Normativa d'admissió d'estudiants, reconeixement de valor acadèmic d'estudis, simultaneïtat d'estudis i reincorporació a la Universitat Pompeu Fabra.

Acord de la Junta de Govern de 17 de maig del 2000, modificada per acords del Consell de Govern de 2 de maig del 2007, 18 de juliol del 2007, 3 d'octubre del 2007 i 3 de març del 2010
 

Capítol 1. Admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats (El capítol 1 està derogat per acord del Consell de Govern de 3 de març del 2010)

Article 1. Àmbit d'aplicació

Aquesta normativa s'aplica als estudiants que desitgin continuar els seus estudis del mateix títol universitari de caràcter oficial a la Universitat Pompeu Fabra, havent iniciat els estudis en una Universitat diferent o en centres adscrits de la Universitat Pompeu Fabra.

Article 2. Requisits per a l'admissió

Els estudiants han de complir els requisits següents:

- Tenir superats tots els crèdits o assignatures de que consta el primer curs en els estudis d'origen.

- Complir les condicions que assenyala la normativa de la UPF pel que fa al règim de permanència.

- Per l'accés a primer curs, obtenir el reconeixement del valor acadèmic del 50% dels crèdits de primer curs de que consta el pla d'estudis de la Universitat Pompeu Fabra. En el cas que per l'ordenació acadèmica del pla d'estudis d'origen no fos possible l'assoliment d'aquest percentatge, el degà/ana o director/a dels estudis valorarà globalment la projecció del rendiment de l'estudiant i formalitzarà la proposta corresponent.

- Per l'accés a cursos superiors complir els requisits de progressió en els estudis que estableix la normativa de la Universitat Pompeu Fabra.

- Acreditar un rendiment acadèmic homologable a l'exigit a la Universitat Pompeu Fabra. A aquests efectes, els degans i directors podran fer proves de conjunt i entrevistes personals o utilitzar altres sistemes que permetin comprovar, prèviament a l'elaboració de la proposta d'atorgament de la plaça, el nivell acadèmic del sol·licitant.

En tot cas, l'assignació de plaça quedarà condicionada a l'existència de places vacants.

Article 3. Sol·licitud d'admissió

3.1. La sol·licitud d'admissió s'ha de presentar al Punt d'Informació a l'Estudiant de la Universitat, entre l'1 i el 10 de juliol, adreçada al degà/ana o director/a del centre o estudi al que es vol accedir acompanyada de la documentació següent:

- Detall de les assignatures de les quals es demana el reconeixement del valor acadèmic, assenyalant la correspondència concreta amb les assignatures de destinació.

- Certificat acadèmic on constin les assignatures, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda en els estudis d'origen.

- Fotocòpia de la documentació acreditativa que va donar accés a la Universitat.

- Fotocòpia del pla d'estudis cursat degudament segellat pel centre corresponent.

- Fotocòpia dels programes de les assignatures cursades, degudament segellats pel centre corresponent.

- Resguard del pagament del preu públic per a la sol·licitud d'estudi del reconeixement del valor acadèmic.

3.2. - Els documents expedits en llengües estrangeres han d'anar acompanyats de la corresponent traducció.

Article 4. Resolució

4.1 El degà/ana o director/a del centre o estudis, d'acord amb els requisits establerts a la present normativa, haurà d'efectuar la corresponent proposta d'admissió.

4.2 Correspon al rector, o l'òrgan acadèmic en qui delegui, la resolució del procediment.

Article 5. Trasllat d'expedient

En cas d'obtenció de plaça, el sol·licitant haurà d'efectuar el corresponent trasllat d'expedient, sol·licitant-lo a la universitat d'origen.

Capítol 2. Reconeixement de valor acadèmic d'estudis (Vegeu acord del Consell de Govern de 3 d'octubre del 2007)

Article 6. Objecte i àmbit d'aplicació

6.1. Aquesta normativa regula el procediment per al reconeixement del valor acadèmic de matèries i assignatures superades pels estudiants en els seus estudis previs o simultanis de grau o equivalents.

6.2. S'entendrà per reconeixement del valor acadèmic d'estudis, la convalidació, quan l'equivalència es faci entre matèries o assignatures de plans d'estudis conduents a diferents títols oficials o bé, amb estudis estrangers parcials, i l'adaptació, quan l'equivalència es faci entre assignatures de plans d'estudis conduents al mateix títol oficial. També s'entendrà per convalidació el reconeixement com a assignatures ja cursades dels crèdits de cicles formatius de grau superior previstos en els convenis subscrits per la Universitat amb les administracions educatives.

Article 7. Requisits dels sol·licitants

Les persones sol·licitants hauran d'acreditar haver obtingut plaça als estudis per als quals sol·liciten el reconeixement.

Article 8. Lloc i terminis de presentació

Les sol·licituds s'han de presentar al Punt d'Informació a l'Estudiant en els terminis següents:

- Les sol·licituds dels alumnes matriculats a uns estudis a la Universitat Pompeu Fabra es poden presentar des de l'inici de curs fins al 31 de maig. 
- Les sol·licituds dels alumnes de nou ingrés als estudis s'hauran de presentar en el termini comprès entre l'1 i el 20 de setembre, sens perjudici d'allò previst al capítol 1 per a les sol·licituds d'admissió directa. Aquest termini inclou els estudiants que sol·licitin la convalidació de matèries cursades en Cicles Formatius de Grau Superior.

Article 9. Documentació

En el moment d'efectuar la sol·licitud caldrà presentar la documentació següent:

- Imprès de sol·licitud que expressi el detall de les assignatures de les quals es demana el reconeixement del valor acadèmic, assenyalant la correspondència concreta amb les assignatures de destinació. Atès que demanar el reconeixement del valor acadèmic d'estudis ja cursats es tracta d'una opció de l'estudiant, que sempre pot optar per cursar normalment les assignatures del seu pla d'estudis, no es podrà reconèixer cap supòsit que no hagi estat expressament sol·licitat.
- Certificat acadèmic on constin les assignatures, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda. Si l'estudiant ha cursat els estudis d'origen a la Universitat Pompeu Fabra, no caldrà presentar aquest document. 
- Fotocòpia del pla d'estudis cursat degudament segellat pel centre corresponent. 
- Fotocòpia dels programes de les assignatures cursades, degudament segellats pel centre corresponent. 
- Resguard del pagament del preu públic per la sol·licitud d'estudi de convalidació i adaptació.
- Els documents expedits en llengua estrangera hauran d'anar acompanyats de la corresponent traducció.

Article 10. Resolució de les sol·licituds

10.1. L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds és el degà o director del centre o estudi.

10.2. Les sol·licituds seran resoltes tenint en compte el contingut dels programes de les assignatures realitzades i els plans d'estudis que s'han seguit, d'acord amb l'acreditació documental aportada.

10.3. En el cas que la sol·licitud inclogui crèdits ja convalidats, reconeguts o adaptats, l'òrgan competent resoldrà tenint en compte els continguts que van donar lloc a l'acte original de reconeixement d'equivalència acadèmica, per la qual cosa s'haurà d'haver aportat la documentació corresponent.

10.4. La Secretaria de centre o estudi notificarà les resolucions a les persones interessades. Contra aquestes resolucions es pot interposar, en el termini d'un mes, recurs d'alçada davant el rector, que exhaureix la via administrativa.

10.5. Es donarà trasllat a la Comissió de Convalidacions de les resolucions adoptades pels degans o directors a efectes informatius.

Article 11. Constància a l'expedient acadèmic

11.1. El reconeixement del valor acadèmic obtingut només figurarà a l'expedient de l'estudiant quan aquest hagi matriculat l'assignatura, sempre que compleixi els requisits fixats en el pla d'estudis i la normativa acadèmica vigent.

11.2. Les assignatures de les quals es reconegui el valor acadèmic es faran constar a l'expedient de l'estudiant d'acord amb el que estableix la normativa legal de qualificacions vigent en el moment del reconeixement de l'equivalència acadèmica.

Article 12. Preu

12.1. Únicament s'aplicarà el preu per convalidació, adaptació o reconeixement, previst a la normativa de preus públics aprovada per la Generalitat, als estudiants que hagin sol·licitat el reconeixement de valor acadèmic d'estudis amb anterioritat a la matrícula de l'assignatura corresponent. En la resta de casos s'aplicarà el preu ordinari que estableixi la mateixa normativa.

12.2. En el cas dels estudiants de nou ingrés que sol·licitin el reconeixement de valor acadèmic d'estudis entre l'1 i el 20 de setembre, satisfaran el preu ordinari i, una vegada resolta la sol·licitud, podran sol·licitar la devolució dels imports corresponents dins el termini previst a la normativa de la Universitat.

Article 13. Comissió de convalidacions

13.1. La Comissió de Convalidacions té la composició següent:

- President: el rector o vicerector en qui delegui.

- Vocals: cinc professors designats pel Consell de Govern.

- Secretària: la cap del servei de Gestió Acadèmica.

13.2. Correspon a la Comissió de Convalidacions l'anàlisi dels criteris de reconeixement del valor acadèmic; l'establiment de taules d'equivalències, principalment entre estudis de la mateixa Universitat; així com, informar preceptivament, amb caràcter no vinculant, els recursos interposats en aquesta matèria."

Capítol 3. Simultaneïtat d'estudis

Article 14. Sol·licitud

14.1. Els estudiants amb estudis universitaris iniciats que vulguin iniciar o reincorporar-se a un estudis a la UPF simultàniament amb els anteriors, hauran de sol·licitar al rector de la Universitat, en el termini comprès entre l'1 de juliol i el 15 de setembre, la concessió de la simultaneïtat d'estudis.

14.2. La sol·licitud s'ha de presentar al Punt d'Informació a l'Estudiant.

14.3. Per obtenir la simultaneïtat d'estudis cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

- Imprès de sol·licitud acompanyat de la documentació acreditativa dels motius pels quals es sol·licita la simultaneïtat d'estudis.

- El certificat acadèmic personal dels estudis d'origen.

- Justificant documental d'haver obtingut plaça als estudis sol·licitats.

Article 15. Resolució

15.1. Correspon al rector, o vicerector en qui delegui, la resolució de les sol·licituds de simultaneïtat d'estudis. Prèviament els degans i directors faran una proposta que contingui la valoració de l'expedient acadèmic dels estudis d'origen del sol·licitant així com de les motivacions exposades a la sol·licitud i tindran en compte l'oferta i la demanda de places als estudis objecte de sol·licitud. Caldrà complir, en cada cas, els requisits dels apartats següents:

15.2. Simultaneïtat d'estudis previs de primer i segon cicle amb un primer curs de primer cicle d'uns estudis de primer o primer i segon cicle de la UPF.

- Acreditar haver obtingut plaça d'accés als estudis sol·licitats.

- Tenir aprovat tot els crèdits de que consta el primer curs o un primer curs complet (en el cas dels plans d'estudi estructurats en assignatures) en els estudis d'origen.

15.3. Simultaneïtat d'estudis previs de primer i segon cicle amb un primer curs d'un estudi de segon cicle amb accés específic al segon cicle de la UPF.

- Acreditar haver obtingut plaça als estudis sol·licitats.

15.4. Simultaneïtat d'estudis previs de primer i segon cicle amb altres cursos d'estudis de primer, primer i segon cicle o únicament de segon cicle.

- Acreditar haver obtingut plaça als estudis sol·licitats.

Tenir aprovat tot els crèdits de que consta el primer curs o un primer curs complet (en el cas dels plans d'estudi estructurats en assignatures ) en els estudis d'origen.

15.5. Simultaneïtat d'estudis previs de primer i segon cicle amb un programa de tercer cicle de la UPF.

- Acreditar haver obtingut plaça al programa de doctorat.

15.6. Simultaneïtat d'estudis previs de tercer cicle amb un programa d'estudis de tercer cicle de la UPF.

- Acreditar haver obtingut plaça al programa de doctorat.

15.7. Simultaneïtat d'estudis previs de tercer cicle amb un primer curs de primer cicle d'uns estudis de primer o primer i segon cicle de la UPF.

- Acreditar haver obtingut plaça als estudis sol·licitats.

Article 16. Notificació i règim de recursos

Les resolucions del rector seran notificades als interessats en els termes establerts per les normes de procediment administratiu aplicables. Les esmentades resolucions exhaureixen la via administrativa i contra les mateixes es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan en el termini d'un mes.

Capítol 4. Reincorporació a la Universitat

Article 17. Sol·licitud

17.1. Els estudiants que hagin abandonat els estudis a la Universitat Pompeu Fabra perquè hagin sol·licitat, anteriorment, el trasllat d'expedient a una altra universitat i vulguin reempendre els estudis abandonats hauran de sol·licitar la readmissió i obtenir la resolució favorable del degà o director.

17.2. Els estudiants que no hagin formalitzat la matrícula durant dos cursos consecutius i vulguin reempendre els estudis abandonats hauran de sol·licitar la readmissió i obtenir la resolució favorable del degà o director.

17.3. En el cas d'estudiants que anteriorment haguessin traslladat el seu expedient a un altre centre, caldrà presentar la documentació acreditativa dels motius pels quals es sol·licita la readmissió acompanyada d'un certificat acadèmic dels estudis als qual es vol incorporar. És requisit imprescindible no haver exhaurit en cap cas el règim de permanència de la UPF.

17.4. En el cas d'estudiants que no s'haguessin matriculat en els dos darrers cursos acadèmics, caldrà presentar la documentació acreditativa dels motius pels quals es sol·licita la readmissió acompanyada d'un certificat acadèmic dels estudis als qual es vol incorporar. És requisit imprescindible no haver exhaurit en cap cas el règim de permanència de la UPF.

17.5. La sol·licitud es presentarà al Punt d'Informació a l'Estudiant, el qual s'encarregarà de tramitar-la i un cop concedida o denegada trametrà la resolució a l'estudiant.

17.6. El termini per lliurar la sol·licitud estarà comprès entre l'1 i el 15 de juliol.

Article 18. Resolució

18.1. Per a l'obtenció de la reincorporació els degans i directors faran una valoració de l'expedient acadèmic dels estudis abandonats de la UPF i dels estudis d'origen, així com de les motivacions exposades a la sol·licitud i tindran en compte l'oferta i la demanda de places existents dels estudis objectes de sol·licitud.

18.2. No procedirà la readmissió a plans d'estudis extingits.

Article 19. Notificació i règim de recursos

Les resolucions dels degans i directors seran notificades als interessats en els termes establerts per les normes de procediment administratiu aplicables. Les esmentades resolucions no exhaureixen la via administrativa i contra les mateixes es podrà interposar recurs d'alçada davant el rector en el termini d'un mes.

Disposició addicional. Centres adscrits

La resolució de les sol·licituds de reconeixement de valor acadèmic d'estudis formulades pels estudiants dels centres adscrits de la Universitat correspondrà a l'òrgan designat per aquests.

Disposició final 1. Àmbit d'aplicació

Aquesta normativa s'aplica als estudiants de grau de la Universitat Pompeu Fabra.

Disposició final 2.

El Capítol 2 i els articles 14.2, 15.4, 15.7, 17.5 i Disposició addicional entraran en vigor el curs 2007-2008.