Acord del Consell Social de 9 de juny del 2016
 

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

L'objecte d'aquesta norma és la regulació d'aspectes relatius a la permanència en els estudis de Màster universitari, regits pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Article 2. Continuïtat

Per continuar els mateixos estudis, els estudiants hauran d'haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits corresponents a les matèries de què s'hagin matriculat en el primer curs del màster.

Als efectes d'aquest article, quan calgui computar un nombre determinat de crèdits dels estudis i d'aquest còmput en resulti un número amb fracció decimal, es tindrà en compte el número enter sense la fracció decimal.

Article 3. Convocatòries

Els estudiants que, de conformitat amb el que estableix aquesta normativa, no hagin perdut el dret de continuar els seus estudis, disposen de dues convocatòries d'examen per assignatura.

Exhaurides les dues convocatòries d'avaluació, els estudiants poden sol·licitar una tercera convocatòria d'avaluació extraordinària.

Article 4. Procediment

Els estudiants han de presentar la sol·licitud de convocatòria d'avaluació extraordinària, així com les relatives a la continuïtat, a les quals han d'adjuntar la justificació documental dels motius en què fonamentin la seva sol·licitud, dins el termini de quinze dies des de la publicació definitiva de les qualificacions.

Article 5. Òrgan competent

Correspon al rector o rectora resoldre les sol·licituds relatives a la permanència.

El rector o rectora pot sol·licitar un informe previ del Consell Social en els casos en què consideri que el criteri d'aquest òrgan de representació social pugui aportar un complement a la resolució.

El rector o rectora pot establir en la mateixa resolució, en el cas que sigui favorable, les condicions acadèmiques amb què s'autoritza la matrícula de l'estudiant.

El rector o rectora ha de trametre un informe anual al Consell Social, en què es farà constar tota l'activitat en relació amb les sol·licituds de permanència.

Disposició final derogatòria. En el moment de l'entrada en vigor d'aquesta normativa, queda derogada la normativa de permanència dels estudiants en els estudis de màster oficial de postgrau, aprovada per Acord del Consell Social, de 25 de maig de 2006, i modificada per acord del 13 de maig de 2008.

Disposició final única. Aquesta normativa serà d'aplicació a partir de les sol·licituds, la resolució de les quals hagi de tenir efecte sobre el curs 2016-2017.