Acord de la Comissió Gestora de 26 de maig de 1993.


1. Per a la realització de pràctiques dels estudiants de la UPF previstes als plans d'estudis caldrà l'establiment previ d'un conveni entre la Universitat i l'entitat col·laboradora pública o privada. El conveni contemplarà l'objecte de la col·laboració i els termes en que es realitzarà aquesta.

2. Al marge de la possibilitat de subscriure un acord marc que contempli altres actuacions comunes amb l'entitat col·laboradora, per a la realització de les pràctiques s'hauran d'establir convenis específics que contemplaran les dades generals de la realització de l'estada en pràctiques.

El conveni es completarà amb un document adjunt que recollirà les dades específiques referents als estudiants que hi prenguin part.

3. Les dades generals que necessàriament han de figurar en el conveni són les següents:

-Nom de les entitats signants
-Nom i representació amb la que actuen les persones signants
-Objecte del conveni
-Compromís per ambdues parts de designar tutors
-Vigència del conveni
-Previsió de pròrroga
-Especificació de que la realització de les pràctiques no implica la constitució de cap vincle laboral entre l'entitat i els estudiants

4. Les dades específiques que figuraran en document adjunt són les següents:

-Nom de l'alumne
-Nom i tema del treball o projecte a realitzar
-Durada de l'estada en pràctiques (hores)
-Període de realització
-Horari que haurà de complir l'alumne
-Nom del tutor de la Universitat i de l'entitat col·laboradora
-Reconeixement acadèmic (valoració en crèdits)

Així mateix, es farà constar l'obligatorietat de l'estudiant d'elaborar una memòria al finalitzar el període de pràctiques.

5. En el cas que el nombre reduït d'estudiants així ho aconselli es podran refondre en un sol document o conveni individual la totalitat de les dades anteriors.

6. Els estudiants hauran de manifestar la seva conformitat amb les condicions establertes, signant a aquest efecte el document adjunt que conté les dades específiques o si és el cas el conveni individual.

7. Els convenis seran subscrits en nom de la Universitat pel rector o autoritat acadèmica en qui delegui.

8. La tramitació dels convenis correspondrà a l'Administració dels estudis afectats.