Acord de la Junta de Govern de 25 de juliol del 2000, modificat per acord de la Junta de Govern de 20 de febrer del 2002 i per acords del Consell de Govern de 8 d'abril del 2003, de 14 de juliol del 2005, de 2 de maig del 2007 i de 6 d'octubre del 2008

L'aplicació del nou Reial Decret 778/1998, de 30 d'abril, que regula els estudis de doctorat, la consolidació i el creixent desenvolupament a la nostra Universitat han evidenciat la necessitat d'establir un text normatiu per a incorporar les novetats, aclarir alguns aspectes, millorar el funcionament, atribuir competències a la Comissió de Doctorat i als departaments o instituts universitaris i, sobretot, per a potenciar-ne la qualitat.

Els continguts d'aquest document s'estructuren en tres capítols que regulen la programació, el desenvolupament dels programes de doctorat i l'elaboració i presentació de la tesi doctoral, respectivament. Així mateix, el primer capítol recull unes pautes específiques per a l'elaboració i presentació dels programes de màster amb vinculació als estudis de doctorat que, a excepció d'aquestes pautes, es regeixen per la normativa d'estudis propis de la UPF.

Tot allò no previst en aquesta normativa es regirà pel Reial Decret 778/1998, de 30 d'abril i la normativa que sigui aplicable.

Capítol I

Programació: Elaboració, presentació i aprovació de les propostes

Article 1. Òrgans acadèmics responsables

1. Els programes de doctorat podran ser organitzats pels departaments o instituts universitaris de la UPF. Els instituts universitaris que coordinin els programes de doctorat seran els constituïts de conformitat amb la Llei Orgànica 11/1983 de Reforma Universitària.

2. Els programes de màster vinculats al doctorat seran organitzats pel mateix departament o institut responsable del programa de doctorat al qual es vinculin. La proposta d'aquests estudis haurà de comptar amb la conformitat del director del doctorat corresponent, en cas de no coincidir la direcció del màster amb la del doctorat.

3. Els doctorats organitzats conjuntament amb altres universitats funcionaran des del punt de vista intern com a programes de la UPF i hauran de satisfer totes les condicions d'aquests. La proposta d'aquests programes haurà d'anar acompanyada d'un esborrany del conveni a signar entre les institucions participants.

Article 2. Àrees de coneixement

1. Les àrees de coneixement que es poden adscriure a un programa de doctorat, a efectes de l'obtenció de la suficiència investigadora en aquelles àrees, hauran de ser del departament que n'assumeix la responsabilitat acadèmica.

Excepcionalment, si es volen incorporar àrees de coneixement distintes a les del departament responsable del doctorat, el director del departament haurà de trametre un informe a la Comissió de Doctorat, la qual sol·licitarà, si escau, l'informe del departament al qual estiguin adscrites aquestes àrees.

2. Per als departaments en constitució, la Comissió de Doctorat valorarà l'afinitat de les àrees proposades per al programa de doctorat en relació al possible desenvolupament del departament.

Article 3. El professorat

1. Els professors dels programes de doctorat han de ser doctors. La proposta de cada programa incorporarà una relació completa dels professors responsables de la docència i dels professors tutors dels estudiants -amb responsabilitat sobre els seus estudis i treballs de recerca. Els professors tutors han de ser membres del departament o institut universitari responsable del doctorat.

2. En els programes de màster vinculats al doctorat no hi podrà haver remuneració econòmica per al professorat que imparteixi la docència dels cursos o seminaris compartits, atès que aquests crèdits corresponen a docència del Pla d'Activitat Docent (PAD) de la Universitat. Així mateix, els crèdits docents del màster no comuns amb el programa de doctorat no comptabilitzaran a efectes de PAD.

Article 4. Durada dels programes

1. El programa de doctorat, estructurat en un període de docència i un període de recerca, tindrà una durada mínima de dos anys i una vigència màxima de quatre cursos acadèmics.

El període de docència es desenvoluparà, com a màxim, durant els dos primers cursos acadèmics.

El període de recerca s'iniciarà amb la superació d'un mínim de vint crèdits del període de docència (quinze dels quals han de ser de tipus fonamental) i finalitzarà amb la presentació i l'avaluació del treball o treballs de recerca, no més enllà del quart curs acadèmic.

2. La durada mínima dels programes de màster vinculats al doctorat serà la mateixa que indiqui la normativa d'estudis propis de la UPF per aquests estudis de postgrau.

Article 5. Nombre mínim d'estudiants d'un programa

El nombre mínim d'estudiants d'un programa no podrà ser inferior a deu, de conformitat amb l'article 2.5 del Reial Decret 778/1998, de 30 d'abril.

Article 6. Requeriments en crèdits.

1. Els programes de doctorat establiran la superació d'un mínim de crèdits que podrà ser igual o superior al mínim establert per les normes generals que regulen els estudis de doctorat. En els crèdits mínims del període de docència de cada programa es podrà comptabilitzar fins a un màxim de cinc crèdits en cursos de fora del programa. (Acord del Consell de Govern de 8 d'abril del 2003).

2. Els programes de màster vinculats a un programa de doctorat, que podran incorporar un nombre determinat de crèdits del període de docència del doctorat, requeriran la superació d'un mínim de quaranta crèdits.

En cap cas, la superació de crèdits comuns amb el doctorat podrà assegurar una convalidació superior al 50% dels crèdits del període de docència d'aquest.

Article 7. Estructura i continguts dels programes

1. El període de docència del doctorat s'estructurarà en una oferta docent diferenciada per al primer i el segon curs acadèmic del programa.

2. L'oferta docent de cada curs acadèmic es classificarà en cursos o seminaris de tipus fonamental, metodològic o afí i, per a cada curs o seminari s'especificarà la denominació, el valor en crèdits i el(s) curs(os) acadèmic(s) en què s'impartirà, el caràcter obligatori o optatiu i el nom i cognoms del professor responsable, amb indicació del centre al qual està adscrit com a docent o investigador.

Els cursos o seminaris que tinguin caràcter obligatori, s'hauran d'oferir tant al primer com al segon any del període de docència.

3. La incorporació de matèries afins d'altres programes de doctorat haurà de comptar amb l'autorització del responsable acadèmic de l'altre programa, que s'annexarà a la proposta del programa.

4. Juntament amb la proposta del doctorat, s'hauran de presentar els programes acadèmics de tots els cursos i/o seminaris, on se'n descriuran els continguts principals i, si escau, la bibliografia de referència.

5. El període de recerca del doctorat suposarà la realització i presentació d'un o més treballs de recerca tutelats. La direcció de cada programa establirà les pautes per al desenvolupament i el seguiment d'aquest període per part dels estudiants en el document de presentació del programa.

6. Els programes de màster vinculats a un doctorat hauran d'especificar els cursos i/o seminaris, el professorat i el nombre de crèdits comuns amb el programa de doctorat a més de totes aquelles qüestions que estableixi la normativa d'estudis propis de la UPF.

Article 8. Oferta docent

1. L'aprovació de l'oferta docent d'un programa de doctorat no comportarà la necessària impartició de tots els cursos que el composen, llevat de les matèries amb caràcter obligatori.

2. La configuració definitiva de l'oferta vigent per al primer i el segon curs acadèmic s'establirà d'acord amb les pautes d'aprovació del PAD de cada departament i aquest ho comunicarà a la Comissió de Doctorat, per al seu coneixement, tres mesos abans d'iniciar el programa de doctorat.

3. L'oferta del primer curs acadèmic d'un programa de doctorat podrà incorporar com a propis cursos o seminaris procedents d'un altre programa de doctorat anàleg del mateix departament o institut universitari.

De la mateixa manera, abans de l'inici del segon curs acadèmic del programa, es podrà sol·licitar la incorporació com a propis de cursos o seminaris que corresponguin al primer curs d'un nou programa de doctorat anàleg aprovat per al mateix departament o institut universitari.

Article 9. Calendari

1. En el marc del calendari acadèmic general dels estudis de doctorat establert per a cada curs acadèmic per la Universitat -amb indicació dels períodes de difusió, preinscripciótutoria de matrícula, admissió, docència i avaluació- el departament o institut responsable de cada programa haurà d'especificar l'estructuració temporal dels cursos i/o seminaris i del treball de recerca.

2. Els programes de màster vinculats al doctorat establiran el seu propi calendari de desenvolupament i només s'aplicarà el calendari del programa de doctorat en aquells cursos i seminaris que siguin coincidents entre ambdós programes.

Article 10. La formalització de les propostes

Les propostes de programes de doctorat han de constar d'un document de presentació i d'una fitxa amb les característiques i estructura que es detallen als annexos I i II d'aquest document.

Article 11. Termini de presentació i aprovació

1. Els departaments o instituts presentaran les propostes de programes de doctorat i de màsters amb vinculació al doctorat es presentaran abans de finalitzar el mes de desembre del curs acadèmic anterior a l'inici del programa.

2. Per a cada curs acadèmic, la Comissió de Doctorat resoldrà sobre les propostes abans de finalitzar el mes de febrer del curs acadèmic anterior a l'inici dels programes.

3. En el cas dels programes de màster vinculats als doctorats, la Comissió de Doctorat resoldrà també sobre l'inici d'activitats d'aquests estudis, d'acord amb els procediments que fixa la normativa d'estudis propis de la UPF.

Article 12. Requisits d'accés

1. Per accedir a un programa de doctorat cal estar en possessió d'un títol de Llicenciat, Arquitecte, Enginyer o equivalent o homologat a aquests. Els candidats podran accedir a qualsevol programa de doctorat relacionat científicament amb el seu currículum universitari.

2. L'accés dels candidats amb un títol de llicenciat o de nivell equivalent obtingut en una Universitat o centre d'ensenyament superior estranger s'haurà de realitzar específicament de conformitat a la disposició addicional primera del Reial Decret 778/1998, de 30 d'abril, i s'ajustarà als procediments establerts per la UPF a aquests efectes.

3. Els responsables acadèmics de cada doctorat podran indicar en la proposta una relació de les titulacions acadèmiques afins al perfil acadèmic del programa. No obstant això, si es vol declarar alguna titulació com a requisit indispensable d'accés caldrà que aquesta estigui implantada a la UPF. L'accés dels candidats que presentin un currículum acadèmic no afí al programa de doctorat haurà de ser resolt per la Comissió de Doctorat, previ informe del director del programa.

4. L'accés als programes de màster vinculats al doctorat tindrà els mateixos requeriments que el doctorat en quant al nivell acadèmic. Excepcionalment , la Comissió de Doctorat i Tercer Cicle podrà autoritzar l'admissió de diplomats, enginyers tècnics, arquitectes tècnics o graduats, en funció de l'especificitat, característiques i contingut dels programes, amb un informe previ dels directors dels programes de màster i de doctorat. (Acord de la Junta de Govern de 20 de febrer del 2002).

Article 13. Criteris de selecció

1. Les propostes dels programes hauran d'explicitar els criteris de selecció dels candidats.

2. L'admissió o no admissió dels candidats seleccionats correspon als responsables de cada programa d'acord amb el barem de selecció i el nombre de places ofertes.

Article 14. El tribunal de la suficiència investigadora

1. Per a cada programa de doctorat s'ha de constituir un tribunal que realitzi la valoració global dels coneixements adquirits pels estudiants que han superat el programa i que ha d'atorgar el reconeixement de la suficiència investigadora i el nivell acadèmic d'Estudis Avançats que permet iniciar l'elaboració de la tesi doctoral.

Aquest tribunal, únic per programa, estarà constituït per tres doctors, un dels quals no ha de pertànyer al departament responsable del programa i el president ha de ser catedràtic d'universitat.

2. El document de presentació de cada doctorat determinarà la composició d'aquest tribunal amb un nombre mínim de sis membres (tres titulars i tres suplents): un president, un president suplent, dos vocals i dos vocals suplents, dels quals s'adjuntarà un breu currículum docent i investigador.

Els responsables d'un programa de doctorat que tingui més de sis àrees de coneixement vinculades podran presentar, si així ho creuen oportú, una proposta de tribunal amb un nombre de professors superior a sis (entre titulars i suplents), de manera que cadascun pertanyi a una de les àrees del programa de doctorat.

Així mateix, el departament també podrà establir en la proposta del programa de doctorat que el tribunal de suficiència investigadora pugui requerir, si així ho creu oportú, informes d'especialistes en la matèria vinculada a la línia acadèmica desenvolupada per l'estudiant en el període de recerca.

Article 15. Títols

1. Els estudis de doctorat donaran opció a l'obtenció del Diploma d'Estudis Avançats i del títol de doctor per la UPF.

2. Els màsters vinculats als programes de doctorat permetran obtenir el títol de màster de la UPF, d'acord amb les disposicions de la normativa d'estudis propis de la UPF.

Article 16. El pressupost

La distribució dels recursos assignats al tercer cicle és competència de la Comissió de Doctorat, en els termes de l'acord de la Junta de Govern de la UPF de 14 d'octubre de 1998.

Capítol II

Desenvolupament dels programes de doctorat

Article 17. L'admissió als programes

1. Finalitzats els processos de preinscripció i de selecció, el director del programa de doctorat trametrà a la Comissió de Doctorat, abans de finalitzar el mes de setembre, la relació completa dels candidats admesos amb indicació del tutor assignat a cada estudiant.

2. Juntament amb la relació d'admesos, el responsable del programa enviarà la informació següent sobre els candidats preinscrits: nom i cognoms, lloc i data de naixement, denominació del títol acadèmic amb indicació de l'any i centre d'expedició, nombre d'anys de durada dels estudis per a l'obtenció d'aquesta titulació, dades sobre l'expedient acadèmic (nombre de suspensos, aprovats, notables, excel·lents i matrícules d'honor en dades absolutes i percentuals i mitjana de l'expedient), indicant si el candidat ha estat admès o no.

En el cas dels candidats amb expedients acadèmics d'estudis estrangers s'incorporaran les observacions corresponents a la valoració qualitativa de l'expedient en lloc de la valoració numèrica atesa la complexitat de l'equivalència entre qualificacions.

Article 18. Tutories i matriculació del període de docència

1. Durant els dos primers cursos acadèmics del doctorat els estudiants s'han de matricular tots els cursos i/o seminaris que els permetin superar l'exigència mínima en crèdits del període de docència. La distribució dels crèdits per curs acadèmic es realitzarà d'acord amb el tutor i amb els requeriments que assenyali el pla d'estudis.

2. En el mes de setembre, el departament o institut responsable del programa de doctorat farà pública l'oferta docent vigent per al curs que s'inicia, el calendari acadèmic i els horaris dels cursos i seminaris corresponents.

3. La matriculació de cada curs acadèmic requerirà la realització prèvia d'una tutoria i la relació de cursos i de seminaris a matricular haurà de comptar amb l'autorització expressa del tutor de cada estudiant.

4. L'estudiant podrà es matricular cursos fora de programa fins a un màxim de cinc crèdits, si així ho preveu el programa. La matriculació d'aquests crèdits requerirà l'autorització del tutor i del responsable acadèmic del programa de doctorat al qual pertanyi el curs o seminari.

5. L'estudiant es podrà matricular el nombre de cursos no obligatoris que li autoritzi el seu tutor. No obstant això, per aconseguir el nombre mínim de crèdits que assenyali el programa es considerarà la distribució dels crèdits estipulada pel pla d'estudis en relació al tipus i al caràcter del curs o seminari (fonamental, metodològic, afí i obligatori o optatiu).

6. La matriculació de cada curs acadèmic es realitzarà durant el mes d'octubre en les dates fixades per la Universitat, llevat els casos excepcionals que hauran de justificar-se davant la Comissió de Doctorat.

7. L'estudiant podrà sol·licitar a la direcció del programa de doctorat el canvi de tutor, exposant els motius que ho justifiquin.

Abans de l'inici de cadascun del cursos acadèmics del doctorat els directors dels programes trametran una relació actualitzada dels professors tutors assignats a cada doctorand a la unitat administrativa responsable de la matrícula d'aquest estudis.

Article 19. Nombre d'estudiants per curs o seminari

1. El nombre d'estudiants per curs o seminari no serà inferior a sis.

2. Els responsables acadèmics del programa hauran d'avaluar la viabilitat de cada curs o seminari en relació al nombre d'estudiants inscrits a l'acabament del procés de tutoria.

3. En el cas que es vulgui impartir un curs o seminari amb un nombre d'estudiants inferior a sis caldrà sol·licitar l'autorització del vicerectorat competent. Si es decideix anul·lar el curs o seminari, s'haurà de notificar als estudiants, per tal que, d'acord amb el seu tutor, realitzin l'oportuna modificació de la tutoria de matrícula. Així mateix, caldrà notificar-ho a la Comissió de Doctorat.

Article 20 Modificacions del pla d'estudis

1. Els directors dels programes de doctorat hauran de comunicar a la Comissió de Doctorat qualsevol modificació que vulguin realitzar en relació al pla d'estudis (cursos o seminaris oferts, nombre de crèdits, professorat responsable, etc.). Aquesta notificació haurà d'anar acompanyada d'una justificació degudament motivada i s'haurà de tramitar amb la suficient antel·lació, d'acord amb els terminis que estableixi la Comissió de Doctorat.

2. L'acceptació d'una modificació del programa que suposi canvis en l'oferta docent vigent, haurà de ser notificada als òrgans corresponents amb competència sobre el Pla d'Activitat Docent.

Article 21. Modificacions de la matrícula

1. De manera justificada i prèvia autorització del tutor, l'estudiant podrà modificar la matricula, amb l'ampliació, l'anul·lació o el canvi de cursos o seminaris de l'oferta docent del segon i tercer trimestre de cada curs acadèmic, en els terminis que s'estableixin a aquests efectes.

2. L'anul·lació o el canvi de cursos i/o seminaris no podrà afectar matèries de caràcter obligatori ni podrà suposar, per als estudiants de segon any, una reducció del nombre i del tipus de crèdits totals matriculats per sota del mínim exigible per a la superació del programa.

3. La sol·licitud de modificació de la matrícula s'haurà de realitzar, en termini màxim, abans de l'inici de la impartició del curs o seminari objecte del canvi.

Article 22. Matriculació de crèdits docents en el tercer curs acadèmic

1. El Consell Social de la UPF establirà el mínim de crèdits que els estudiants hauran d'haver superat per a la matriculació de crèdits docents en el tercer curs acadèmic del programa.

2. En el tercer curs acadèmic l'estudiant podrà matricular únicament els crèdits docents no superats en primera convocatòria i que siguin necessaris per al compliment de l'exigència mínima del seu pla d'estudis.

Atès que durant el tercer any acadèmic d'un programa no hi ha oferta docent, els responsables acadèmics hauran de preveure els mecanismes de seguiment i avaluació dels cursos i seminaris que els estudiants hagin de matricular.

3. De manera excepcional i prèvia autorització del tutor, l'estudiant pot matricular en el tercer any acadèmic cursos o seminaris fora de programa quan siguin necessaris per a la superació dels crèdits mínims del període de docència.

Article 23. Anul·lació de la matrícula

1. En un termini màxim de dos mesos, a comptar des de la data de matriculació, l'estudiant podrà sol·licitar l'anul·lació de la matrícula sencera sense que calgui cap tipus de justificació.

2. L'acceptació de l'anul·lació, que no comporta la devolució de l'import abonat en concepte de matrícula, tindrà la mateixa consideració que si l'estudiant no s'hagués matriculat. Així mateix, l'anul·lació de la matrícula comportarà la pèrdua dels drets adquirits per l'estudiant en l'admissió al programa.

Article 24. Avaluació i convocatòries

1. Tots els cursos i/o seminaris seran objecte de qualificació a partir dels mecanismes d'avaluació que s'estableixin en cada cas. D'acord amb el calendari acadèmic del programa, l'avaluació podrà tenir lloc trimestralment en els períodes que assenyali el calendari acadèmic global o, en termini màxim, durant la primera setmana del mes de setembre de cada curs acadèmic.

2. El Consell Social de la UPF establirà el nombre màxim de convocatòries per a cada curs o seminari.

Article 25. Continuïtat i progressió en els estudis

1. El Consell Social de la UPF establirà el mínim de crèdits que els estudiants hauran d'haver superat al final del segon curs acadèmic del període de docència i el termini què disposaran per fer-ho.

Article 26. Convalidacions

1. La convalidació de cursos o seminaris de doctorat es regirà pels criteris següents: el curs objecte de reconeixement acadèmic ha de ser de doctorat o de programes de postgrau amb vinculació a un programa de doctorat, els continguts del curs realitzat han de tenir equivalència amb els d'un programa de doctorat de la UPF i el seu nombre de crèdits ha de ser igual o superior als del curs o seminari del doctorat objecte de la convalidació.

2. La sol·licitud de convalidació, el certificat acadèmic i els documents acreditatius dels continguts del curs objecte del procés de convalidació han de ser valorats pel director del programa de doctorat corresponent, el qual emetrà un informe per a la Comissió de Doctorat i, si escau, una proposta de convalidació que haurà d'explicitar l'equivalència amb els cursos o seminaris del seu programa de doctorat.

3. Les sol·licituds de convalidació es presentaran en termini ordinari dos mesos abans del període de tutoria i matriculació i, en termini extraordinari, dos mesos després de l'inici del curs acadèmic del primer i del segon any de docència.

4. La Comissió de Doctorat decidirà sobre les sol·licituds de convalidació.

Article 27. Reconeixement de crèdits

1. Els cursos o seminaris superats en d'altres programes de doctorat o màster vinculat a programes de doctorat que no s'adeqüin als criteris del procés de convalidació, podran ser objecte de reconeixement acadèmic a petició de l'estudiant de doctorat fins a un màxim de cinc crèdits.

2. La sol·licitud de reconeixement s'haurà d'acompanyar dels certificats corresponents sobre els continguts del curs o seminari, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda. El tutor de l'estudiant haurà de realitzar un informe de la sol·licitud que haurà de comptar amb el vist i plau del director del programa.

3. Les sol·licituds de reconeixement es presentaran en termini ordinari dos mesos abans del període de tutoria i matriculació i, en termini extraordinari, dos mesos després de l'inici del curs acadèmic del primer i del segon any de docència.

4. Les sol·licituds de reconeixement seran resoltes per la Comissió de Doctorat.

5. El nombre de crèdits de cursos o seminaris reconeguts s'incorporaran a l'expedient de l'estudiant com a crèdits fora de programa i en correspondència al nombre de crèdits superats fins a un màxim total de cinc. Si l'estudiant ha matriculat prèviament altres cursos o seminaris com a crèdits fora de programa, només es reconeixeran els crèdits restants fins al màxim de cinc.

Article 28. Intercanvis docents i estades de preparació a la recerca

1. Els responsables d'un programa de doctorat podran sol·licitar a la Comissió de Doctorat l'homologació de determinades matèries de programes de doctorat o d'estudis de nivell acadèmic equivalent estrangers.

2. La sol·licitud d'homologació requerirà la justificació del nivell acadèmic d'aquests estudis, els programes docents de les matèries i la càrrega lectiva, així com la relació de matèries UPF amb les quals presenten equivalència. En qualsevol cas, caldrà la formalització d'un conveni o acord amb la institució acadèmica corresponent.

3. Així mateix, de manera excepcional i per a un determinat estudiant, els responsables acadèmics d'un programa de doctorat podran sol·licitar a la Comissió de Doctorat l'ajornament de l'acabament del període docència al tercer curs acadèmic amb motiu d'una estada de preparació a la recerca fora de la UPF.

Article 29. Certificació del període de docència

Els estudiants que superin els crèdits mínims del període de docència establerts per a cada programa podran sol·licitar el certificat acreditatiu corresponent.

Article 30. Matriculació i elaboració del(s) treball(s) de recerca

1. Prèvia autorització del seu tutor, els estudiants podran matricular els crèdits corresponents al treball o treballs de recerca a l'inici del segon o tercer curs acadèmic del programa havent superat un mínim de vint crèdits del període de docència, 15 dels quals han de correspondre a matèries de tipus fonamental.

2. La determinació de les pautes per a la realització, seguiment, presentació i avaluació del treball o treballs de recerca correspondran a la direcció del programa de doctorat, de conformitat amb les directrius acadèmiques del departament o institut universitari responsable d'aquests estudis i en els terminis establerts en l'apartat 31.1 d'aquest document.

Article 31. Avaluació del treball o treballs de recerca

1. A partir de la finalització del segon curs acadèmic del programa, els estudiants disposaran d'un màxim de dos cursos per a la presentació i avaluació del treball o treballs de recerca. L'estudiant haurà de presentar el treball de recerca abans de finalitzar la segona setmana del mes de setembre del segon, del tercer o del quart curs acadèmic.

2. El termini màxim per a la superació dels crèdits del període de recerca és el quart curs acadèmic des de l'inici del programa de doctorat.

Excepcionalment, els estudiants que no hagin superat el treball o treballs de recerca en el quart curs acadèmic del programa podran sol·licitar a la Comissió de Doctorat, prèvia autorització del tutor i del director del programa, la matriculació extraordinària del treball o treballs de recerca en el cinquè curs del programa.

Article 32. Inscripció del projecte de la tesi doctoral

1. El projecte de tesi doctoral ha de ser presentat abans de la finalització del programa, sent suficient realitzar aquesta presentació de manera simultània a la presentació del treball de recerca.

2. L'estudiant presentarà la sol·licitud d'inscripció del projecte de tesi doctoral al departament o institut responsable del programa, juntament amb l'acceptació del director de la tesi, l'aval del tutor i el director del programa i un breu resum del treball que pretén realitzar. El director del departament o institut universitari resoldrà, prèvia realització de les consultes que cregui oportunes, sobre l'admissió del projecte.

3. Els directors de departament o institut presentaran a la Comissió de Doctorat, per al seu coneixement, la relació de projectes de tesi inscrits per a cadascun dels programes de doctorat que es desenvolupin sota la seva responsabilitat abans de finalitzar el mes d'octubre de cada curs acadèmic.

Article 33. Avaluació de la suficiència investigadora

1. Els estudiants que hagin superat els dos períodes acadèmics d'un programa de doctorat podran sol·licitar la defensa dels coneixements adquirits en sessió pública davant del tribunal de la suficiència investigadora del seu programa.

2. La sol·licitud es presentarà un mes abans d'un dels dos períodes de defensa establerts per a cada curs acadèmic amb un informe en què el director del programa de doctorat determinarà raonadament l'àrea de coneixement en la qual el doctorand podrà obtenir la suficiència investigadora. L'àrea de coneixement en la qual serà reconeguda la suficiència investigadora haurà de ser una de les adscrites al programa de doctorat.

3. La sol·licitud d'examen de la suficiència investigadora es podrà realitzar a partir del segon curs acadèmic del programa i, en termini màxim, abans de l'acabament del quart curs del programa.

4. Per a cada curs acadèmic, la defensa es podrà realitzar en un dels dos períodes fixats pels responsables del programa. En el mes de setembre de cada curs, la direcció del programa farà públiques les dates dels períodes de defensa i ho comunicarà a la Comissió de Doctorat per al seu coneixement.

5. De manera excepcional, els estudiants que tinguin concedida una matrícula extraordinària del treball o treballs de recerca per al cinquè curs del programa podran sol·licitar la defensa de la suficiència investigadora la finalització d'aquest curs acadèmic, que es realitzarà en període únic abans de finalitzar el mes d'octubre del curs acadèmic següent.

Article 34. Sol·licitud del Diploma d'Estudis Avançats

1. La resolució favorable del tribunal de Suficiència Investigadora permet a l'estudiant sol·licitar el Diploma d'Estudis Avançats (DEA).

2. Els continguts del DEA seran els següents: nom i cognoms de l'estudiant; nombre de crèdits superats per l'estudiant en el programa de doctorat; nom del departament o institut universitari responsable del programa de doctorat; data de superació de la suficiència investigadora; nom de l'àrea de coneixement a la qual l'estudiant obté la suficiència investigadora.

3. El DEA durà les signatures del rector i de la persona interessada.

4. El preu d'expedició del DEA serà l'establert pel Decret de la Generalitat que fixa els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques per a cada curs acadèmic.

5. La Universitat durà un registre d'aquests diplomes d'acord amb el que estableix l'article 7.3 del Reial decret 1496/1987, de 6 de novembre, sobre expedició i homologació de títols universitaris.

Article 35. Avaluació dels programes de doctorat

Els departaments o instituts universitaris responsables d'un programa de doctorat o de màster vinculat a un doctorat presentaran a la Comissió de Doctorat un informe de valoració i seguiment a l'acabament del quart any del programa.

Capítol III

La tesi doctoral

Article 36. Matriculació de la tutoria de tesi

1. Els estudiants que tinguin inscrit un projecte de tesi doctoral hauran de mantenir la vinculació amb la Universitat i realitzar, per a cada curs acadèmic i fins el dipòsit de la tesi, la matriculació anual de la tutoria de tesi.

2. L'abonament d'aquesta matrícula es realitzarà de conformitat amb el Decret de la Generalitat pel qual es fixen els preus de prestació de serveis acadèmics.

3. Anualment, el doctorand haurà de presentar un informe amb l'estat d'avançament de la tasca de recerca i els resultats més significatius produïts fins el moment, que ha de ser avaluat per la direcció de la tesi doctoral. 

4. Abans de l'inici de cada curs acadèmic, l'òrgan responsable del programa de postgrau, a la vista dels informes rebuts per part dels directors de tesi, presentarà a la Comissió competent en estudis de postgrau una relació dels doctorands en fase d'elaboració de tesi doctoral juntament amb còpia dels informes emesos.

Article 37. El director de la tesi

1. Per a l'elaboració de la tesi doctoral, l'òrgan responsable del programa de postgrau assignarà al doctorand un director de tesi. Els directors de tesi han de ser professors de la Universitat Pompeu Fabra en servei actiu si bé, excepcionalment, la direcció de la tesi també pot ser assumida per doctors en situacions administratives diferents a les de servei actiu, per doctors que prestin serveis en d'altres universitats o institucions i, en definitiva, per qualsevol altre doctor. En aquests casos, es requerirà l'autorització de la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial, previ informe de l'òrgan responsable del programa de postgrau, i s'haurà de designar un tutor que ha de ser doctor vinculat a la línia de recerca de la tesi.

2. El director de tesi ha de ser un doctor amb experiència investigadora acreditada. L'òrgan responsable del programa oficial de postgrau al qual pertanyi el doctorat ha de motivar el compliment d'aquest requisit i comunicar-ho a la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial. Es considerarà motivació suficient tenir almenys un període d'activitat investigadora avaluat positivament.

3. El doctorand pot sol·licitar canvi de direcció de la tesi a l'òrgan responsable del programa de postgrau. L'òrgan responsable del programa de postgrau, prèvia audiència de l'interessat, del director de tesi i del doctor que proposi com a nou director, resoldrà si no hi ha oposició. En cas que hi hagi oposició, elevarà l'expedient a la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial perquè resolgui.

Article 38. Trasllat d'expedient

1. Les sol·licituds de trasllat d'expedient dels estudiants que hagin realitzat estudis d'acord amb del Reial Decret 778/1998, de 30 d'abril, es resoldran de conformitat amb l'article 15 del Reial Decret. En el cas d'estudiants que hagin realitzat estudis de doctorat previs a l'aplicació d'aquest Reial Decret s'haurà d'acreditar la certificació de la suficiència investigadora.

2. La Comissió competent en matèria d'estudis de postrgrau resoldrà totes les sol·licituds de trasllat previ informe de l'òrgan responsable del programa de postgrau al qual es vulgui adscriure el projecte de tesi doctoral. No obstant això, la Comissió denegarà aquestes sol·licituds en els supòsits en què el director de la tesi no sigui un professor de la UPF, llevat que raons excepcionals justifiquin l'admissió del trasllat.

Article 39. Llengua de la tesi

Si l'estudiant vol presentar la tesi doctoral en una llengua que no sigui el català, el castellà o l'anglès, ho ha de sol·licitar expressament a la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial amb l'aval del director de la tesi.

Article 40. Convenis o acords amb altres institucions

La Universitat promourà les iniciatives dels òrgans responsables dels programes de postgrau que potenciïn la dimensió internacional dels treballs de tesi doctoral i es fixaran, si escau, els sistemes oportuns per al seu reconeixement. Així mateix, en determinats casos, es podrà proposar la realització d'una tesi doctoral sota una tutela conjunta amb una altra institució internacional, mitjançant l'establiment de convenis o acords.

Article 41. Termini per a la presentació de la tesi doctoral

El Consell Social de la UPF determinarà el termini màxim per a la presentació de la tesi doctoral.

Article 42. Elaboració i autorització de defensa de la tesi doctoral

1. La tesi doctoral ha de consistir en un treball original d'investigació relacionat amb els camps científic, tècnic, humanístic o artístic del programa de postgrau. La tesi doctoral també pot consistir en un conjunt d'articles que, amb l'autorització del director de tesi, han estat publicats recentment o es troben en procés de publicació. En aquest darrer cas, la tesi doctoral ha d'incloure una memòria on es presenti la tesi defensada, amb un capítol introductori i unes conclusions finals. Els articles que integren una tesi no poden ser inclosos com a part de cap altra.

2. Finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral, previ informe favorable del director de la tesi que haurà de ser exhaustiu i individual, i l'informe del tutor en el cas de direcció externa, si escau, l'estudiant efectuarà el dipòsit de la seva tesi doctoral. 

3. Cada òrgan responsable del programa de postgrau proposarà els mecanismes per garantir la qualitat de les tesis durant el seu procés d'elaboració (exposició pública en seminaris, publicació prèvia en revistes de prestigi reconegut, informes externs, etc.). En cada cas aquests mecanismes han de ser aprovats per la Comissió competent en estudis de postgrau. La documentació que generi l'aplicació d'aquests mecanismes s'adjuntarà com a documentació prèvia per a l'autorització de la tesi doctoral.

4. La presentació de la tesi doctoral es fa davant l'òrgan responsable del programa de postgrau. La sol·licitud ha d'indicar la llengua en la qual es farà la defensa de la tesi i ha d'anar acompanyada pels informes favorables d'autorització del director o directors, tres exemplars de la tesi enquadernats amb tapa dura, set exemplars de la tesi editats en paper i un exemplar de la tesi en format electrònic. Els exemplars de la tesi s'han de presentar en les condicions que determini la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial.

5. L'òrgan responsable del programa de postgrau comunicarà al Servei de Gestió Acadèmica la presentació de la tesi doctoral per tal que es faci la difusió a tota la comunitat Universitària. La tesi doctoral quedarà dipositada durant 10 dies naturals, a comptar a partir de l'endemà de la data del dipòsit, per a què els doctors de la Universitat puguin examinar-la i adreçar, si escau, un escrit a la Comissió competent en estudis de postgrau amb les consideracions que creguin oportunes. 

6. Transcorregut aquest termini, i dins el termini de dos mesos, l'òrgan responsable del programa de postgrau ha de trametre a la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial tota la documentació que el procés d'avaluació de la tesi doctoral hagi generat per a la seva tramitació, juntament amb una proposta de 10 experts en la matèria que puguin formar part del tribunal encarregat de jutjar-la. Aquesta proposta ha d'anar acompanyada d'un informe d'idoneïtat respecte a la matèria de la tesi de cadascun dels 10 membres proposats. En el cas que l'òrgan responsable del programa no formuli la proposta de composició del tribunal dins el termini esmentat, la comissió de la Universitat competent en matèria de postgrau oficial pot procedir a nomenar el tribunal en els termes establerts a l'article 43.

7. L'òrgan responsable del programa de postgrau trametrà a la Comissió competent en estudis de postgrau tota la documentació que el procés d'avaluació de la tesi doctoral hagi generat per a la seva tramitació.

8. La Comissió competent en estudis de postgrau, a la vista de la documentació rebuda, procedirà a l'autorització o no de la defensa de la tesi. En el cas de no autorització de la defensa de la tesi, la Comissió haurà de comunicar per escrit al doctorand, al director de la tesi i a l'òrgan responsable del programa de postgrau les raons de la seva decisió.

Article 43. Tribunal de la tesi  (Vegeu acord del Consell de Govern de 16 de juny del 2010)

1. Autoritzada la defensa de la tesi doctoral, la comissió competent en estudis de postgrau nomenarà un tribunal format per cinc membres titulars i dos suplents, tots amb el grau de doctor i amb experiència investigadora acreditada, dels quals no pot haver més de dos membres de la mateixa Universitat. En la composició del tribunal hi haurà una presència equilibrada de dones i homes, llevat de motius fonamentats i objectius, degudament motivats. Els membres de cada sexe han de representar, com a mínim, el quaranta per cent.

2. No podrà formar part del tribunal nomenat el director o directors de la tesi doctoral ni el tutor, excepte en els casos de tesis presentades en el marc d'acords bilaterals de cotutela amb universitats estrangeres que ho hagin previst.

3. La Comissió competent en estudis de postgrau designarà, entre els membres del tribunal, al president, d'acord amb els requisits establerts per l'òrgan responsable del programa de postgrau i al secretari. En el cas de renúncia per causa justificada d'un membre titular del tribunal, el president procedirà a la seva substitució pel suplent corresponent.

4. Un cop nomenat el tribunal, l'òrgan responsable del programa de postgrau de postgrau remetrà a cadascun dels membres un exemplar de la tesi doctoral amb una antelació mínima de tres setmanes abans de la data de lectura fixada.

Article 44. Defensa i avaluació de la tesi doctoral

1. L'acte de defensa de la tesi doctoral serà convocat pel president i comunicat pel secretari a la Comissió competent en estudis de postgrau amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la seva celebració. 

2. L'acte es farà en sessió pública dins del període acadèmic establert per a la lectura de tesi, des del mes setembre al juliol, ambdós inclosos, i consistirà en l'exposició pel doctorand del treball realitzat, la metodologia, el contingut i les conclusions, amb una especial menció de les seves aportacions originals. 

3. Els membres del tribunal formularan al doctorand totes les qüestions que estimin oportunes. Així mateix, els doctors presents a l'acte públic podran formular qüestions en el moment i forma que senyali el president del tribunal.

4. Finalitzada la defensa i discussió de la tesi, cada membre del tribunal en formularà per escrit una valoració. El secretari del tribunal farà arribar aquests escrits al Servei de Gestió Acadèmica en el termini màxim d'una setmana.

5. El tribunal emetrà la qualificació global que finalment concedeix a la tesi d'acord amb l'escala següent: no apte, aprovat, notable i excel·lent. El tribunal pot atorgar la menció "cum laude" si la qualificació global es d'excel·lent i s'emet en tal sentit el vot per unanimitat.

Article 45. El títol de doctor

Aprovada la defensa de la tesi, l'estudiant estarà en disposició de sol·licitar el títol de doctor per la UPF.

Article 46. Premis extraordinaris de tesis doctorals

Ll'òrgan responsable del programa de postgrau podrà elevar una proposta de Premi Extraordinari de Tesi Doctoral a la Comissió competent en estudis de postgrau. Cada òrgan responsable del programa de postgrau podrà sol·licitar l'atorgament d'un premi Extraordinari per cada deu tesis doctorals llegides i no més d'un per any acadèmic.

Disposicions finals

Primera. Per als estudiants que han iniciat estudis a partir del curs 1998-1999, aquesta normativa els serà d'aplicació a partir del curs 2000-2001.

Segona. Els estudiants que, havent iniciat els estudis de doctorat abans del curs 1998-1999, encara no hagin superat la totalitat dels crèdits del seu programa, els serà d'aplicació aquesta normativa a partir del curs 2000-2001.

Tercera. Els estudiants que, havent iniciat els estudis de doctorat abans del 1998-1999, estiguin en disposició d'obtenir la suficiència investigadora a partir del curs 2000-01, la podran obtenir d'acord amb les pautes assenyalades per l'anterior normativa reguladora dels estudis de doctorat i els serà d'aplicació l'actual normativa en relació al període de realització, presentació i defensa de la tesi doctoral.

No obstant això, aquests estudiants podran sol·licitar la realització de l'examen de la suficiència investigadora i l'obtenció del diploma d'Estudis Avançats que preveu l'actual normativa, d'acord amb els criteris que fixi oportunament la Comissió de Doctorat.

Quarta. El títol de doctor per la UPF, previst pel Decret 778/1998, que regula els estudis de doctorat, s'expedirà als estudiants que han iniciat el doctorat a partir del curs 1998-1999 i, també, als estudiants que hagin obtingut la suficiència investigadora a partir de l'1 d'octubre de 1998.

El títol de doctor, previst per l'anterior normativa reguladora dels estudis de doctorat, que correspon a un títol oficial de Llicenciat, Arquitecte o Enginyer, s'expedirà únicament als estudiants que hagin obtingut la suficiència investigadora abans de l'1 d'octubre de 1998

 

ANNEX I

Formalització de les propostes. El document de presentació del doctorat

El document de presentació del programa constarà, com a mínim, dels següents apartats:

1. Objectius del programa.

2. Direcció del programa i departament o institut responsable del programa.

3. Calendari previst d'impartició dels cursos i/o seminaris del període de docència.

4. Programes acadèmics dels cursos i/o seminaris, amb indicació del professor responsable.

5. Relació detallada dels professors del programa, amb indicació de l'any i la Universitat d'obtenció del títol de doctor, del centre on treballen actualment i del grau de responsabilitat acadèmica en el programa (director, coordinador, tutor i/o professor).

6. Descripció del desenvolupament del període de recerca, línies de recerca ofertes, periodicitat de les tutories de seguiment i avaluació del treball, indicacions per a la realització i presentació del treball, mètodes d'avaluació final, etc.

7. Tribunal de la suficiència investigadora i breu currículum docent i investigador de tots els membres.

8. Proposta de calendari d'implementació (períodes de preinscripció, admissió i tutories de matrícula), amb indicació de la unitat acadèmica i/o administrativa responsable de la informació.

 

ANNEX II

Formalització de les propostes.

La fitxa del programa: Estructura i continguts

Els continguts:

1. Nom i (bienni) del programa (període acadèmic: quatre anys)

2. Departament o institut universitari responsable.

3. Direcció del programa.

4. Àrees de coneixement.

5. Nombre de crèdits mínims per a la superació dels períodes de docència i de recerca i nombre total de crèdits mínims per a la superació del programa.

6. Total de crèdits de l'oferta del programa, amb indicació del nombre total de crèdits obligatoris i optatius.

7. Nombre màxim de places ofertes per a estudiants del programa.

8. Nombre màxim de places ofertes per a estudiants de fora de programa.

9. Requisits específics d'accés i, titulacions afins, si escau.

10. Criteris de selecció dels candidats.

11. Quadre del pla d'estudis.

12. Relació dels membres del tribunal de la suficiència investigadora (president titular, president suplent, dos vocals titulars i dos vocals suplents, com a mínim).

FITXA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT

Programa de doctorat en

(Denominació)

 

Període acadèmic de vigència del programa

(Curs acadèmic d'inici i d'acabament)

 

Departament o institut universitari responsable:

 

 

Places de programa:

(Nombre màxim)

 

Places fora de programa

(Nombre màxim)

 

Direcció del programa

(Nom i cognoms i càrrec)

Crèdits mínims programa:

 

Oferta total en crèdits

del programa:

 

Mínim període de docència:

 

Total crèdits obligatoris:

 

Mínim període de recerca:

 

Total crèdits optatius:

 

Requisits específics d'accés

 

Àrees de coneixement:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteris de selecció

 

 

 

 

 

 

Tribunal de la suficiència investigadora

Relació de professors membres (titulars o suplents) del tribunal:

 

 

 

FITXA DEL PROGRAMA - QUADRE DEL PLA D'ESTUDIS - PRIMER CURS ACADÈMIC

Denominació del programa: Curs acadèmic: 200 .. - 200.

 

Codi

Denominació del curs

Crèdits

Caràcter

Nom i cognoms del professor

Centre del professor

Cursos o seminaris fonamentals:

           
           
           
           
           
           
           
           

Cursos o seminaris metodològics:

           

 

 

 

 

 

 

           
           
           
           
           
           

Cursos o seminaris afins:

           
           
           
           

 

Director del programa

Director del departament

Director de l'institut universitari

Nom i cognoms

 

 

 

 

 

(Signatura i data)

 

Nom i cognoms

 

 

 

 

 

(Signatura i data)

Nom i cognoms

 

 

 

 

 

(Signatura i data)

FITXA DEL PROGRAMA - QUADRE DEL PLA D'ESTUDIS - SEGON CURS ACADÈMIC

Denominació del programa: Curs acadèmic: 200 .. - 200..

 

Codi

Denominació del curs

Crèdits

Caràcter

Nom i cognoms del professor

Centre del professor

Cursos o seminaris fonamentals:

           
           
           
           
           
           
           
           

Cursos o seminaris metodològics:

           
           
           
           
           
           
           
           

Cursos o seminaris afins:

           
           
           
           

 

Director del programa

Director del departament

Director de l'institut universitari

Nom i cognoms

 

 

 

 

(Signatura i data)

Nom i cognoms

 

 

 

 

(Signatura i data)

Nom i cognoms

 

 

 

 

(Signatura i data)