Acord del Consell de Govern de 10 de maig del 2006, modificat per acords del Consell de Govern de 14 de març del 2007, 14 de novembre del 2007 i 15 de juliol del 2009 

L'Espai Europeu d'Ensenyament Superior suposa la introducció d'importants modificacions en l'estructura universitària. La implantació dels programes oficials de postgrau, regulada pel Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, obliga a elaborar diferents normatives per tal de completar el seu règim i contingut.

En sessió de 29 de març del 2006, el Consell de Govern va aprovar unes normes inicials sobre plans d'estudis i òrgans responsables del màster. Ara es tracta de regular aquella normativa acadèmica en què es desenvolupa l'actuació de la docència i gestió acadèmica d'aquests estudis a la nostra Universitat.

En aquest sentit, es dibuixa un nou model normatiu de postgrau, inspirat i revisat des de la normativa pròpia existent de primer i segon cicle, i que suposa un primer estadi en l'homogeneïtzació amb la normativa dels estudis de grau.

 

En sessió de 29 de març del 2006, el Consell de Govern va aprovar unes normes inicials sobre plans d'estudis i òrgans responsables del màster. Ara es tracta de regular aquella normativa acadèmica en què es desenvolupa l'actuació de la docència i gestió acadèmica d'aquests estudis a la nostra Universitat.

En aquest sentit, es dibuixa un nou 
1. Àmbit d'aplicació

 

Aquesta normativa s'aplica als estudis universitaris de segon cicle conduents al títol de màster.

2. Admissió

2.1. Requisits d'accés

Poden accedir als estudis conduents als títols de màster de la UPF aquells estudiants que compleixin els requisits d'accés generals establerts a la normativa vigent i, si és el cas, els requisits específics del màster corresponent.

L'aprovació dels requisits específics d'admissió a cada màster correspon al Consell de Govern, a proposta del departament responsable, amb l'informe previ de la comissió competent en matèria de postgrau oficial.

2.2. Nombre de places dels màsters

L'admissió a cada màster està condicionat pel nombre de places que determini el Consell de Govern.

2.3. Òrgans competents

 

La resolució de l'admissió dels aspirants als estudis de màster correspon al director del departament responsable del màster.

 

2.4. Presentació de sol·licituds

La Universitat establirà el nombre de convocatòries d'admissió, per cada curs acadèmic, i que publicarà a la pàgina web institucional durant el primer trimestre del curs acadèmic previ a l'inici de l'activitat acadèmica. En aquestes convocatòries podran participar els candidats que compleixin els requisits d'accés generals i els específics d'admissió, així com aquells candidats que, no complint-los, prevegin complir-los en el moment d'inici de la prestació de l'activitat acadèmica.

La comissió competent en matèria de postgrau oficial determinarà el percentatge de places que s'assignaran en cadascuna de les convocatòries. Igualment podrà establir, per totes o per alguna de les convocatòries, una distribució de places entre residents o nacionals d'estats membres de la Unió Europea i aquells no residents, que no siguin nacionals de cap d'aquests estats.

En el cas que s'hagi establert un import per participar en el procediment d'admissió, la justificació de l'abonament d'aquest import és un requisit necessari per participar-hi.

2.5. Documentació

En el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, els candidats han d'adjuntar la documentació acreditativa d'aquells extrems que hagin de ser objecte de valoració.

L'admissió definitiva està condicionada a l'acreditació del compliment dels requisits generals d'accés i dels específics d'admissió al màster en el moment d'inici de la prestació de l'activitat acadèmica.

2.6. Accés d'estudiants amb un títol d'educació superior no pertanyent a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense homologar.

Els estudiants que sol·licitin l'accés a un màster d'acord amb l'article 16.2 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, acreditant un títol no pertanyent a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) sense homologar, han de formalitzar, en el moment de sol·licitar l'admissió, una sol·licitud de reconeixement d'equivalència del nivell de formació acreditat pel títol estranger aportat i el que s'exigeix per obtenir el corresponent títol espanyol de grau.

La sol·licitud de reconeixement del nivell de formació ha d'anar acompanyada de la documentació següent en el moment de sol·licitar l'accés:

a) Títol no pertanyent a l'EEES, o certificació acreditativa de la seva expedició.

b) Certificació acadèmica dels estudis realitzats pel sol·licitant per obtenir el títol, en la qual constin, entre altres extrems, la durada oficial, en anys acadèmics, del programa d'estudis seguit; les assignatures cursades; la càrrega horària de cadascuna i les qualificacions.

Es poden requerir, a més, altres documents que es considerin necessaris per a l'acreditació de l'equivalència entre la formació conduent a l'obtenció del títol no pertanyent a l'EEES aportat i la que s'exigeix per a l'obtenció del corresponent títol espanyol de grau, incloent-hi, si escau, els programes de les assignatures en les quals es reflecteixi el contingut i l'amplitud amb què van ser cursades, o la documentació acadèmica que acrediti que els estudis faculten en el país expedidor del títol per accedir a estudis de postgrau.

Els documents expedits a l'estranger han de complir els requisits següents:

a) Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per fer-ho, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti.

b) Han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, en el seu cas, mitjançant postil·la del conveni de La Haia. Aquest requisit no s'exigeix als documents expedits per les autoritats dels estats membres de la Unió Europea o signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

c) L'òrgan instructor pot requerir la traducció oficial al castellà o al català dels documents que s'acompanyin.

En cas de dubte sobre l'autenticitat, validesa o contingut dels documents aportats, es poden fer les diligències necessàries per a la seva comprovació, així com adreçar-se a l'autoritat competent expedidora per validar els extrems dubtosos.

El director del departament responsable del màster resoldrà l'admissió d'aquests estudiants previ informe de la comissió competent en matèria de postgrau oficial. Mentre no dicti aquesta resolució, aquests estudiants poden ser admesos condicionalment.

La resolució de la sol·licitud de reconeixement del nivell de formació no implica l'atorgament d'una plaça universitària. L'atorgament de la plaça depèn de la resolució d'admissió.

Les resolucions de reconeixement del nivell de formació seran traslladades, si és el cas, a la comissió de selecció perquè elabori la resolució definitiva d'admissió.

2.7. Valoració de les sol·licituds d'admissió

2.7.1. Criteris

Quan la demanda de places d'un màster superi l'oferta, per tal d'establir una prelació dels estudiants que hagin sol·licitat l'admissió, s'aplicaran els criteris de valoració aprovats pel Consell de Govern a proposta del departament responsable del màster, previ informe de la comissió competent en matèria de postgrau oficial. Aquests criteris respectaran, en tot cas, els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.

Es poden prioritzar els estudiants que compleixin els requisits d'accés el mes de juny anterior a l'inici del curs acadèmic per al qual sol·liciten l'admissió.

Quan el procediment inclogui la realització d'una prova, els aspirants han d'abonar l'import del preu corresponent per participar-hi. La justificació de l'abonament d'aquest import és requisit necessari per participar en la prova.

2.7.2. Procediment

El procediment de selecció el farà una comissió de selecció designada per acord de la comissió responsable del programa oficial de postgrau al qual pertanyi el màster, i nomenada pel rector, o vicerector en qui delegui, formada per un mínim de tres professors de l'àmbit científic del màster, d'entre els quals, en designarà un com a president i un com a secretari.

Li correspon a aquesta comissió seleccionar els candidats, així com resoldre totes aquelles qüestions que se'n derivin i que no estiguin assignades a un altre òrgan.

La comissió farà pública la llista d'admesos a través de la web institucional de la UPF."

 

 

3. Simultaneïtat

3.1. Els estudiants amb estudis universitaris iniciats de màster que vulguin iniciar o reincorporar-se a un altre màster o a un grau a la UPF per cursar-lo simultàniament amb els anteriors, han de sol·licitar la concessió de la simultaneïtat d'estudis.

No es pot concedir la simultaneïtat quan la demanda superi l'oferta en el segon estudi.

Les sol·licituds de simultaneïtat d'estudis s'han de presentar en el termini establert pel vicerector competent en matèria de postgrau oficial.

En la sol·licitud s'han d'expressar els motius pels quals se sol·licita la simultaneïtat i adjuntar el certificat acadèmic personal dels estudis d'origen.

3.2. Correspon al rector, o vicerector en qui delegui, la resolució de les sol·licituds de simultaneïtat d'estudis. Prèviament, el director del departament responsable del màster farà una proposta que contingui la valoració de l'expedient acadèmic dels estudis d'origen del sol·licitant així com de les motivacions exposades a la sol·licitud i tindrà en compte l'oferta i la demanda de places als estudis objecte de sol·licitud.

Per concedir la simultaneïtat d'estudis cal haver obtingut plaça al màster corresponent.

4. Reincorporació

4.1. Els estudiants que hagin abandonat els estudis a la Universitat Pompeu Fabra perquè no hagin formalitzat la matrícula durant dos cursos consecutius, i que vulguin reprendre els estudis abandonats, han de sol·licitar la readmissió.

El termini per presentar la sol·licitud serà establert pel vicerector competent en matèria de postgrau oficial.

La sol·licitud de readmissió ha d'anar acompanyada de la documentació acreditativa dels motius pels quals se sol·licita la readmissió. És requisit imprescindible no haver exhaurit en cap cas el règim de permanència de la UPF.

4.2. Correspon al director del departament responsable del programa la resolució de les sol·licituds de reincorporació, prèvia valoració de l'expedient acadèmic dels estudis abandonats de la UPF, així com de les motivacions exposades a la sol·licitud tenint en compte l'oferta i la demanda de places existents dels estudis objecte de sol·licitud.

No procedeix la readmissió a plans d'estudis extingits.

5. Matrícula

5.1. Procediment

L'estudiant ha de formalitzar la sol·licitud de matriculació del màster dins els terminis fixats per la Universitat.

L'acceptació de la sol·licitud per part de la Universitat està condicionada a la veracitat de les dades consignades en la sol·licitud, al compliment per part de l'estudiant dels requisits establerts a la normativa vigent per accedir al màster i al pagament complet en la forma i terminis establerts.

Una vegada feta la matrícula es lliura a l'estudiant una targeta que l'identifica com a estudiant de la UPF.

5.2. Conceptes i preus

L'import que han d'abonar els estudiants és el que resulta d'aplicar els preus públics aprovats per la Generalitat de Catalunya d'acord amb la competència que li atorga la normativa vigent.

La Universitat pot establir altres preus per conceptes que aprovi el Consell Social, d'acord amb la normativa vigent.

Els estudiants han d'abonar l'import de l'assegurança escolar sempre que estiguin compresos en el camp d'aplicació d'aquesta segons la normativa vigent.

5.3. Fraccionament del pagament

Els estudiants admesos als Màsters Oficials hauran de satisfer, en el termini que a tal efecte es determini amb suficient antelació, la quantitat que s'estableixi com avançament d'una part de la matrícula i en concepte de reserva de plaça. Aquesta quantitat en cap cas serà retornada encara que l'estudiant no es matriculi.

La quantitat restant es pot fer efectiva d'un sol cop, a començament de curs, o bé fraccionadament, en dos terminis iguals, que seran ingressats l'un en formalitzar la matrícula i l'altre durant la segona quinzena del mes de desembre. La Universitat pot anul·lar la matrícula per causa d'impagament d'algun dels terminis. 

Els estudiants que s'acullin al pagament fraccionat de la matrícula han de domiciliar els pagaments

5.4. Ajuts i exempcions

Els estudiants que gaudeixin d'algun ajut o siguin beneficiaris d'alguna exempció de pagament de la matrícula previstos a la normativa vigent ho han d'acreditar en el procés de formalització de la matrícula.

Les condicions que donen dret a les exempcions en els preus s'han de complir en la data d'inici de la prestació de l'activitat acadèmica.

5.5. Obligatorietat de matrícula

5.5.1. Els estudiants s'han de matricular obligatòriament de tots els crèdits del màster si està estructurat en un curs acadèmic o del primer curs complet si està estructurat en més d'un curs acadèmic, i d'acord amb la modalitat de temps complet o de temps parcial del màster.

En el moment de formalitzar la matrícula els estudiants han d'incloure obligatòriament, juntament amb els crèdits dels quals es matriculin per primera vegada, tots els crèdits que no hagin aprovat o tinguin convalidats.

5.5.2. L'oferta d'assignatures i d'activitats formatives optatives vincula la Universitat per un curs acadèmic.

5.5.3. El nombre mínim d'estudiants per assignatura no pot ser inferior a 10. Aquest límit no s'aplica a les activitats formatives. Excepcionalment, el rector, o vicerector en qui delegui, pot autoritzar que s'imparteixi una assignatura amb un nombre inferior d'estudiants.

5.6. Modificacions de matrícula

La Universitat estableix abans de l'inici del curs acadèmic els terminis de modificació de les sol·licituds de matrícula.

Les sol·licituds presentades fora dels terminis fixats no s'admetran a tràmit.

5.7. Renúncia a la matrícula

L'estudiant pot renunciar, amb data límit de 30 de novembre, a la matrícula. La renúncia ha de ser acceptada per la Universitat, si bé té efectes des de la data de la renúncia.

L'acceptació de la renúncia de la matrícula té els mateixos efectes que si l'estudiant no s'hagués matriculat.

5.8. Anul·lació de la matrícula

La Universitat pot anul·lar la matrícula d'un estudiant per causa d'impagament.

L'anul·lació de la matrícula té els efectes previstos a la normativa vigent.

5.9. Devolucions

L'anul·lació de la matrícula per part de la Universitat o la renúncia a la matrícula per part de l'estudiant no en comporta la devolució de l'import.

L'últim dia per reclamar la devolució dels imports de matrícula, per beca concedida o liquidacions a favor dels estudiants, és el 31 de maig del curs acadèmic corresponent.

6. Permanència

El règim de permanència dels estudis de màster és el que aprovi el Consell Social, a proposta del Consell de Govern.

7. Reconeixement de crèdits

7.1. Concepte

El reconeixement de crèdits consisteix en l'acceptació per part de la Universitat Pompeu Fabra dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns estudis oficials de màster, en la mateixa o en una altra Universitat, són computats en estudis diferents a efectes d'obtenir un títol oficial de màster.

Els crèdits poden ser reconeguts per la universitat tenint en compte l'adequació entre les competències i els coneixements associats a les restants matèries cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguin caràcter transversal.

7.2. Òrgans

Correspon a la comissió competent en matèria de postgrau oficial establir els criteris generals de reconeixements.

El director del departament responsable del programa oficial de postgrau al qual pertanyi el màster designarà, entre el professorat doctor, un vocal de reconeixements per cada màster, o per un conjunt de màsters del programa.

El director del departament responsable del màster resoldrà les sol·licituds de reconeixements, a proposta del vocal de reconeixements.

La secretaria del departament notificarà les resolucions a les persones interessades. Contra aquestes resolucions es pot interposar, en el termini d'un mes, recurs d'alçada davant el rector o rectora.

Les resolucions adoptades pels directors es traslladaran a efectes informatius a la comissió competent en matèria de postgrau oficial.

7.3. Requisits

Els estudiants poden sol·licitar el reconeixement dels seus estudis previs si acrediten haver obtingut plaça o si han sol·licitat l'admissió directa.

7.4. Reconeixement de crèdits convalidats, reconeguts o adaptats

En el cas que la sol·licitud de reconeixements inclogui crèdits convalidats, reconeguts o adaptats, el director del departament resoldrà tenint en compte la documentació que va permetre el reconeixement d'origen, per la qual cosa s'haurà d'aportar tota la documentació relativa al contingut de la matèria.

7.5. Procediment

7.5.1. Les sol·licituds de reconeixements d'estudis universitaris espanyols han d'expressar el detall de les assignatures de les quals es demana reconeixement, assenyalant la correspondència amb les assignatures a reconèixer, i indicant, si és el cas, que es tracta d'una petició vinculada a una sol·licitud d'admissió directa, i s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

- Certificat acadèmic en què constin les assignatures, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda.

- Fotocòpia del pla d'estudis cursat, degudament segellat pel centre corresponent.

- Fotocòpia dels programes o plans docents de les assignatures cursades, degudament segellats pel centre corresponent.

- Resguard del pagament del preu per a l'estudi de la sol·licitud de reconeixements establert a la normativa vigent.

7.5.2. La sol·licitud de reconeixements d'estudis universitaris estrangers es farà d'acord amb la normativa sobre l'homologació i reconeixement de títols i estudis estrangers d'educació superior en l'àmbit del postgrau de la UPF, la qual s'aplicarà en tot allò no previst a la present normativa.

7.5.3. Les sol·licituds de reconeixement es poden presentar en els terminis establerts pel vicerector competent en matèria de postgrau oficial.

7.6. Constància a l'expedient acadèmic

7.6.1. L'assignatura figurarà com a reconeguda a l'expedient acadèmic un cop s'hagi matriculat. En el cas que l'estudiant ja s'hagués matriculat de l'assignatura, el reconeixement tindrà efecte en el mateix curs acadèmic.

7.6.2. El reconeixement de crèdits obtingut figurarà a l'expedient de l'estudiant sempre que compleixi els requisits fixats en el pla d'estudis i la normativa acadèmica vigent.

7.6.3. Els crèdits que es reconeguin es faran constar a l'expedient de l'estudiant d'acord amb el que estableix la normativa legal de qualificacions vigent en el moment de l'esmentat reconeixement de crèdits.

7.7. Preu

7.7.1. Únicament s'aplicarà el preu per reconeixement previst a la normativa de preus públics aprovada per la Generalitat de Catalunya als estudiants que hagin sol·licitat el reconeixement de crèdits abans de matricular-se de l'assignatura corresponent.

7.7.2. En la resta de casos s'aplicarà el preu ordinari que estableixi la mateixa normativa, es a dir, els estudiants satisfaran el preu ordinari dels crèdits de matrícula i, una vegada resolta la sol·licitud de reconeixement de crèdits, podran sol·licitar la devolució dels imports corresponents dins el termini previst a la normativa de la Universitat.

8. Avaluació

8.1. Mètodes i criteris

La verificació dels coneixements dels estudiants es pot fer mitjançant examen final o bé, seguint un procés d'avaluació continuada.

Els professors responsables de cada assignatura i activitat formativa han de fer públics, a l'inici del període de docència corresponent, els mètodes i els criteris d'avaluació que aplicaran.

8.2. Pla Docent de l'Assignatura

El Pla Docent de l'Assignatura és l'instrument en el qual es defineix el model d'organització docent de l'assignatura. El Pla Docent té abast públic i es pot consultar des dels espais de difusió acadèmica previstos per la Universitat.

8.3. Règim de l'avaluació continuada

8.3.1. Concepte

S'entén per avaluació continuada el conjunt de processos, instruments i estratègies didàctiques definides en el Pla Docent de l'Assignatura aplicables de manera progressiva i integrada al llarg del procés d'ensenyament-aprenentatge d'aquesta. Les evidències recollides han de facilitar a estudiants i docents indicadors significatius i periòdics sobre l'evolució i el progrés en l'assoliment de les competències que s'hagin expressat com a objectius d'aprenentatge de l'assignatura.

8.3.2. Àmbit

L'avaluació continuada comprèn les assignatures que així ho prevegin en el Pla Docent de l'Assignatura.

8.3.3. Contingut

Les assignatures que integrin sistemes d'avaluació continuada especificaran un mínim de tres fonts d'avaluació, així com els mecanismes i indicadors del progrés i de l'assoliment dels aprenentatges, la temporització prevista, els criteris per avaluar cada una de les activitats i el seu pes en el còmput global de la qualificació de l'assignatura.

8.3.4. Avaluació

Els mecanismes d'avaluació continuada emprats en el període lectiu de classes poden comprendre un pes, a efectes d'avaluació final, d'entre el 50 i el 100% del total de l'avaluació.

L'estudiant rebrà periòdicament informació dels resultats obtinguts en les activitats que configurin l'itinerari d'avaluació continuada. A tal efecte, s'empraran per difondre-la els mecanismes previstos en el pla docent de l'assignatura.

En tot cas, les assignatures que hagin previst un sistema d'avaluació continuada mantindran l'opció per als estudiants de fer un examen final, en el marc del període d'exàmens fixat en el calendari acadèmic de la Universitat.

8.3.5. Qualificació

Les assignatures amb avaluació continuada seguiran el sistema general de qualificacions fixat per la Universitat.

8.4. Règim dels exàmens finals

8.4.1. Període

Els exàmens, tant orals com escrits, s'han de fer, en finalitzar la docència, dins el període fixat per a aquesta finalitat en el calendari acadèmic.

8.4.2. Convocatòria

Es farà una única convocatòria d'examen per curs acadèmic per cada assignatura o activitat formativa.

Per a aquelles activitats formatives de més d'un trimestre, l'avaluació es farà dins el període fixat per a aquesta finalitat en el calendari acadèmic, dintre de l'últim trimestre que comprengui l'activitat.

Quan així ho requereixi l'activitat formativa, aquestes poden ser avaluades excepcionalment com a data límit fins al 10 de setembre.

8.4.3. Exàmens orals

Els exàmens orals seran organitzats i avaluats per un tribunal format per tres professors. Per tal que quedi constància del contingut de l'examen i per tal de garantir-ne la conservació, els exàmens seran enregistrats en un suport apte per a la gravació i reproducció.

8.4.4. Revisió

Els estudiants poden instar la revisió de les qualificacions pels procediments següents:

a) Amb la publicació de les qualificacions provisionals, el director del departament responsable del màster fixarà un termini perquè els estudiants facin al·legacions davant l'avaluador.

b) Dins els 10 dies hàbils següents a la publicació de les qualificacions definitives, els estudiants poden sol·licitar davant el director del departament responsable del màster una segona correcció.

Aquesta segona correcció la farà un tribunal format per tres professors, designats pel director del departament responsable del màster. Abans d'emetre la qualificació, el tribunal ha d'escoltar el professor responsable de l'assignatura.

El tribunal resoldrà la sol·licitud de segona correcció en un termini de 15 dies hàbils, comptats a partir de la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud.

c) Els estudiants poden interposar recurs d'alçada davant el rector, tant si han demanat la segona correcció com si no, contra les qualificacions definitives per al·legar qüestions relatives a la infracció del procediment i diferents de la valoració dels coneixements tècnics exigits. En el cas que s'hagi sol·licitat la segona correcció no es pot interposar el recurs d'alçada fins que s'hagi resolt aquesta.

8.4.5. Conservació

Per tal d'assegurar la possibilitat de revisar les qualificacions, els professors estan obligats a guardar els exàmens, o documents base de la qualificació (inclosos els enregistraments), al llarg d'un període mínim d'un any, des de la data de tancament de les actes de qualificació. (Vegeu la Resolució d'11 de març del 2011 per la qual es modifica l'Instrucció 01/2004 de l'Arxiu de la Universitat, per la qual s'estableix el procediment per a l'eliminació d'exàmens i documents base de la qualificació

9. Qualificacions

Els resultats obtinguts pels estudiants s'expressen en qualificacions numèriques d'acord amb l'escala establerta al Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional.

Pel que fa a la consideració de les assignatures convalidades i adaptades, la valoració dels expedients acadèmics i la certificació de les qualificacions a l'expedient acadèmic, és d'aplicació allò previst a la normativa de qualificacions aprovada pel Consell de Govern.

10. Pràctiques en empreses

Per establir acords amb altres entitats per a la realització de les pràctiques previstes al pla d'estudis s'aplicarà allò previst a la normativa reguladora dels convenis per a la realització de pràctiques de formació previstes als plans d'estudis aprovada per Consell de Govern. Les referències que fa la norma als centres o estudis o als seus titulars s'entendran fetes, en el cas dels màsters, als departaments responsables dels màsters o als seus titulars. (Vegeu Normativa reguladora dels convenis per a la realització de pràctiques de formació previstes als plans d'estudis de la UPF (Acord de la Comissió Gestora de 26 de maig de 1993)

11. Expedient acadèmic

Un cop superats els requisits mínims per obtenir el títol de màster no s'incorporaran a l'expedient de l'estudiant aquelles assignatures o activitats formatives optatives que no hagi superat.

12. Acció tutorial

12.1. Definició

Els màsters implantaran un model de tutoria, d'acord amb el Pla d'Acció Tutorial de la Universitat, per tal de donar suport als estudiants en relació amb la seva formació acadèmica i professional en el context del recorregut formatiu específic de cada màster.

12.2. Funcions del professor tutor

Els estudiants matriculats en un màster tindran assignat un professor tutor amb les funcions següents:

- Informativa: per facilitar informació de caràcter general i específic sobre qüestions i recursos que orientin l'alumne a accedir a les fonts d'informació que puguin ser d'utilitat per als seus estudis. 

- Seguiment acadèmic i intervenció formativa: per introduir mecanismes de seguiment del rendiment i progressió acadèmica de l'estudiant, orientar en els models d'aprenentatge més adients a cada necessitat, així com ajudar a planificar l'itinerari curricular de cada estudiant segons els seus interessos formatius i professionals. 

- Orientació professionalitzadora i del recorregut formatiu: per fer accions de tutoria que orientin l'estudiant en la configuració del seu itinerari professional, així com en aspectes relacionats amb la formació continuada necessària per assolir-ho.

12.3. Assignació del professor tutor

El professor tutor és designat pel director del departament responsable del màster i té assignats un màxim de 20 estudiants.

12.4. Dedicació

La dedicació del professor tutor es preveu com a part de la seva activitat docent, d'acord amb la valoració que estableixi la normativa general de la Universitat.

La programació docent del màster integrarà com a activitats d'aquest aquelles que s'hagin planificat en el marc de l'acció tutorial.

12.5. Coordinació i avaluació

Correspon al coordinador de cada màster la tasca de coordinar els professors tutors, així com vetllar pel desenvolupament i la millora de l'acció tutorial.

Els mecanismes institucionals d'avaluació de la docència inclouran l'acció tutorial entre les matèries objecte de valoració docent que s'estableixin.

El departament responsable del màster avaluarà, com a mínim, bianualment el funcionament de l'acció tutorial, a fi de recollir indicadors i mecanismes de millora en relació amb el grau d'efectivitat, eficiència i impacte d'aquella.

12.6. Suport a l'acció tutorial

Els serveis de la Universitat facilitaran suport als coordinadors i professors tutors per dur a terme l'acció tutorial en les diferents fases, en la seva planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'aquesta.

Disposició addicional

En el cas dels màsters interuniversitaris s'establirà en el conveni corresponent la normativa acadèmica que s'ha d'aplicar.