Acord de la Junta de Govern d'11 de juny de 1997

Tindran dret d'accés al segon cicle els estudiants que estiguin en possessió de qualsevol títol oficial universitari de primer cicle o que hagin superat el primer cicle de qualsevol títol.

Cas de no haver-los cursat abans, els estudiants admesos hauran de realitzar els complements de formació fixats per la Universitat d'acord amb les previsions de l'Ordre de 10 de desembre de 1993.

Els estudiants provinents d'estudis estructurats segons el Decret 1497/1987 de 27 de novembre hauran de completar entre els estudis previs i els del segon cicle de la llicenciatura en Traducció i Interpretació, un mínim de 300 crèdits.

La distribució per idiomes d'aquestes places és :

Alemany: 5
Anglès: 4
Francès: 5

Si els candidats admesos en els diferents idiomes no cobrissin les places d'algun d'ells, correspondrà al degà o degana dels estudis fixar el nombre de places que finalment s'adjudiquin per idioma atenent a la demanda, al nombre d'admesos i als recursos docents.

És requisit imprescindible per accedir al segon cicle haver estat declarat apte en la prova d'admissió que s'indica en la present normativa.

Cas que els declarats aptes superin el nombre de places ofertades, l'ordre d'accés als estudis es realitzarà tenint en compte la qualificació obtinguda en la prova.

La prova d'admissió consistirà en:

1. Una conferència en llengua B que s'haurà de resumir en llengua B: valorada amb un màxim de 20 punts.
2. Una conferència en llengua C que s'haurà de resumir en llengua C: valorada amb un màxim de 20 punts.
3. Una traducció de llengua B a llengua A : valorada amb un màxim de 30 punts.
4. Una traducció de llengua C a llengua A: valorada amb un màxim de 30 punts.

Quant a les conferències, es valorarà la comprensió oral i l'expressió escrita dels candidats en les llengües B i C.

Quant a les traduccions, es valorarà l'expressió escrita en la llengua A, així com la comprensió escrita i l'aptitud per a la traducció en les llengües B i C.

Es declararà apte aquell candidat que respongui als mínims següents, pel que fa a cada prova:

Conferència B: 15
Conferència C: 10
Traducció B-A: 20
Traducció C-A: 15

Tindran preferència els estudiants que estiguin en condicions d'acreditar els requisits acadèmics d'accés al segon cicle a la convocatòria de juny.

Així mateix, es consideren preferents els estudiants del districte universitari de Catalunya. En condicions d'igualtat es tindran en compte els candidats d'altres districtes que justifiquin adequadament un canvi de residència familiar o quan no es realitzin aquests estudis en el seu districte universitari.

El rector, o vicerector en qui delegui a proposta del deganat de la Facultat de Traducció i Interpretació nomenarà un tribunal avaluador de la prova , el qual també correspondrà resoldre allò no previst per la present normativa.

Es realitzarà una única convocatòria de proves que hauran de realitzar tots els candidats amb independència de tenir o no el moment de realitzar-se els requisits acadèmics per accedir al segon cicle.