'expedient s'assignarà un valor numèric a cada assignatura, atenent a la qualificació obtinguda i d'acord amb la taula d'equivalències següent:

Matrícula d'Honor 4
Excel·lent 3
Notable 2
Aprovat 1


En el cas que les qualificacions estiguin expressades en forma quantitativa, s'aplicarà l'equivalència en punts amb l'escala de la taula esmentada, d'acord amb les franges establertes en el Reial decret 1044/2003, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial. Aquestes franges són les següents:

De 5, 0 a 6,9 Aprovat
De 7,0 a 8,9 Notable
De 9, 0 a 10 Excel·lent

Per a les assignatures convalidades o adaptades amb qualificació a l'expedient d'origen s'establirà l'equivalència en punts segons la qualificació obtinguda en el centre de procedència d'acord amb la mateixa taula.

No es computaran a aquest efecte els crèdits reconeguts sense qualificació o aquells per als quals s'hagi obtingut la qualificació d'apte.

Es ponderarà la qualificació obtinguda en cada assignatura superada en funció del nombre de crèdits que la integren, d'acord amb la fórmula següent: V= PxNCA/NCS

Essent:
V = valor ponderat de l'assignatura
P = puntuació de cada assignatura d'acord amb la taula d'equivalències
NCA = nombre de crèdits que integren l'assignatura
NCS = nombre total de crèdits superats

La nota mitjana de l'expedient s'obtindrà sumant el valor ponderat de totes les assignatures superades.


2. En cas que la suma obtinguda amb el procediment establert a l'anterior apartat doni lloc a un empat, aquest es resoldrà de la manera següent: les persones sol·licitants que acreditin haver superat crèdits corresponents a les matèries que a continuació es relacionen obtindran una puntuació addicional, d'acord amb la taula següent:

MATÈRIA DESCRIPTORS
Sistemes d'Informació Bases de Dades, Sistemes Distribuïts
Sistemes Telemàtics Sistemes cel·lulars, VoIP, Qualitat de Servei, Gestió de Xarxa
Aplicacions Telemàtiques Aplicacions Java en Xarxa, Serveis Web
Gestió de Empreses Estructura i organització d'empreses
Practicum

Estada a empreses

 

De 0 a 10 crèdits cursats 0,5 punts
D'11 a 20 crèdits cursats 1 punt
De 21 a 30 crèdits cursats 1,5 punts
De 31 a 40 crèdits cursats 2 punts
De 41 a 50 crèdits cursats

2,5 punts