Acord del Consell Social de 17 de setembre de 1998 i modificat per acord de la Comissió Acadèmica del Consell Social del 8 de novembre del 2001
 
Article 1. Convocatòries
1.1 Nombre de convocatòries d'examen per assignatura i curs acadèmic
Els estudiants disposen de dues convocatòries d'examen per cada assignatura dins d'un mateix curs acadèmic. La primera convocatòria té lloc al final del període lectiu en què s'ha impartit l'assignatura, i la segona convocatòria es realitza al mes de setembre.
1.2 Nombre total de convocatòries d'examen per assignatura
Els estudiants que, de conformitat amb el que estableix aquesta normativa, no hagin perdut el dret de continuar els seus estudis, disposen de quatre convocatòries d'examen per assignatura.
1.3 Sol·licitud de convocatòria d'examen extraordinària
Els estudiants que hagin d'abandonar els estudis perquè han exhaurit les quatre convocatòries d'examen poden sol·licitar una cinquena convocatòria d'examen extraordinària. Per fer-ho cal que adrecin al rector una sol·licitud en aquest sentit, a la qual han d'adjuntar la justificació documental dels motius en què fonamentin la seva sol·licitud, en el termini de quinze dies des que tinguin coneixement de l'avaluació definitiva.
Correspon al rector, a proposta del Consell Social, la resolució de les sol·licituds, podent establir en la mateixa resolució, en el cas que sigui favorable, les condicions acadèmiques amb que s'autoritza la matrícula de l'estudiant.
1.4 Tribunal d'avaluació
Els estudiants poden sol·licitar al Servei de Programació i Gestió Acadèmica, des de quinze dies després de l'inici del trimestre fins a quinze dies abans de la data de realització de l'examen, que la seva avaluació pel que fa a la quarta i, si escau, a la cinquena convocatòria d'examen sigui realitzada per un tribunal.
El nomenament del tribunal correspon al degà o director del centre o estudi corresponent. El sistema d'avaluació que fixi el tribunal s'haurà de correspondre amb el que tingui establert amb caràcter general l'assignatura per a la qual s'ha sol×licitat el tribunal.
1.5 Anul·lació de convocatòria
Per tal que la no presentació a examen no exhaureix convocatòria cal que l'estudiant ho comuniqui de manera fefaent al degà o director dels seus estudis com a màxim el darrer dia de classes de cada trimestre, d'acord amb el calendari acadèmic aprovat per aquell curs.

 

En aquest sentit, a l'inici de cada curs la Universitat publicarà les dates límits d'anul·lació de convocatòria dels diferents trimestres, així com la relativa a la convocatòria de setembre.

Així mateix, es pot sol·licitar per procediment normal l'anul·lació d'una convocatòria d'examen durant els set dies posteriors a la data de realització d'aquest, sempre que la no presentació respongui a una causa de força major imprevisible. La sol·licitud es formularà mitjançant un escrit raonat adreçat al cap del Servei de Programació i Gestió Acadèmica, i s'hi ha d'adjuntar la justificació documental de les causes que van impedir assistir a l'examen.
En aquest darrer cas el cap del Servei de Programació i Gestió Acadèmica dictarà resolució en el termini de deu dies des de la recepció de la sol×licitud. Contra aquesta resolució es podrà interposar reclamació davant el degà o director en el termini de cinc dies a partir de l'endemà de la data de la notificació de la resolució.


Article 2. Continuïtat i progressió en els estudis
2.1 Disposicions comunes
Als efectes d'aquest article, quan calgui computar un nombre determinat de crèdits dels estudis i d'aquest còmput resulti un número amb fracció decimal, es tindrà en compte el número enter sense la fracció decimal.
 
Quan un pla d'estudis estigui ordenat únicament per cicles, la càrrega lectiva dels diversos cursos s'obtindrà dividint la càrrega lectiva del cicle corresponent pel nombre d'anys en què aquest es configura.
 
Correspon al rector, a proposta del Consell Social, que valorarà les circumstàncies al×legades pels estudiants, la resolució de les sol×licituds relatives al règim de continuïtat o progressió en els estudis.
2.2 Règim específic dels estudiants de primer curs
Per continuar els mateixos estudis els estudiants de primer curs han de superar durant el primer any dels estudis el 50% dels crèdits de què consta el curs.
2.3 Progressió en els estudis
Per accedir al segon curs, els estudiants hauran d'haver superat com a mínim el 66% dels crèdits corresponents a les assignatures troncals, obligatòries i optatives de primer curs.
 
Per accedir a un curs posterior al segon, els estudiants han d'haver superat com a mínim el 66% dels crèdits corresponents a les assignatures troncals, obligatòries i optatives del curs precedent i haver superat completament els crèdits corresponents als dos cursos anteriors a aquest.
2.4 Còmput excepcional de determinats crèdits
Excepcionalment, i previ informe del degà o director del centre o estudi corresponent, es podrà autoritzar que els crèdits de lliure elecció obtinguts en un programa d'intercanvi computin als efectes del percentatge per calcular la progressió en els estudis.


Article 3. Anul·lació de la matrícula
L'anul·lació de la matrícula es pot sol×licitar al cap del Servei de Programació i Gestió Acadèmica fins al 30 de novembre, sense que calgui cap tipus de justificació.
La concessió de l'anul·lació de la matrícula té la mateixa consideració, pel que fa a la permanència, que si l'estudiant no s'hagués matriculat.


Article 4. Trasllat de l'expedient acadèmic des d'una altra universitat
Als estudiants que vulguin continuar a la Universitat Pompeu Fabra uns estudis iniciats en una altra universitat els seran d'aplicació els criteris continguts en aquesta normativa.


Article 5. Recursos
Les resolucions del rector exhaureixen la via administrativa. Llevat que en aquesta normativa s'hagi regulat un règim especial de reclamacions, les resolucions d'altres òrgans que no exhaureixin la via administrativa podran ser objecte de recurs ordinari davant el rector, el qual resoldrà prèvia proposta del Consell Social.


Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta normativa entrarà en vigor en el curs 1998-99. No obstant això, als estudiants que hagin iniciat els seus estudis amb anterioritat s'els aplicarà la normativa anterior en allò que resulti més favorable.