Acord del Consell de Govern de 19 de juny del 2013
L'adequació dels ensenyaments de doctorat de la Universitat Pompeu Fabra a la nova normativa general ha comportat l'adopció d'un nou marc de regulació d'aquests ensenyaments. Dins d'aquest marc, per acord el 13 de juliol del 2011, el Consell de Govern va aprovar la Regulació de l'escola de doctorat i, per acord del 20 de juny del 2012, va aprovar la nova Normativa acadèmica dels ensenyaments de doctorat.
 

En la Regulació de l'Escola de Doctorat es defineixen, entre d'altres, les funcions de les comissions acadèmiques de cada un dels programes de doctorat entre les quals figura la d'autorització de les cotuteles de tesis doctorals. Aquesta nova normativa de cotutela de tesis doctorals té per objecte regular, a partir de la seva aprovació, l'elaboració de tesis doctorals en règim de cotutela amb altres universitats estrangeres per a qualsevol estudiant de doctorat de la Universitat.

Article 1 . Objecte

Aquesta normativa té per objecte regular l'elaboració de tesis doctorals a la Universitat Pompeu Fabra en règim de cotutela amb altres universitats estrangeres.

Article 2. Règim general i àmbit d'aplicació

Aquesta normativa és d'aplicació a tots els estudiants de doctorat de la Universitat Pompeu Fabra, independentment del moment en què van iniciar el doctorat i el règim normatiu amb què ho van fer.

L'accés i admissió als estudis de doctorat i el dipòsit i defensa de la tesi doctoral seran els mateixos que regeixen per a tots els estudiants de doctorat de la Universitat Pompeu Fabra.

Article 3. Autorització de la cotutela i aprovació del conveni específic

Correspon a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat l'autorització o revocació de l'elaboració de la tesi doctoral en règim de cotutela

Cada cotutela de tesi doctoral es desenvoluparà en el marc d'un conveni específic entre les dues universitats interessades. El conveni també haurà de ser aprovat per la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Article 4. Direcció de la tesi doctoral

Els candidats a la preparació del doctorat en cotutela faran el seu treball sota el control i la responsabilitat d'un director de tesi a cada una de les universitats interessades. La direcció s'haurà d'exercir coordinadament.

Article 5. Inscripció i formalització de la matrícula

L'estudiant formalitzarà anualment la matrícula de la tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral  a ambdues universitats, inclòs el curs acadèmic en que es dipositi la tesi doctoral.

El doctorand haurà de satisfer a la UPF l'import dels preus públics per serveis acadèmics de caràcter docent establerts per la Generalitat de Catalunya, així com també aquells altres preus aprovats pel Consell Social de la UPF.

Article 6. Preparació de la tesi doctoral i estades de recerca

El temps de preparació de la tesi no serà superior al que defineixin les dues Universitats en què s'obtindrà el títol de doctor i es repartirà entre les dues universitats per períodes d'estada alternatius a cada una. El temps d'estada mínim en una de les dues universitats no serà inferior a nou mesos i es completarà el període restant a l'altra. L'estada es podrà realitzar en un o en diversos períodes.

Article 7. Tribunal de la tesi doctoral

El tribunal davant del qual s'ha de defensar la tesi doctoral serà designat de comú acord entre les dues universitats, i la seva composició s'atendrà a la legislació vigent del país on es defensi la tesi doctoral.

Article 8. Defensa de la tesi doctoral

La tesi serà objecte d'una defensa única en qualsevol de les dues universitats. Aquesta disposició haurà de ser objecte d'una clàusula inscrita en el conveni firmat per les dues institucions.

Article 9. Títol de doctor

En virtut del conveni i sobre la base d'una única defensa de tesi doctoral, cada universitat es compromet a lliurar el seu propi títol de doctor corresponent, previ pagament dels drets d'expedició.

Article 10. Publicació

La publicació, explotació i protecció dels resultats de la investigació realitzada seran assegurades per les dues institucions d'acollida del doctorand d'acord amb els procediments específics de cada país.

Disposició derogatòria.

Aquesta normativa deixa sense efecte la Normativa sobre cotutela de tesis doctorals, aprovada per acord del Consell de Govern de  18 de febrer del 2003.